logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   minus Rok 2007
      plus Sprawozdania półroczne
      plus Sprawozdania kwartalne 2007
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec 2007
      plus Lipec 2007
      plus Sierpień 2007
      plus Wrzesień 2007
      plus Październik 2007
      plus Listopad 2007
      minus Grudzień 2007
         minus Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
      minus Bezrobotni zamieszkali na wsi za 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


Spis dokumentów:
1. Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach

 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
 Powiatowy Urząd Pracy
 
 w  Działdowie

 Numer identyfikacyjny REGON
 

   5 1 0 9 3 6   3 9 1
 
MPiPS – 01
Sprawozdanie o rynku pracy
 
za miesiąc Grudzień  2007 roku
 
 
 
Przekazać/wysłać do 5 dnia robo-czego każdego miesiąca do woje-wódzkiego urzędu pracy
 
 
Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie
Bezrobotni zarejestrowani
Bezrobotni, którzy podjęli pracę
Bezrobotni zarejestrowani
ogółem
w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym
w końcu mies. sprawozdawczego
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Ogółem (w. 02+04)
01
466
222
231
137
4398
3123
959
506
z tego osoby
poprzednio pracujące
02
372
153
170
94
3610
2478
931
506
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy
03
7
2
2
1
84
44
43
19
dotychczas niepracujące
04
94
69
61
43
788
645
28
0
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi
05
242
101
90
47
2582
1849
522
249
w tym posiadający
gospodarstwo rolne
06
1
0
0
0
10
4
5
1
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
07
48
33
31
22
189
144
11
7
Cudzoziemcy
08
0
0
0
0
2
2
2
2
Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia
09
198
122
126
75
892
614
188
83
Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
10
10
8
7
6
34
28
7
6
Długotrwale bezrobotne
11
147
95
68
49
2670
2156
34
17
Powyżej 50 roku życia
12
66
26
18
7
800
495
141
54
Bez kwalifikacji zawodowych
13
135
76
61
47
1676
1301
195
102
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia 
14
3
3
2
2
146
141
24
22
Niepełnosprawni
15
34
14
14
5
256
143
72
37
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie
Ogółem
Kobiety
Z ogółem zamieszkali na wsi
Z ogółem
z prawem
do zasiłku  
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego
sprawozdanie
16
4337
3144
2533
1855
889
503
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
(w. 18+19)
17
466
222
242
101
148
45
z tego
po raz pierwszy
18
34
16
20
7
8
2
po raz kolejny (od 1990 r.)
19
432
206
222
94
140
43
z wiersza 17
po pracach interwencyjnych
20
2
1
2
1
2
1
po robotach publicznych
21
2
0
1
0
1
0
po stażu
22
83
62
31
24
2
1
po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy
23
2
1
1
1
0
0
po szkoleniu
24
24
7
9
0
9
1
po pracach społecznie użytecznych
25
10
8
3
2
 
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 27+36 do 46)
26
405
243
193
107
 
0
podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 28+30)
27
231
137
90
47
 
z tego
niesubsydiowanej
28
194
122
81
45
 
 
w tym pracy sezonowej
29
6
1
3
0
 
subsydiowanej (w. 31 do 35)
30
37
15
9
2
 
z tego
prac interwencyjnych
31
0
0
0
0
 
robót publicznych
32
0
0
0
0
 
podjęcia działalności gospodarczej
33
8
5
2
0
 
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
34
29
10
7
2
 
inne
35
0
0
0
0
 
rozpoczęcia szkolenia
36
4
0
3
0
 
rozpoczęcia stażu
37
1
1
0
0
 
rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy
38
0
0
0
0
 
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
39
10
8
3
2
 
niepotwierdzenia gotowości do pracy
40
124
79
75
47
 
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego
41
6
4
5
3
 
podjęcia nauki
42
0
0
0
0
 
ukończenia 60/65 lat
43
0
0
0
0
 
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
44
4
3
2
2
 
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego
45
0
0
0
0
 
innych
46
25
11
15
6
 
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 16+17-26)
47
4398
3123
2582
1849
 
w tym zarejestrowani po raz pierwszy
48
738
601
509
422
 
 
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
Wyszczególnienie
Do
25 roku życia
Powyżej
50 roku życia
Długotrwale
bezrobotni
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie
49
881
604
775
491
2686
2177
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawoz-dawczym (w. 51+52)
50
198
122
66
26
147
95
z tego
po raz pierwszy
51
22
11
3
1
X
X
po raz kolejny (od 1990 r.)
52
176
111
63
25
147
95
z wiersza 50
po pracach interwencyjnych
53
1
1
1
0
0
0
po robotach publicznych
54
0
0
1
0
1
0
po stażu
55
80
60
X
X
10
8
po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy
56
0
0
0
0
2
1
po szkoleniu
57
14
4
0
0
6
3
po pracach społecznie użytecznych
58
0
0
3
2
10
8
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 60+69 do79)
59
175
106
41
22
163
116
z tego z przyczyn
podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym
 (w. 61+63)
60
126
75
18
7
68
49
z tego
niesubsydiowanej
61
104
65
18
7
61
44
    w tym pracy sezonowej
62
2
0
1
0
1
0
subsydiowanej (w. 64 do 68)
63
22
10
0
0
7
5
z tego
prac interwencyjnych
64
0
0
0
0
0
0
robót publicznych
65
0
0
0
0
0
0
podjęcia działalności gospodarczej
66
3
3
0
0
3
2
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
67
19
7
0
0
4
3
inne
68
0
0
0
0
0
0
rozpoczęcia szkolenia
69
3
0
0
0
0
0
rozpoczęcia stażu
70
1
1
X
X
0
0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy
71
0
0
0
0
0
0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
72
0
0
3
2
9
7
niepotwierdzenia gotowości do pracy
73
39
27
16
11
67
46
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego
74
0
0
1
1
4
4
podjęcia nauki
75
0
0
0
0
0
0
ukończenia 60/65 lat
76
X
X
0
0
0
0
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
77
0
0
1
1
2
1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego
78
X
X
0
0
0
0
innych
79
6
3
2
0
13
9
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy
80
12
6
X
X
X
X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 49+50-59-80)
81
892
614
800
495
2670
2156
w tym zarejestrowani po raz pierwszy
82
303
235
119
81
428
384
 
Dział 2. POŚREDNICTWO PRACY
2.1. Oferty pracy
Wyszczególnienie
Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym
W końcu
miesiąca sprawozdawczego
razem
z rubr. 1 dotyczące pracy
razem
w tym nie- wykorzystane dłużej niż 1 miesiąc
subsydiowanej
z sektora
publicznego
sezonowej
0
1
2
3
4
5
6
Ogółem
01
70
11
12
25
0
0
z ogółem
staże
02
1
1
1
X
0
0
miejsca przygotowania zawodowego
03
0
0
0
X
0
0
prace społecznie użyteczne
04
10
10
10
X
0
0
dla niepełnosprawnych
05
5
1
1
0
0
0
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
06
0
0
0
0
0
0
 
2.2. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako:
Wyszczególnienie
Razem
Kobiety
0
1
2
Poszukujące pracy
07
104
62
w tym niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu
08
42
16
Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku
09
1
0
 
2.3. Osoby, które:
Wyszczególnienie
Razem
Kobiety
0
1
2
w miesiącu sprawozdawczym nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyj-nego w wyniku podjęcia zatrudnienia
skierowane przez powiatowy urząd pracy
 
10
0
0
z własnej inicjatywy
11
5
3
Osoby uprawnione w końcu miesiąca sprawozdawczego do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego
12
82
37
 
Dział 3. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie
W miesiącu sprawozdawczym
W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego
z sektora prywatnego
z sektora publicznego
z sektora prywatnego
zakłady
osoby
zakłady
osoby
zakłady
osoby
zakłady
osoby
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy
01
0
0
0
0
0
0
0
0
Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy
02
0
0
0
0
0
0
0
0
Zwolnienia monitorowane
03
0
0
0
0
0
0
0
0
 

Ilość odwiedzin: 4264
Nazwa dokumentu: Statystyka Grudzień 2007
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-01-28 09:55:28
Data udost?pnienia informacji: 2008-01-28 09:55:28
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-28 10:00:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner