logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   minus Rok 2007
      plus Sprawozdania półroczne
      plus Sprawozdania kwartalne 2007
      plus Styczeń
      minus Luty
         minus Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec 2007
      plus Lipec 2007
      plus Sierpień 2007
      plus Wrzesień 2007
      plus Październik 2007
      plus Listopad 2007
      plus Grudzień 2007
      minus Bezrobotni zamieszkali na wsi za 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


AKTUALNOŚCI > STATYSTYKI > Rok 2007 > Luty

Spis dokumentów:
1. Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach

 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
 Powiatowy Urząd Pracy
 
 w  Działdowie

 Numer identyfikacyjny REGON
 

   5 1 0 9 3 6   3 9 1
 
MPiPS – 01
Sprawozdanie o rynku pracy
 
za miesiąc LUTY  2007 roku
 
 
 
Przekazać/wysłać do 5 dnia robo-czego każdego miesiąca do woje-wódzkiego urzędu pracy
 
 
Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie
Bezrobotni zarejestrowani
Bezrobotni, którzy podjęli pracę
Bezrobotni zarejestrowani
ogółem
w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym
w końcu mies. sprawozdawczego
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Ogółem (w. 02+04)
01
476
208
288
154
5677
3686
1137
514
z tego osoby
poprzednio pracujące
02
397
173
238
125
4659
2927
1100
514
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy
03
3
1
9
4
111
63
48
20
dotychczas niepracujące
04
79
35
50
29
1018
759
37
0
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi
05
242
102
150
76
3319
2128
627
253
w tym posiadający
gospodarstwo rolne
06
0
0
0
0
14
8
5
1
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
07
49
30
24
16
229
144
13
8
Cudzoziemcy
08
0
0
0
0
2
1
0
0
Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia
09
189
79
100
53
1182
707
246
91
Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
10
9
5
4
3
39
23
4
1
Długotrwale bezrobotne
11
177
95
145
86
3594
2680
61
19
Powyżej 50 roku życia
12
51
23
19
6
951
546
187
68
Bez kwalifikacji zawodowych
13
152
77
79
41
2257
1615
277
135
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia 
14
8
5
5
5
169
159
30
27
Niepełnosprawni
15
31
14
17
5
273
146
60
23
 
 1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie
Ogółem
Kobiety
Z ogółem zamieszkali na wsi
Z ogółem
z prawem
do zasiłku  
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego
sprawozdanie
16
5861
3807
3434
2186
1151
516
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
(w. 18+19)
17
476
208
242
102
137
59
z tego
po raz pierwszy
18
68
25
40
16
11
3
po raz kolejny (od 1990 r.)
19
408
183
202
86
126
56
z wiersza 17
po pracach interwencyjnych
20
2
0
2
0
1
0
po robotach publicznych
21
2
1
1
1
1
1
po stażu
22
1
1
0
0
0
0
po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy
23
1
1
1
1
0
0
po szkoleniu
24
3
1
2
0
3
1
po pracach społecznie użytecznych
25
0
0
0
0
 
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 27+36 do 46)
26
660
329
357
160
 
z tego z przyczyn
podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 28+30)
27
288
154
150
76
 
z tego
niesubsydiowanej
28
232
115
115
52
 
 
w tym pracy sezonowej
29
12
7
5
3
 
subsydiowanej (w. 31 do 35)
30
56
39
35
24
 
z tego
prac interwencyjnych
31
26
19
10
9
 
robót publicznych
32
18
13
16
11
 
podjęcia działalności gospodarczej
33
10
6
7
3
 
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
34
2
1
2
1
 
inne
35
0
0
0
0
 
rozpoczęcia szkolenia
36
16
2
9
0
 
rozpoczęcia stażu
37
87
66
40
29
 
rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy
38
1
1
0
0
 
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
39
0
0
0
0
 
niepotwierdzenia gotowości do pracy
40
218
81
133
42
 
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego
41
10
6
6
3
 
podjęcia nauki
42
0
0
0
0
 
ukończenia 60/65 lat
43
2
2
1
1
 
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
44
9
6
2
1
 
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego
45
0
0
0
0
 
innych
46
29
11
16
8
 
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 16+17-26)
47
5677
3686
3319
2128
 
w tym zarejestrowani po raz pierwszy
48
976
711
654
485
 
 
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
Wyszczególnienie
Do
25 roku życia
Powyżej
50 roku życia
Długotrwale
bezrobotni
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie
49
1300
782
955
544
3719
2747
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawoz-dawczym (w. 51+52)
50
189
79
51
23
177
95
z tego
po raz pierwszy
51
48
18
3
2
X
X
po raz kolejny (od 1990 r.)
52
141
61
48
21
177
95
z wiersza 50
po pracach interwencyjnych
53
0
0
1
0
1
0
po robotach publicznych
54
0
0
0
0
0
0
po stażu
55
1
1
X
X
0
0
po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy
56
0
0
0
0
1
1
po szkoleniu
57
1
0
0
0
0
0
po pracach społecznie użytecznych
58
0
0
0
0
0
0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 60+69 do79)
59
285
143
55
21
302
162
z tego z przyczyn
podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym
 (w. 61+63)
60
100
53
19
6
145
86
z tego
niesubsydiowanej
61
84
43
15
4
104
55
    w tym pracy sezonowej
62
5
3
0
0
5
3
subsydiowanej (w. 64 do 68)
63
16
10
4
2
41
31
z tego
prac interwencyjnych
64
6
5
2
2
18
15
robót publicznych
65
5
3
2
0
17
13
podjęcia działalności gospodarczej
66
5
2
0
0
4
2
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
67
0
0
0
0
2
1
inne
68
0
0
0
0
0
0
rozpoczęcia szkolenia
69
3
0
1
0
3
0
rozpoczęcia stażu
70
87
66
X
X
8
6
rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy
71
0
0
0
0
1
1
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
72
0
0
0
0
0
0
niepotwierdzenia gotowości do pracy
73
82
19
27
10
117
55
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego
74
3
2
0
0
6
4
podjęcia nauki
75
0
0
0
0
0
0
ukończenia 60/65 lat
76
X
X
2
2
2
2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
77
0
0
6
3
3
2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego
78
X
X
0
0
0
0
innych
79
10
3
0
0
17
6
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy
80
22
11
X
X
X
X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 49+50-59-80)
81
1182
707
951
546
3594
2680
w tym zarejestrowani po raz pierwszy
82
392
248
131
89
615
526
 
Dział 2. POŚREDNICTWO PRACY
2.1. Oferty pracy
Wyszczególnienie
Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym
W końcu
miesiąca sprawozdawczego
razem
z rubr. 1 dotyczące pracy
razem
w tym nie- wykorzystane dłużej niż 1 miesiąc
subsydiowanej
z sektora
publicznego
sezonowej
0
1
2
3
4
5
6
Ogółem
01
176
131
83
17
0
0
z ogółem
staże
02
87
87
48
X
0
0
miejsca przygotowania zawodowego
03
1
1
1
X
0
0
prace społecznie użyteczne
04
0
0
0
X
0
0
dla niepełnosprawnych
05
3
0
0
1
0
0
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
06
63
59
25
0
0
0
 
2.2. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako:
Wyszczególnienie
Razem
Kobiety
0
1
2
Poszukujące pracy
07
111
68
w tym niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu
08
45
16
Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku
09
0
0
 
2.3. Osoby, które:
Wyszczególnienie
Razem
Kobiety
0
1
2
w miesiącu sprawozdawczym nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyj-nego w wyniku podjęcia zatrudnienia
skierowane przez powiatowy urząd pracy
 
10
0
0
z własnej inicjatywy
11
8
4
Osoby uprawnione w końcu miesiąca sprawozdawczego do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego
12
61
22
 
Dział 3. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie
W miesiącu sprawozdawczym
W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego
z sektora prywatnego
z sektora publicznego
z sektora prywatnego
zakłady
osoby
zakłady
osoby
zakłady
osoby
zakłady
osoby
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy
01
0
0
0
0
0
0
0
0
Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy
02
0
0
0
0
0
0
0
0
Zwolnienia monitorowane
03
0
0
0
0
0
0
0
0
 

Ilość odwiedzin: 2022
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-03-08 12:49:03
Data udost?pnienia informacji: 2007-03-08 12:49:03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-08 12:51:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner