logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   minus Rok 2007
      plus Sprawozdania półroczne
      plus Sprawozdania kwartalne 2007
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec 2007
      plus Lipec 2007
      plus Sierpień 2007
      plus Wrzesień 2007
      minus Październik 2007
         minus Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
      plus Listopad 2007
      plus Grudzień 2007
      minus Bezrobotni zamieszkali na wsi za 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


Spis dokumentów:
1. Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach

 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
 Powiatowy Urząd Pracy
 
 w  Działdowie

 Numer identyfikacyjny REGON
 


   5 1 0 9 3 6   3 9 1
 
MPiPS – 01
Sprawozdanie o rynku pracy
 
za miesiąc Październik  2007 roku
 
 
 
Przekazać/wysłać do 5 dnia robo-czego każdego miesiąca do woje-wódzkiego urzędu pracy
 
 
Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie
Bezrobotni zarejestrowani
Bezrobotni, którzy podjęli pracę
Bezrobotni zarejestrowani
ogółem
w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym
w końcu mies. sprawozdawczego
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Ogółem (w. 02+04)
01
538
292
433
267
4348
3197
904
518
z tego osoby
poprzednio pracujące
02
427
223
368
218
3542
2529
884
518
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy
03
6
2
7
3
79
43
39
15
dotychczas niepracujące
04
111
69
65
49
806
668
20
0
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi
05
261
141
240
156
2541
1887
461
243
w tym posiadający
gospodarstwo rolne
06
0
0
4
4
8
4
3
1
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
07
64
42
31
19
189
142
8
4
Cudzoziemcy
08
1
1
0
0
2
2
1
1
Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia
09
199
108
113
65
898
632
185
83
Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
10
11
10
6
4
29
23
5
3
Długotrwale bezrobotne
11
209
136
205
156
2710
2215
57
25
Powyżej 50 roku życia
12
63
24
46
22
779
502
137
59
Bez kwalifikacji zawodowych
13
167
106
143
108
1669
1341
193
117
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia 
14
9
7
16
15
146
141
23
22
Niepełnosprawni
15
54
27
19
10
250
142
64
33
  
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie
Ogółem
Kobiety
Z ogółem zamieszkali na wsi
Z ogółem
z prawem
do zasiłku  
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego
sprawozdanie
16
4606
3375
2738
2021
909
510
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
(w. 18+19)
17
538
292
261
141
154
73
z tego
po raz pierwszy
18
90
56
55
38
9
6
po raz kolejny (od 1990 r.)
19
448
236
206
103
145
67
z wiersza 17
po pracach interwencyjnych
20
0
0
0
0
0
0
po robotach publicznych
21
4
1
1
1
4
1
po stażu
22
22
17
8
7
0
0
po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy
23
23
23
3
3
0
0
po szkoleniu
24
18
4
9
3
5
0
po pracach społecznie użytecznych
25
18
14
11
9
 
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 27+36 do 46)
26
796
470
458
275
 
z tego z przyczyn
podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 28+30)
27
433
267
240
156
 
z tego
niesubsydiowanej
28
403
258
226
151
 
 
w tym pracy sezonowej
29
22
20
17
17
 
subsydiowanej (w. 31 do 35)
30
30
9
14
5
 
z tego
prac interwencyjnych
31
6
2
5
2
 
robót publicznych
32
2
2
1
1
 
podjęcia działalności gospodarczej
33
14
2
6
1
 
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
34
8
3
2
1
 
inne
35
0
0
0
0
 
rozpoczęcia szkolenia
36
20
4
14
3
 
rozpoczęcia stażu
37
14
11
6
4
 
rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy
38
0
0
0
0
 
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
39
13
10
7
5
 
niepotwierdzenia gotowości do pracy
40
213
121
128
70
 
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego
41
13
12
7
6
 
podjęcia nauki
42
8
5
3
3
 
ukończenia 60/65 lat
43
0
0
0
0
 
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
44
8
4
5
2
 
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego
45
1
0
0
0
 
innych
46
73
36
48
26
 
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 16+17-26)
47
4348
3197
2541
1887
 
w tym zarejestrowani po raz pierwszy
48
796
655
538
453
 
 
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
Wyszczególnienie
Do
25 roku życia
Powyżej
50 roku życia
Długotrwale
bezrobotni
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie
49
942
666
818
527
2903
2362
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawoz-dawczym (w. 51+52)
50
199
108
63
24
209
136
z tego
po raz pierwszy
51
69
41
3
2
X
X
po raz kolejny (od 1990 r.)
52
130
67
60
22
209
136
z wiersza 50
po pracach interwencyjnych
53
0
0
0
0
0
0
po robotach publicznych
54
0
0
2
0
0
0
po stażu
55
20
15
X
X
2
2
po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy
56
0
0
1
1
20
20
po szkoleniu
57
4
0
2
0
8
4
po pracach społecznie użytecznych
58
0
0
5
4
17
13
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 60+69 do79)
59
233
133
102
49
402
283
z tego z przyczyn
podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym
 (w. 61+63)
60
113
65
46
22
205
156
z tego
niesubsydiowanej
61
104
60
43
22
194
150
    w tym pracy sezonowej
62
2
1
2
2
4
3
subsydiowanej (w. 64 do 68)
63
9
5
3
0
11
6
z tego
prac interwencyjnych
64
2
2
3
0
2
1
robót publicznych
65
1
1
0
0
2
2
podjęcia działalności gospodarczej
66
2
0
0
0
4
1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
67
4
2
0
0
3
2
inne
68
0
0
0
0
0
0
rozpoczęcia szkolenia
69
4
0
1
0
10
4
rozpoczęcia stażu
70
14
11
X
X
3
1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy
71
0
0
0
0
0
0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
72
0
0
5
4
12
9
niepotwierdzenia gotowości do pracy
73
77
46
24
11
114
71
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego
74
4
3
4
4
8
8
podjęcia nauki
75
8
5
0
0
0
0
ukończenia 60/65 lat
76
X
X
0
0
0
0
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
77
0
0
6
2
2
2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego
78
X
X
1
0
0
0
innych
79
13
3
15
6
48
32
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy
80
10
9
X
X
X
X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 49+50-59-80)
81
898
632
779
502
2710
2215
w tym zarejestrowani po raz pierwszy
82
332
264
123
88
456
412
 
Dział 2. POŚREDNICTWO PRACY
2.1. Oferty pracy
Wyszczególnienie
Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym
W końcu
miesiąca sprawozdawczego
razem
z rubr. 1 dotyczące pracy
razem
w tym nie- wykorzystane dłużej niż 1 miesiąc
subsydiowanej
z sektora
publicznego
sezonowej
0
1
2
3
4
5
6
Ogółem
01
83
32
32
0
0
0
z ogółem
staże
02
14
14
9
X
0
0
miejsca przygotowania zawodowego
03
0
0
0
X
0
0
prace społecznie użyteczne
04
13
13
13
X
0
0
dla niepełnosprawnych
05
1
0
0
0
0
0
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
06
16
7
0
0
0
0
 
2.2. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako:
Wyszczególnienie
Razem
Kobiety
0
1
2
Poszukujące pracy
07
104
63
w tym niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu
08
47
19
Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku
09
1
0
 
2.3. Osoby, które:
Wyszczególnienie
Razem
Kobiety
0
1
2
w miesiącu sprawozdawczym nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyj-nego w wyniku podjęcia zatrudnienia
skierowane przez powiatowy urząd pracy
 
10
0
0
z własnej inicjatywy
11
6
1
Osoby uprawnione w końcu miesiąca sprawozdawczego do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego
12
58
18
 
Dział 3. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie
W miesiącu sprawozdawczym
W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego
z sektora prywatnego
z sektora publicznego
z sektora prywatnego
zakłady
osoby
zakłady
osoby
zakłady
osoby
zakłady
osoby
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy
01
0
0
0
0
0
0
0
0
Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy
02
0
0
0
0
0
0
0
0
Zwolnienia monitorowane
03
0
0
0
0
0
0
0
0
 

Ilość odwiedzin: 4246
Nazwa dokumentu: Statystyka za październik 2007
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-12-04 13:07:34
Data udost?pnienia informacji: 2007-12-04 13:07:34
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-04 13:10:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner