logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   minus Rok 2007
      plus Sprawozdania półroczne
      plus Sprawozdania kwartalne 2007
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      minus Kwiecień
         minus Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
      plus Maj
      plus Czerwiec 2007
      plus Lipec 2007
      plus Sierpień 2007
      plus Wrzesień 2007
      plus Październik 2007
      plus Listopad 2007
      plus Grudzień 2007
      minus Bezrobotni zamieszkali na wsi za 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


AKTUALNOŚCI > STATYSTYKI > Rok 2007 > Kwiecień

Spis dokumentów:
1. Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach

 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
 Powiatowy Urząd Pracy
 
 w  Działdowie

 Numer identyfikacyjny REGON
 

   5 1 0 9 3 6   3 9 1
 
MPiPS – 01
Sprawozdanie o rynku pracy
 
za miesiąc KWIECIEŃ  2007 roku
 
 
 
Przekazać/wysłać do 5 dnia robo-czego każdego miesiąca do woje-wódzkiego urzędu pracy
 
 
Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie
Bezrobotni zarejestrowani
Bezrobotni, którzy podjęli pracę
Bezrobotni zarejestrowani
ogółem
w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym
w końcu mies. sprawozdawczego
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Ogółem (w. 02+04)
01
380
200
436
137
5041
3543
1012
519
z tego osoby
poprzednio pracujące
02
338
176
395
122
4176
2857
983
519
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy
03
8
1
6
3
100
55
39
16
dotychczas niepracujące
04
42
24
41
15
865
686
29
0
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi
05
175
92
228
65
2952
2056
551
256
w tym posiadający
gospodarstwo rolne
06
3
3
2
1
14
11
6
4
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
07
42
28
26
13
83
60
9
7
Cudzoziemcy
08
0
0
0
0
1
1
0
0
Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia
09
122
59
122
35
981
647
200
87
Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
10
9
7
6
4
32
23
3
2
Długotrwale bezrobotne
11
198
127
196
79
3312
2605
65
31
Powyżej 50 roku życia
12
59
27
57
6
872
537
161
60
Bez kwalifikacji zawodowych
13
122
68
151
54
2023
1553
251
144
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia 
14
10
10
3
2
169
163
24
23
Niepełnosprawni
15
36
18
19
2
253
145
65
26
 
 1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie
Ogółem
Kobiety
Z ogółem zamieszkali na wsi
Z ogółem
z prawem
do zasiłku  
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego
sprawozdanie
16
5436
3599
3184
2092
1084
514
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
(w. 18+19)
17
380
200
175
92
129
65
z tego
po raz pierwszy
18
43
14
21
7
12
3
po raz kolejny (od 1990 r.)
19
337
186
154
85
117
62
z wiersza 17
po pracach interwencyjnych
20
1
1
1
1
1
1
po robotach publicznych
21
0
0
0
0
0
0
po stażu
22
16
8
8
5
0
0
po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy
23
1
1
1
1
0
0
po szkoleniu
24
3
2
2
1
0
0
po pracach społecznie użytecznych
25
11
6
2
0
 
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 27+36 do 46)
26
775
256
407
128
 
z tego z przyczyn
podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 28+30)
27
436
137
228
65
 
z tego
niesubsydiowanej
28
344
101
182
51
 
 
w tym pracy sezonowej
29
9
4
3
1
 
subsydiowanej (w. 31 do 35)
30
92
36
46
14
 
z tego
prac interwencyjnych
31
23
9
8
1
 
robót publicznych
32
43
20
28
13
 
podjęcia działalności gospodarczej
33
23
7
7
0
 
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
34
3
0
3
0
 
inne
35
0
0
0
0
 
rozpoczęcia szkolenia
36
22
0
8
0
 
rozpoczęcia stażu
37
27
18
8
7
 
rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy
38
9
9
4
4
 
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
39
32
14
7
3
 
niepotwierdzenia gotowości do pracy
40
172
60
107
39
 
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego
41
8
5
6
4
 
podjęcia nauki
42
1
0
0
0
 
ukończenia 60/65 lat
43
0
0
0
0
 
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
44
10
4
6
3
 
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego
45
0
0
0
0
 
innych
46
58
9
33
3
 
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 16+17-26)
47
5041
3543
2952
2056
 
w tym zarejestrowani po raz pierwszy
48
843
651
571
449
 
 
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
Wyszczególnienie
Do
25 roku życia
Powyżej
50 roku życia
Długotrwale
bezrobotni
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie
49
1113
681
913
535
3495
2628
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawoz-dawczym (w. 51+52)
50
122
59
59
27
198
127
z tego
po raz pierwszy
51
19
8
7
2
X
X
po raz kolejny (od 1990 r.)
52
103
51
52
25
198
127
z wiersza 50
po pracach interwencyjnych
53
1
1
0
0
0
0
po robotach publicznych
54
0
0
0
0
0
0
po stażu
55
15
7
X
X
3
1
po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy
56
0
0
0
0
0
0
po szkoleniu
57
1
0
1
0
1
1
po pracach społecznie użytecznych
58
0
0
7
4
9
5
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 60+69 do79)
59
234
78
100
25
381
150
z tego z przyczyn
podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym
 (w. 61+63)
60
122
35
57
6
196
79
z tego
niesubsydiowanej
61
105
26
31
2
133
52
    w tym pracy sezonowej
62
2
1
1
0
4
3
subsydiowanej (w. 64 do 68)
63
17
9
26
4
63
27
z tego
prac interwencyjnych
64
6
4
11
2
12
3
robót publicznych
65
4
4
13
1
41
20
podjęcia działalności gospodarczej
66
4
1
2
1
10
4
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
67
3
0
0
0
0
0
inne
68
0
0
0
0
0
0
rozpoczęcia szkolenia
69
8
0
1
0
5
0
rozpoczęcia stażu
70
25
17
X
X
3
1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy
71
0
0
0
0
8
8
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
72
0
0
12
8
28
14
niepotwierdzenia gotowości do pracy
73
58
21
16
6
89
35
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego
74
1
0
2
2
8
5
podjęcia nauki
75
0
0
0
0
0
0
ukończenia 60/65 lat
76
X
X
0
0
0
0
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
77
0
0
7
2
6
4
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego
78
X
X
0
0
0
0
innych
79
20
5
5
1
38
4
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy
80
20
15
X
X
X
X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 49+50-59-80)
81
981
647
872
537
3312
2605
w tym zarejestrowani po raz pierwszy
82
291
209
127
90
561
493
 
Dział 2. POŚREDNICTWO PRACY
2.1. Oferty pracy
Wyszczególnienie
Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym
W końcu
miesiąca sprawozdawczego
razem
z rubr. 1 dotyczące pracy
razem
w tym nie- wykorzystane dłużej niż 1 miesiąc
subsydiowanej
z sektora
publicznego
sezonowej
0
1
2
3
4
5
6
Ogółem
01
191
134
97
23
4
0
z ogółem
staże
02
27
27
9
X
0
0
miejsca przygotowania zawodowego
03
9
9
2
X
0
0
prace społecznie użyteczne
04
34
34
34
X
2
0
dla niepełnosprawnych
05
10
4
0
0
0
0
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
06
25
23
6
0
0
0
 
2.2. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako:
Wyszczególnienie
Razem
Kobiety
0
1
2
Poszukujące pracy
07
107
66
w tym niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu
08
47
17
Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku
09
0
0
 
2.3. Osoby, które:
Wyszczególnienie
Razem
Kobiety
0
1
2
w miesiącu sprawozdawczym nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyj-nego w wyniku podjęcia zatrudnienia
skierowane przez powiatowy urząd pracy
 
10
0
0
z własnej inicjatywy
11
5
2
Osoby uprawnione w końcu miesiąca sprawozdawczego do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego
12
53
23
 
Dział 3. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie
W miesiącu sprawozdawczym
W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego
z sektora prywatnego
z sektora publicznego
z sektora prywatnego
zakłady
osoby
zakłady
osoby
zakłady
osoby
zakłady
osoby
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy
01
0
0
0
0
0
0
0
0
Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy
02
0
0
0
0
0
0
0
0
Zwolnienia monitorowane
03
0
0
0
0
0
0
0
0

Ilość odwiedzin: 6048
Nazwa dokumentu: Statystyka za miesiąc kwiecień 2007
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-05-10 08:44:26
Data udost?pnienia informacji: 2007-05-10 08:44:26
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-10 08:57:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner