logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   minus Rok 2007
      plus Sprawozdania półroczne
      plus Sprawozdania kwartalne 2007
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec 2007
      plus Lipec 2007
      plus Sierpień 2007
      plus Wrzesień 2007
      plus Październik 2007
      minus Listopad 2007
         minus Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
      plus Grudzień 2007
      minus Bezrobotni zamieszkali na wsi za 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


Spis dokumentów:
1. Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach

 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
 Powiatowy Urząd Pracy
 
 w  Działdowie

 Numer identyfikacyjny REGON
 

   5 1 0 9 3 6   3 9 1
 
MPiPS – 01
Sprawozdanie o rynku pracy
 
za miesiąc Listopad  2007 roku
 
 
 
Przekazać/wysłać do 5 dnia robo-czego każdego miesiąca do woje-wódzkiego urzędu pracy
 
 
Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie
Bezrobotni zarejestrowani
Bezrobotni, którzy podjęli pracę
Bezrobotni zarejestrowani
ogółem
w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym
w końcu mies. sprawozdawczego
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Ogółem (w. 02+04)
01
504
236
293
162
4337
3144
889
503
z tego osoby
poprzednio pracujące
02
398
180
236
119
3535
2492
860
503
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy
03
12
5
3
0
82
44
42
18
dotychczas niepracujące
04
106
56
57
43
802
652
29
0
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi
05
256
118
147
86
2533
1855
475
244
w tym posiadający
gospodarstwo rolne
06
1
0
0
0
9
4
4
1
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
07
35
22
29
17
184
141
8
6
Cudzoziemcy
08
1
1
1
1
2
2
2
2
Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia
09
200
95
129
78
881
604
186
78
Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
10
13
10
9
5
30
26
6
5
Długotrwale bezrobotne
11
181
106
88
57
2686
2177
47
24
Powyżej 50 roku życia
12
57
26
25
11
775
491
129
53
Bez kwalifikacji zawodowych
13
151
89
63
43
1673
1329
188
108
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia 
14
12
11
4
4
147
142
25
23
Niepełnosprawni
15
37
18
19
9
252
141
70
36
 
 
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie
Ogółem
Kobiety
Z ogółem zamieszkali na wsi
Z ogółem
z prawem
do zasiłku  
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego
sprawozdanie
16
4348
3197
2541
1887
904
518
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
(w. 18+19)
17
504
236
256
118
135
45
z tego
po raz pierwszy
18
51
25
32
16
8
1
po raz kolejny (od 1990 r.)
19
453
211
224
102
127
44
z wiersza 17
po pracach interwencyjnych
20
0
0
0
0
0
0
po robotach publicznych
21
1
1
1
1
0
0
po stażu
22
64
45
40
28
2
0
po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy
23
3
3
0
0
0
0
po szkoleniu
24
11
0
0
0
6
0
po pracach społecznie użytecznych
25
28
18
3
3
 
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 27+36 do 46)
26
515
289
264
150
 
0
podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 28+30)
27
293
162
147
86
 
z tego
niesubsydiowanej
28
265
153
132
81
 
 
w tym pracy sezonowej
29
2
2
2
2
 
subsydiowanej (w. 31 do 35)
30
28
9
15
5
 
z tego
prac interwencyjnych
31
9
3
5
2
 
robót publicznych
32
0
0
0
0
 
podjęcia działalności gospodarczej
33
12
5
7
3
 
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
34
7
1
3
0
 
inne
35
0
0
0
0
 
rozpoczęcia szkolenia
36
29
7
10
0
 
rozpoczęcia stażu
37
7
5
2
1
 
rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy
38
1
1
0
0
 
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
39
11
9
3
3
 
niepotwierdzenia gotowości do pracy
40
116
63
76
44
 
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego
41
15
12
9
8
 
podjęcia nauki
42
1
0
0
0
 
ukończenia 60/65 lat
43
0
0
0
0
 
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
44
9
5
5
2
 
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego
45
4
2
1
0
 
innych
46
29
23
11
6
 
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 16+17-26)
47
4337
3144
2533
1855
 
w tym zarejestrowani po raz pierwszy
48
765
627
527
438
 
 
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
Wyszczególnienie
Do
25 roku życia
Powyżej
50 roku życia
Długotrwale
bezrobotni
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie
49
898
632
779
502
2710
2215
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawoz-dawczym (w. 51+52)
50
200
95
57
26
181
106
z tego
po raz pierwszy
51
39
16
2
1
X
X
po raz kolejny (od 1990 r.)
52
161
79
55
25
181
106
z wiersza 50
po pracach interwencyjnych
53
0
0
0
0
0
0
po robotach publicznych
54
0
0
0
0
1
1
po stażu
55
64
45
X
X
4
3
po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy
56
0
0
1
1
3
3
po szkoleniu
57
5
0
0
0
2
0
po pracach społecznie użytecznych
58
0
0
8
7
26
17
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 60+69 do79)
59
209
117
61
37
205
144
z tego z przyczyn
podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym
 (w. 61+63)
60
129
78
25
11
88
57
z tego
niesubsydiowanej
61
124
75
19
10
81
54
    w tym pracy sezonowej
62
1
1
0
0
1
1
subsydiowanej (w. 64 do 68)
63
5
3
6
1
7
3
z tego
prac interwencyjnych
64
3
2
5
1
3
1
robót publicznych
65
0
0
0
0
0
0
podjęcia działalności gospodarczej
66
0
0
1
0
4
2
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
67
2
1
0
0
0
0
inne
68
0
0
0
0
0
0
rozpoczęcia szkolenia
69
14
4
2
0
6
3
rozpoczęcia stażu
70
7
5
X
X
0
0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy
71
0
0
1
1
1
1
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
72
0
0
4
4
10
8
niepotwierdzenia gotowości do pracy
73
46
22
12
8
67
45
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego
74
2
1
5
5
11
10
podjęcia nauki
75
1
0
0
0
0
0
ukończenia 60/65 lat
76
X
X
0
0
0
0
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
77
0
0
7
5
4
4
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego
78
X
X
4
2
0
0
innych
79
10
7
1
1
18
16
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy
80
8
6
X
X
X
X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 49+50-59-80)
81
881
604
775
491
2686
2177
w tym zarejestrowani po raz pierwszy
82
322
250
117
82
445
399
 
Dział 2. POŚREDNICTWO PRACY
2.1. Oferty pracy
Wyszczególnienie
Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym
W końcu
miesiąca sprawozdawczego
razem
z rubr. 1 dotyczące pracy
razem
w tym nie- wykorzystane dłużej niż 1 miesiąc
subsydiowanej
z sektora
publicznego
sezonowej
0
1
2
3
4
5
6
Ogółem
01
70
24
17
0
0
0
z ogółem
staże
02
7
7
1
X
0
0
miejsca przygotowania zawodowego
03
1
1
1
X
0
0
prace społecznie użyteczne
04
10
10
10
X
0
0
dla niepełnosprawnych
05
2
1
0
0
0
0
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
06
0
0
0
0
0
0
 
2.2. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako:
Wyszczególnienie
Razem
Kobiety
0
1
2
Poszukujące pracy
07
106
64
w tym niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu
08
46
18
Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku
09
1
0
 
2.3. Osoby, które:
Wyszczególnienie
Razem
Kobiety
0
1
2
w miesiącu sprawozdawczym nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyj-nego w wyniku podjęcia zatrudnienia
skierowane przez powiatowy urząd pracy
 
10
0
0
z własnej inicjatywy
11
14
7
Osoby uprawnione w końcu miesiąca sprawozdawczego do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego
12
80
30
 
Dział 3. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie
W miesiącu sprawozdawczym
W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego
z sektora prywatnego
z sektora publicznego
z sektora prywatnego
zakłady
osoby
zakłady
osoby
zakłady
osoby
zakłady
osoby
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy
01
0
0
0
0
0
0
0
0
Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy
02
0
0
0
0
0
0
0
0
Zwolnienia monitorowane
03
0
0
0
0
0
0
0
0
 

Ilość odwiedzin: 4061
Nazwa dokumentu: Statystyka Listopad 2007
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-01-28 09:49:22
Data udost?pnienia informacji: 2008-01-28 09:49:22
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-28 09:51:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner