logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   minus Rok 2007
      plus Sprawozdania półroczne
      plus Sprawozdania kwartalne 2007
      plus Styczeń
      plus Luty
      minus Marzec
         minus Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec 2007
      plus Lipec 2007
      plus Sierpień 2007
      plus Wrzesień 2007
      plus Październik 2007
      plus Listopad 2007
      plus Grudzień 2007
      minus Bezrobotni zamieszkali na wsi za 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


AKTUALNOŚCI > STATYSTYKI > Rok 2007 > Marzec

Spis dokumentów:
1. Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach

 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
 Powiatowy Urząd Pracy
 
 w  Działdowie

 Numer identyfikacyjny REGON
 

5 1 0 9 3 6 3 9 1
 
MPiPS – 01
Sprawozdanie o rynku pracy
 
za miesiąc MARZEC  2007 roku
 
 
 
Przekazać/wysłać do 5 dnia robo-czego każdego miesiąca do woje-wódzkiego urzędu pracy
 
 
Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie
Bezrobotni zarejestrowani
Bezrobotni, którzy podjęli pracę
Bezrobotni zarejestrowani
ogółem
w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym
w końcu mies. sprawozdawczego
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Ogółem (w. 02+04)
01
458
221
326
123
5436
3599
1084
514
z tego osoby
poprzednio pracujące
02
404
191
295
105
4500
2888
1050
514
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy
03
5
1
6
1
102
59
42
19
dotychczas niepracujące
04
54
30
31
18
936
711
34
0
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi
05
209
102
166
57
3184
2092
595
254
w tym posiadający
gospodarstwo rolne
06
1
1
1
0
14
9
5
2
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
07
43
26
25
11
184
123
15
9
Cudzoziemcy
08
0
0
0
0
2
1
0
0
Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia
09
187
94
87
35
1113
681
235
91
Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
10
8
5
3
1
35
23
5
2
Długotrwale bezrobotne
11
215
113
145
72
3495
2628
57
22
Powyżej 50 roku życia
12
57
20
51
9
913
535
170
62
Bez kwalifikacji zawodowych
13
146
74
85
29
2182
1583
266
138
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia 
14
10
10
3
2
165
157
25
23
Niepełnosprawni
15
33
17
24
12
265
143
58
22
 
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie
Ogółem
Kobiety
Z ogółem zamieszkali na wsi
Z ogółem
z prawem
do zasiłku  
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego
sprawozdanie
16
5677
3686
3319
2128
1137
514
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
(w. 18+19)
17
458
221
209
102
120
57
z tego
po raz pierwszy
18
48
32
25
18
5
4
po raz kolejny (od 1990 r.)
19
410
189
184
84
115
53
z wiersza 17
po pracach interwencyjnych
20
0
0
0
0
0
0
po robotach publicznych
21
1
1
1
1
1
1
po stażu
22
8
2
1
0
1
0
po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy
23
0
0
0
0
0
0
po szkoleniu
24
16
2
10
1
9
0
po pracach społecznie użytecznych
25
13
5
5
2
 
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 27+36 do 46)
26
699
308
344
138
 
z tego z przyczyn
podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 28+30)
27
326
123
166
57
 
z tego
niesubsydiowanej
28
254
97
141
51
 
 
w tym pracy sezonowej
29
8
4
2
2
 
subsydiowanej (w. 31 do 35)
30
72
26
25
6
 
z tego
prac interwencyjnych
31
37
17
11
5
 
robót publicznych
32
5
1
4
1
 
podjęcia działalności gospodarczej
33
21
7
5
0
 
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
34
9
1
5
0
 
inne
35
0
0
0
0
 
rozpoczęcia szkolenia
36
39
19
12
2
 
rozpoczęcia stażu
37
71
48
32
23
 
rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy
38
0
0
0
0
 
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
39
19
3
15
2
 
niepotwierdzenia gotowości do pracy
40
162
63
82
33
 
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego
41
23
19
13
10
 
podjęcia nauki
42
0
0
0
0
 
ukończenia 60/65 lat
43
3
3
1
1
 
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
44
13
9
5
2
 
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego
45
0
0
0
0
 
innych
46
43
21
18
8
 
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 16+17-26)
47
5436
3599
3184
2092
 
w tym zarejestrowani po raz pierwszy
48
895
672
608
464
 
 
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
Wyszczególnienie
Do
25 roku życia
Powyżej
50 roku życia
Długotrwale
bezrobotni
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie
49
1182
707
951
546
3594
2680
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawoz-dawczym (w. 51+52)
50
187
94
57
20
215
113
z tego
po raz pierwszy
51
33
23
3
2
X
X
po raz kolejny (od 1990 r.)
52
154
71
54
18
215
113
z wiersza 50
po pracach interwencyjnych
53
0
0
0
0
0
0
po robotach publicznych
54
0
0
0
0
0
0
po stażu
55
8
2
X
X
1
1
po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy
56
0
0
0
0
0
0
po szkoleniu
57
3
0
1
0
7
2
po pracach społecznie użytecznych
58
2
0
4
1
13
5
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 60+69 do79)
59
244
114
95
31
314
165
z tego z przyczyn
podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym
 (w. 61+63)
60
87
35
51
9
145
72
z tego
niesubsydiowanej
61
68
30
28
4
98
51
    w tym pracy sezonowej
62
1
0
0
0
5
4
subsydiowanej (w. 64 do 68)
63
19
5
23
5
47
21
z tego
prac interwencyjnych
64
9
4
20
5
26
13
robót publicznych
65
1
0
1
0
5
1
podjęcia działalności gospodarczej
66
5
0
0
0
11
7
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
67
4
1
2
0
5
0
inne
68
0
0
0
0
0
0
rozpoczęcia szkolenia
69
6
1
0
0
7
3
rozpoczęcia stażu
70
71
47
X
X
9
8
rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy
71
0
0
0
0
0
0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
72
2
0
8
1
19
3
niepotwierdzenia gotowości do pracy
73
60
22
17
7
82
43
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego
74
7
7
4
2
20
17
podjęcia nauki
75
0
0
0
0
0
0
ukończenia 60/65 lat
76
X
X
3
3
3
3
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
77
1
0
8
6
3
2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego
78
X
X
0
0
0
0
innych
79
10
2
4
3
26
14
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy
80
12
6
X
X
X
X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 49+50-59-80)
81
1113
681
913
535
3495
2628
w tym zarejestrowani po raz pierwszy
82
329
221
128
90
594
508
 
Dział 2. POŚREDNICTWO PRACY
2.1. Oferty pracy
Wyszczególnienie
Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym
W końcu
miesiąca sprawozdawczego
razem
z rubr. 1 dotyczące pracy
razem
w tym nie- wykorzystane dłużej niż 1 miesiąc
subsydiowanej
z sektora
publicznego
sezonowej
0
1
2
3
4
5
6
Ogółem
01
165
136
83
5
4
0
z ogółem
staże
02
71
71
40
X
0
0
miejsca przygotowania zawodowego
03
0
0
0
X
0
0
prace społecznie użyteczne
04
19
19
19
X
0
0
dla niepełnosprawnych
05
9
1
3
0
0
0
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
06
61
59
25
0
0
0
 
2.2. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako:
Wyszczególnienie
Razem
Kobiety
0
1
2
Poszukujące pracy
07
109
67
w tym niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu
08
47
17
Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku
09
0
0
 
2.3. Osoby, które:
Wyszczególnienie
Razem
Kobiety
0
1
2
w miesiącu sprawozdawczym nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyj-nego w wyniku podjęcia zatrudnienia
skierowane przez powiatowy urząd pracy
 
10
0
0
z własnej inicjatywy
11
4
4
Osoby uprawnione w końcu miesiąca sprawozdawczego do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego
12
46
23
 
Dział 3. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie
W miesiącu sprawozdawczym
W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego
z sektora prywatnego
z sektora publicznego
z sektora prywatnego
zakłady
osoby
zakłady
osoby
zakłady
osoby
zakłady
osoby
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy
01
0
0
0
0
0
0
0
0
Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy
02
0
0
0
0
0
0
0
0
Zwolnienia monitorowane
03
0
0
0
0
0
0
0
0

Ilość odwiedzin: 3803
Nazwa dokumentu: Statystyka za miesiąc marzec 2007
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-05-10 07:44:57
Data udost?pnienia informacji: 2007-05-10 07:44:57
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-10 07:49:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner