logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   minus Rok 2007
      plus Sprawozdania półroczne
      plus Sprawozdania kwartalne 2007
      minus Styczeń
         minus Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec 2007
      plus Lipec 2007
      plus Sierpień 2007
      plus Wrzesień 2007
      plus Październik 2007
      plus Listopad 2007
      plus Grudzień 2007
      minus Bezrobotni zamieszkali na wsi za 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


AKTUALNOŚCI > STATYSTYKI > Rok 2007 > Styczeń

Spis dokumentów:
1. Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach

 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
 Powiatowy Urząd Pracy
 
 w  Działdowie

 Numer identyfikacyjny REGON
 

   5 1 0 9 3 6   3 9 1
 
MPiPS – 01
Sprawozdanie o rynku pracy
 
za miesiąc STYCZEŃ 2007 roku
 
 
 
Przekazać/wysłać do 5 dnia robo-czego każdego miesiąca do woje-wódzkiego urzędu pracy

 
 
Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH
1.1. Struktura bezrobotnych

Wyszczególnienie
Bezrobotni zarejestrowani
Bezrobotni, którzy podjęli pracę
Bezrobotni zarejestrowani
ogółem
w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym
w końcu mies. sprawozdawczego
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Ogółem (w. 02+04)
01
768
339
265
124
5861
3807
1151
516
z tego osoby
poprzednio pracujące
02
626
252
211
97
4760
2985
1116
516
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy
03
13
7
5
1
120
69
51
22
dotychczas niepracujące
04
142
87
54
27
1101
822
35
0
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi
05
398
154
139
56
3434
2186
634
248
w tym posiadający
gospodarstwo rolne
06
3
0
1
1
14
8
5
1
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
07
104
67
37
25
290
182
12
6
Cudzoziemcy
08
0
0
0
0
2
1
0
0
Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia
09
303
164
105
46
1300
782
242
89
Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
10
21
14
8
6
43
26
5
1
Długotrwale bezrobotne
11
296
145
107
65
3719
2747
65
20
Powyżej 50 roku życia
12
77
29
20
10
955
544
187
65
Bez kwalifikacji zawodowych
13
228
107
62
30
2314
1655
283
136
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia 
14
11
10
5
4
168
160
30
27
Niepełnosprawni
15
52
18
13
9
280
146
66
24

1.2. Bilans bezrobotnych

Wyszczególnienie
Ogółem
Kobiety
Z ogółem zamieszkali na wsi
Z ogółem
z prawem
do zasiłku  
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego
sprawozdanie
16
5436
3619
3208
2097
1114
497
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
(w. 18+19)
17
768
339
398
154
207
86
z tego
po raz pierwszy
18
75
32
37
15
15
6
po raz kolejny (od 1990 r.)
19
693
307
361
139
192
80
z wiersza 17
po pracach interwencyjnych
20
2
1
0
0
0
0
po robotach publicznych
21
6
6
5
5
1
1
po stażu
22
88
63
33
25
0
0
po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy
23
18
12
3
2
0
0
po szkoleniu
24
5
0
3
0
2
0
po pracach społecznie użytecznych
25
9
0
3
0
 
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 27+36 do 46)
26
343
151
172
65
 
z tego z przyczyn
podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 28+30)
27
265
124
139
56
 
z tego
niesubsydiowanej
28
263
122
138
55
 
 
w tym pracy sezonowej
29
7
2
2
2
 
subsydiowanej (w. 31 do 35)
30
2
2
1
1
 
z tego
prac interwencyjnych
31
2
2
1
1
 
robót publicznych
32
0
0
0
0
 
podjęcia działalności gospodarczej
33
0
0
0
0
 
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
34
0
0
0
0
 
inne
35
0
0
0
0
 
rozpoczęcia szkolenia
36
4
1
3
0
 
rozpoczęcia stażu
37
4
2
0
0
 
rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy
38
0
0
0
0
 
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
39
0
0
0
0
 
niepotwierdzenia gotowości do pracy
40
20
5
5
2
 
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego
41
9
6
4
2
 
podjęcia nauki
42
0
0
0
0
 
ukończenia 60/65 lat
43
0
0
0
0
 
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
44
12
7
4
2
 
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego
45
2
1
1
0
 
innych
46
27
5
16
3
 
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 16+17-26)
47
5861
3807
3434
2186
 
w tym zarejestrowani po raz pierwszy
48
1050
766
700
515
 

 
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

Wyszczególnienie
Do
25 roku życia
Powyżej
50 roku życia
Długotrwale
bezrobotni
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie
49
1144
680
913
531
3563
2681
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawoz-dawczym (w. 51+52)
50
303
164
77
29
296
145
z tego
po raz pierwszy
51
51
23
6
4
X
X
po raz kolejny (od 1990 r.)
52
252
141
71
25
296
145
z wiersza 50
po pracach interwencyjnych
53
2
1
0
0
0
0
po robotach publicznych
54
2
2
0
0
5
5
po stażu
55
77
53
X
X
9
7
po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy
56
0
0
2
1
18
12
po szkoleniu
57
2
0
0
0
3
0
po pracach społecznie użytecznych
58
0
0
1
0
8
0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 60+69 do79)
59
129
51
35
16
140
79
z tego z przyczyn
podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym
 (w. 61+63)
60
105
46
20
10
107
65
z tego
niesubsydiowanej
61
104
45
19
9
105
63
    w tym pracy sezonowej
62
0
0
0
0
3
2
subsydiowanej (w. 64 do 68)
63
1
1
1
1
2
2
z tego
prac interwencyjnych
64
1
1
1
1
2
2
robót publicznych
65
0
0
0
0
0
0
podjęcia działalności gospodarczej
66
0
0
0
0
0
0
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
67
0
0
0
0
0
0
inne
68
0
0
0
0
0
0
rozpoczęcia szkolenia
69
2
0
0
0
2
1
rozpoczęcia stażu
70
3
1
X
X
0
0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy
71
0
0
0
0
0
0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
72
0
0
0
0
0
0
niepotwierdzenia gotowości do pracy
73
4
0
2
1
8
4
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego
74
2
2
0
0
8
6
podjęcia nauki
75
0
0
0
0
0
0
ukończenia 60/65 lat
76
X
X
0
0
0
0
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
77
0
0
6
2
0
0
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego
78
X
X
2
1
0
0
innych
79
13
2
5
2
15
3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy
80
18
11
X
X
X
X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 49+50-59-80)
81
1300
782
955
544
3719
2747
w tym zarejestrowani po raz pierwszy
82
459
296
134
89
630
538

 
Dział 2. POŚREDNICTWO PRACY
2.1. Oferty pracy

Wyszczególnienie
Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym
W końcu
miesiąca sprawozdawczego
razem
z rubr. 1 dotyczące pracy
razem
w tym nie- wykorzystane dłużej niż 1 miesiąc
subsydiowanej
z sektora
publicznego
sezonowej
0
1
2
3
4
5
6
Ogółem
01
27
4
4
6
0
0
z ogółem
staże
02
4
4
4
X
0
0
miejsca przygotowania zawodowego
03
0
0
0
X
0
0
prace społecznie użyteczne
04
0
0
0
X
0
0
dla niepełnosprawnych
05
10
0
0
0
0
0
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
06
5
3
0
0
0
0

 
2.2. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako:

Wyszczególnienie
Razem
Kobiety
0
1
2
Poszukujące pracy
07
111
69
w tym niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu
08
47
17
Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku
09
0
0

 
2.3. Osoby, które:

Wyszczególnienie
Razem
Kobiety
0
1
2
w miesiącu sprawozdawczym nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyj-nego w wyniku podjęcia zatrudnienia
skierowane przez powiatowy urząd pracy
 
10
0
0
z własnej inicjatywy
11
6
2
Osoby uprawnione w końcu miesiąca sprawozdawczego do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego
12
67
26

 
Dział 3. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie
W miesiącu sprawozdawczym
W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego
z sektora prywatnego
z sektora publicznego
z sektora prywatnego
zakłady
osoby
zakłady
osoby
zakłady
osoby
zakłady
osoby
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy
01
0
0
0
0
0
0
0
0
Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy
02
0
0
0
0
0
0
0
0
Zwolnienia monitorowane
03
0
0
0
0
0
0
0
0

Ilość odwiedzin: 3929
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-03-08 12:41:16
Data udost?pnienia informacji: 2007-03-08 12:41:16
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-08 12:46:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner