logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   minus Rok 2007
      plus Sprawozdania półroczne
      plus Sprawozdania kwartalne 2007
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      minus Czerwiec 2007
         minus Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
      plus Lipec 2007
      plus Sierpień 2007
      plus Wrzesień 2007
      plus Październik 2007
      plus Listopad 2007
      plus Grudzień 2007
      minus Bezrobotni zamieszkali na wsi za 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


AKTUALNOŚCI > STATYSTYKI > Rok 2007 > Czerwiec 2007

Spis dokumentów:
1. Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach

 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
 Powiatowy Urząd Pracy
 
 w  Działdowie

 Numer identyfikacyjny REGON
 

   5 1 0 9 3 6   3 9 1
 
MPiPS – 01
Sprawozdanie o rynku pracy
 
za miesiąc CZERWIEC  2007 roku
 
 
 
Przekazać/wysłać do 5 dnia robo-czego każdego miesiąca do woje-wódzkiego urzędu pracy
 
 
Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie
Bezrobotni zarejestrowani
Bezrobotni, którzy podjęli pracę
Bezrobotni zarejestrowani
ogółem
w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym
w końcu mies. sprawozdawczego
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Ogółem (w. 02+04)
01
420
225
326
155
4724
3455
951
523
z tego osoby
poprzednio pracujące
02
318
148
291
134
3822
2704
923
523
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy
03
4
1
5
0
94
52
42
18
dotychczas niepracujące
04
102
77
35
21
902
751
28
0
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi
05
225
119
175
70
2772
2025
501
259
w tym posiadający
gospodarstwo rolne
06
0
0
1
0
14
11
6
5
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
07
76
56
16
10
149
122
10
6
Cudzoziemcy
08
0
0
0
0
2
2
1
1
Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia
09
176
96
85
45
969
687
192
88
Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
10
8
6
0
0
22
17
5
3
Długotrwale bezrobotne
11
179
103
141
84
3068
2477
57
28
Powyżej 50 roku życia
12
47
26
42
19
814
532
158
67
Bez kwalifikacji zawodowych
13
127
68
86
43
1879
1492
237
145
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia 
14
12
11
10
9
164
160
25
24
Niepełnosprawni
15
32
17
26
8
226
139
56
30
  
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie
Ogółem
Kobiety
Z ogółem zamieszkali na wsi
Z ogółem
z prawem
do zasiłku  
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego
sprawozdanie
16
4901
3524
2867
2053
996
520
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
(w. 18+19)
17
420
225
225
119
123
61
z tego
po raz pierwszy
18
105
70
58
41
14
7
po raz kolejny (od 1990 r.)
19
315
155
167
78
109
54
z wiersza 17
po pracach interwencyjnych
20
2
0
0
0
1
0
po robotach publicznych
21
1
0
1
0
0
0
po stażu
22
5
4
2
2
0
0
po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy
23
2
2
0
0
0
0
po szkoleniu
24
12
8
3
1
4
2
po pracach społecznie użytecznych
25
13
9
7
4
 
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 27+36 do 46)
26
597
294
320
147
 
z tego z przyczyn
podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 28+30)
27
326
155
175
70
 
z tego
niesubsydiowanej
28
280
131
158
64
 
 
w tym pracy sezonowej
29
15
10
8
5
 
subsydiowanej (w. 31 do 35)
30
46
24
17
6
 
z tego
prac interwencyjnych
31
8
6
2
2
 
robót publicznych
32
5
1
3
0
 
podjęcia działalności gospodarczej
33
17
7
7
3
 
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
34
16
10
5
1
 
inne
35
0
0
0
0
 
rozpoczęcia szkolenia
36
11
0
7
0
 
rozpoczęcia stażu
37
34
19
14
9
 
rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy
38
2
1
1
1
 
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
39
14
9
7
3
 
niepotwierdzenia gotowości do pracy
40
166
81
94
51
 
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego
41
7
5
4
2
 
podjęcia nauki
42
0
0
0
0
 
ukończenia 60/65 lat
43
1
1
0
0
 
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
44
3
2
2
1
 
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego
45
1
0
0
0
 
innych
46
32
21
16
10
 
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 16+17-26)
47
4724
3455
2772
2025
 
w tym zarejestrowani po raz pierwszy
48
873
699
579
470
 
 
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
Wyszczególnienie
Do
25 roku życia
Powyżej
50 roku życia
Długotrwale
bezrobotni
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie
49
993
701
847
540
3187
2540
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawoz-dawczym (w. 51+52)
50
176
96
47
26
179
103
z tego
po raz pierwszy
51
86
58
4
3
X
X
po raz kolejny (od 1990 r.)
52
90
38
43
23
179
103
z wiersza 50
po pracach interwencyjnych
53
0
0
2
0
1
0
po robotach publicznych
54
0
0
0
0
1
0
po stażu
55
5
4
X
X
1
1
po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy
56
0
0
0
0
1
1
po szkoleniu
57
1
0
0
0
6
4
po pracach społecznie użytecznych
58
1
1
4
2
11
8
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 60+69 do79)
59
189
101
80
34
298
166
z tego z przyczyn
podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym
 (w. 61+63)
60
85
45
42
19
141
84
z tego
niesubsydiowanej
61
70
37
32
13
120
71
    w tym pracy sezonowej
62
3
1
0
0
8
7
subsydiowanej (w. 64 do 68)
63
15
8
10
6
21
13
z tego
prac interwencyjnych
64
4
3
1
0
5
5
robót publicznych
65
1
0
2
0
4
1
podjęcia działalności gospodarczej
66
5
4
2
1
6
2
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
67
5
1
5
5
6
5
inne
68
0
0
0
0
0
0
rozpoczęcia szkolenia
69
2
0
0
0
4
0
rozpoczęcia stażu
70
34
19
X
X
2
1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy
71
0
0
0
0
2
1
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
72
1
1
5
2
12
8
niepotwierdzenia gotowości do pracy
73
58
31
23
8
111
56
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego
74
3
1
1
1
4
3
podjęcia nauki
75
0
0
0
0
0
0
ukończenia 60/65 lat
76
X
X
1
1
1
1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
77
0
0
3
2
1
1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego
78
X
X
1
0
0
0
innych
79
6
4
4
1
20
11
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy
80
11
9
X
X
X
X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 49+50-59-80)
81
969
687
814
532
3068
2477
w tym zarejestrowani po raz pierwszy
82
358
279
128
91
520
462
 
Dział 2. POŚREDNICTWO PRACY
2.1. Oferty pracy
Wyszczególnienie
Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym
W końcu
miesiąca sprawozdawczego
razem
z rubr. 1 dotyczące pracy
razem
w tym nie- wykorzystane dłużej niż 1 miesiąc
subsydiowanej
z sektora
publicznego
sezonowej
0
1
2
3
4
5
6
Ogółem
01
103
83
32
17
0
0
z ogółem
staże
02
34
34
12
X
0
0
miejsca przygotowania zawodowego
03
2
2
2
X
0
0
prace społecznie użyteczne
04
11
11
11
X
0
0
dla niepełnosprawnych
05
3
0
0
0
0
0
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
06
23
21
8
0
0
0
 
2.2. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako:
Wyszczególnienie
Razem
Kobiety
0
1
2
Poszukujące pracy
07
107
66
w tym niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu
08
47
18
Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku
09
0
0
 
2.3. Osoby, które:
Wyszczególnienie
Razem
Kobiety
0
1
2
w miesiącu sprawozdawczym nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyj-nego w wyniku podjęcia zatrudnienia
skierowane przez powiatowy urząd pracy
 
10
0
0
z własnej inicjatywy
11
8
5
Osoby uprawnione w końcu miesiąca sprawozdawczego do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego
12
72
25
 
Dział 3. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie
W miesiącu sprawozdawczym
W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego
z sektora prywatnego
z sektora publicznego
z sektora prywatnego
zakłady
osoby
zakłady
osoby
zakłady
osoby
zakłady
osoby
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy
01
0
0
0
0
0
0
0
0
Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy
02
0
0
0
0
0
0
0
0
Zwolnienia monitorowane
03
0
0
0
0
0
0
0
0
 

Ilość odwiedzin: 4676
Nazwa dokumentu: Statystyka czerwiec 2007
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-07-18 14:26:05
Data udost?pnienia informacji: 2007-07-18 14:26:05
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-18 14:29:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner