logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   minus Rok 2007
      minus Sprawozdania półroczne
         minus I półrocze 2007
         minus II półrocze 2007
      plus Sprawozdania kwartalne 2007
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec 2007
      plus Lipec 2007
      plus Sierpień 2007
      plus Wrzesień 2007
      plus Październik 2007
      plus Listopad 2007
      plus Grudzień 2007
      minus Bezrobotni zamieszkali na wsi za 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Powiatowy Urząd Prac
w   Działdowie
 
Numer identyfikacyjny REGON
 5   1 0  9 3  6   3 9  1
Załącznik 2 do sprawozdania MPiPS - 01
 
Bezrobotni według rodzaju działalności
ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy
Stan za  II  półrocze 2007 roku
 
 
 
Przekazać/wysłać do 10 dnia roboczego po miesiącu kończącym półrocze do wojewódz-kiego urzędu pracy
 
Wyszczególnienie
r – razem
 k – kobiety
Zarejestrowani bezrobotni
Liczba ofert pracy
w okresie sprawozdawczym
w końcu okresu sprawozdawczego
zgłoszo-nych
w okresie sprawoz-dawczym
w końcu okresu sprawoz-dawczego
ogółem
pracujący poprzednio w sektorze publicznym
ze zwolnień dotyczą-cych zakła-du pracy
ogółem
pracujący poprzednio
w sektorze
ze zwolnień dotyczą-cych zakła-du pracy
według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach
publicznym
prywatnym
do 1
1–12
pow. 12
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
01
r
201
5
1
534
11
523
5
27
154
353
13
0
k
104
3
0
411
8
403
5
7
89
315
 
 
Rybactwo
02
r
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
k
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
 
 
Górnictwo
03
r
4
1
1
16
14
2
3
0
5
11
0
0
k
1
1
1
13
12
1
3
0
2
11
 
 
Przetwórstwo przemysłowe
04
r
730
3
12
932
20
912
22
82
533
317
158
0
k
377
2
4
656
18
638
12
50
331
275
 
 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę
05
r
9
2
0
18
11
7
0
5
6
7
4
0
k
1
1
0
6
6
0
0
0
1
5
 
 
Budownictwo
06
r
328
5
3
346
4
342
7
70
170
106
42
0
k
15
1
0
64
1
63
0
0
20
44
 
 
Handel hurt. i detal.; naprawa pojazd. samochodowych, moto-cykli oraz artykułów użytku oso-bistego i domowego
07
r
397
5
14
730
18
712
20
45
322
363
87
0
k
274
4
7
602
16
586
11
29
246
327
 
 
Hotele i restauracje
08
r
49
0
0
92
1
91
2
6
35
51
9
0
k
40
0
0
83
1
82
2
4
31
48
 
 
Transport, gospodarka magazy-
nowa i łączność
09
r
46
12
2
87
23
64
5
7
36
44
2
0
k
19
6
0
56
17
39
0
3
19
34
 
 
Pośrednictwo finansowe
10
r
18
1
0
16
2
14
0
1
8
7
11
0
k
12
1
0
14
2
12
0
1
6
7
 
 
 
 
 
Wyszczególnienie
r – razem
 k – kobiety
Zarejestrowani bezrobotni
Liczba ofert pracy
w okresie sprawozdawczym
w końcu okresu sprawozdawczego
zgłoszo-nych w okresie sprawoz-
dawczym
w końcu okresu sprawoz-dawczego
ogółem
pracujący poprzednio w sektorze publicznym
ze zwolnień dotyczą-cych zakładu pracy
ogółem
pracujący poprzednio
w sektorze
ze zwolnień dotyczą-cych zakładu pracy
według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach
publicznym
prywatnym
do 1
1–12
pow. 12
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Obsługa nieruchomości, wynajem   i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
11
r
97
2
3
92
6
86
5
7
60
25
20
0
k
50
2
2
58
5
53
1
2
38
18
 
 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubez- pieczenia społeczne i powszech- ne ubezpieczenie zdrowotne
12
r
135
106
0
208
172
36
0
17
97
94
112
0
k
61
58
0
112
104
8
0
2
50
60
 
 
Edukacja
13
r
36
27
0
60
50
10
1
3
26
31
12
0
k
33
24
0
55
47
8
1
3
24
28
 
 
Ochrona zdrowia i pomoc spo-łeczna
14
r
55
28
0
159
96
63
7
9
43
107
19
0
k
48
28
0
148
92
56
6
6
38
104
 
 
 
Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozo-stała
15
r
65
12
4
85
15
70
6
9
41
35
12
0
k
22
7
1
53
13
40
2
1
25
27
 
 
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
16
r
14
0
0
78
0
78
0
2
10
66
0
0
k
12
0
0
75
0
75
0
2
8
65
 
 
Organizacje i zespoły eksterytorialne
17
r
2
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
k
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
Działalność niezidentyfikowana
18
r
103
X
0
155
X
X
1
24
75
56
 
 
k
28
X
0
71
X
X
1
8
25
38
 
 
Razem (w. od 01 do 18)
19
r
2290
209
40
3610
443
3012
84
314
1622
1674
501
0
k
1100
138
15
2478
342
2065
44
118
954
1406
 
 
Dotychczas niepracujący
20
r
630
X
X
788
X
X
X
41
338
409
 
 
k
391
X
X
645
X
X
X
28
238
379
 
 
Ogółem (w. 19+20)
21
r
2920
209
40
4398
443
3012
84
355
1960
2083
501
0
k
1491
138
15
3123
342
2065
44
146
1192
1785
 
 

Ilość odwiedzin: 3957
Nazwa dokumentu: II półrocze 2007
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-01-28 10:43:30
Data udost?pnienia informacji: 2008-01-28 10:43:30
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-28 10:45:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner