logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   minus Rok 2007
      plus Sprawozdania półroczne
      plus Sprawozdania kwartalne 2007
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec 2007
      plus Lipec 2007
      plus Sierpień 2007
      minus Wrzesień 2007
         minus Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
      plus Październik 2007
      plus Listopad 2007
      plus Grudzień 2007
      minus Bezrobotni zamieszkali na wsi za 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


Spis dokumentów:
1. Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach

 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
 Powiatowy Urząd Pracy
 
 w  Działdowie

 Numer identyfikacyjny REGON
 


   5 1 0 9 3 6   3 9 1
 
MPiPS – 01
Sprawozdanie o rynku pracy
 
za miesiąc Wrzesień  2007 roku
 
 
 
Przekazać/wysłać do 5 dnia robo-czego każdego miesiąca do woje-wódzkiego urzędu pracy
 
 
Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie
Bezrobotni zarejestrowani
Bezrobotni, którzy podjęli pracę
Bezrobotni zarejestrowani
ogółem
w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym
w końcu mies. sprawozdawczego
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Ogółem (w. 02+04)
01
508
267
315
164
4606
3375
909
510
z tego osoby
poprzednio pracujące
02
406
209
261
131
3743
2656
888
510
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy
03
2
0
5
4
86
46
40
14
dotychczas niepracujące
04
102
58
54
33
863
719
21
0
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi
05
255
130
158
77
2738
2021
481
251
w tym posiadający
gospodarstwo rolne
06
0
0
1
1
13
9
7
5
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
07
83
47
31
20
191
145
7
2
Cudzoziemcy
08
0
0
0
0
1
1
1
1
Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia
09
198
115
97
49
942
666
168
75
Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
10
11
7
11
8
26
19
5
2
Długotrwale bezrobotne
11
201
125
148
91
2903
2362
49
24
Powyżej 50 roku życia
12
63
27
33
14
818
527
155
64
Bez kwalifikacji zawodowych
13
129
78
75
40
1798
1436
208
125
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia 
14
17
16
9
8
166
162
29
27
Niepełnosprawni
15
47
21
20
7
237
132
58
28
  
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie
Ogółem
Kobiety
Z ogółem zamieszkali na wsi
Z ogółem
z prawem
do zasiłku  
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego
sprawozdanie
16
4838
3534
2861
2102
916
510
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
(w. 18+19)
17
508
267
255
130
120
64
z tego
po raz pierwszy
18
98
56
61
36
6
5
po raz kolejny (od 1990 r.)
19
410
211
194
94
114
59
z wiersza 17
po pracach interwencyjnych
20
3
2
1
1
1
1
po robotach publicznych
21
3
1
2
0
1
0
po stażu
22
18
13
7
5
0
0
po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy
23
1
1
0
0
0
0
po szkoleniu
24
32
3
19
1
8
0
po pracach społecznie użytecznych
25
21
7
8
1
 
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 27+36 do 46)
26
740
426
378
211
 
z tego z przyczyn
podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 28+30)
27
315
164
158
77
 
z tego
niesubsydiowanej
28
287
151
144
72
 
 
w tym pracy sezonowej
29
19
5
8
2
 
subsydiowanej (w. 31 do 35)
30
28
13
14
5
 
z tego
prac interwencyjnych
31
7
5
3
1
 
robót publicznych
32
2
2
2
2
 
podjęcia działalności gospodarczej
33
13
3
6
0
 
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
34
6
3
3
2
 
inne
35
0
0
0
0
 
rozpoczęcia szkolenia
36
6
0
2
0
 
rozpoczęcia stażu
37
35
20
18
11
 
rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy
38
13
13
4
4
 
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
39
13
9
3
3
 
niepotwierdzenia gotowości do pracy
40
276
169
152
91
 
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego
41
16
14
9
8
 
podjęcia nauki
42
0
0
0
0
 
ukończenia 60/65 lat
43
3
3
1
1
 
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
44
5
4
1
1
 
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego
45
0
0
0
0
 
innych
46
58
30
30
15
 
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 16+17-26)
47
4606
3375
2738
2021
 
w tym zarejestrowani po raz pierwszy
48
834
679
559
465
 
 
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
Wyszczególnienie
Do
25 roku życia
Powyżej
50 roku życia
Długotrwale
bezrobotni
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie
49
1008
698
835
539
3083
2500
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawoz-dawczym (w. 51+52)
50
198
115
63
27
201
125
z tego
po raz pierwszy
51
85
47
3
2
X
X
po raz kolejny (od 1990 r.)
52
113
68
60
25
201
125
z wiersza 50
po pracach interwencyjnych
53
2
1
1
1
0
0
po robotach publicznych
54
0
0
2
0
2
1
po stażu
55
15
11
X
X
1
0
po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy
56
0
0
0
0
1
1
po szkoleniu
57
5
0
0
0
16
2
po pracach społecznie użytecznych
58
0
0
8
3
19
6
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 60+69 do79)
59
252
138
80
39
381
263
z tego z przyczyn
podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym
 (w. 61+63)
60
97
49
33
14
148
91
z tego
niesubsydiowanej
61
91
46
29
11
133
84
    w tym pracy sezonowej
62
4
0
7
3
13
5
subsydiowanej (w. 64 do 68)
63
6
3
4
3
15
7
z tego
prac interwencyjnych
64
2
1
4
3
6
4
robót publicznych
65
0
0
0
0
2
2
podjęcia działalności gospodarczej
66
1
0
0
0
7
1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
67
3
2
0
0
0
0
inne
68
0
0
0
0
0
0
rozpoczęcia szkolenia
69
3
0
1
0
0
0
rozpoczęcia stażu
70
35
20
X
X
5
3
rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy
71
0
0
1
1
13
13
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
72
0
0
6
4
13
9
niepotwierdzenia gotowości do pracy
73
95
57
29
14
149
108
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego
74
4
4
2
0
13
11
podjęcia nauki
75
0
0
0
0
0
0
ukończenia 60/65 lat
76
X
X
3
3
3
3
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
77
0
0
2
1
1
1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego
78
X
X
0
0
0
0
innych
79
18
8
3
2
36
24
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy
80
12
9
X
X
X
X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 49+50-59-80)
81
942
666
818
527
2903
2362
w tym zarejestrowani po raz pierwszy
82
350
276
130
90
481
436
 
Dział 2. POŚREDNICTWO PRACY
2.1. Oferty pracy
Wyszczególnienie
Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym
W końcu
miesiąca sprawozdawczego
razem
z rubr. 1 dotyczące pracy
razem
w tym nie- wykorzystane dłużej niż 1 miesiąc
subsydiowanej
z sektora
publicznego
sezonowej
0
1
2
3
4
5
6
Ogółem
01
117
66
33
16
0
0
z ogółem
staże
02
35
35
15
X
0
0
miejsca przygotowania zawodowego
03
13
13
0
X
0
0
prace społecznie użyteczne
04
11
11
11
X
0
0
dla niepełnosprawnych
05
5
2
0
0
0
0
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
06
23
19
0
0
0
0
 
2.2. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako:
Wyszczególnienie
Razem
Kobiety
0
1
2
Poszukujące pracy
07
104
63
w tym niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu
08
46
19
Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku
09
1
0
 
2.3. Osoby, które:
Wyszczególnienie
Razem
Kobiety
0
1
2
w miesiącu sprawozdawczym nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyj-nego w wyniku podjęcia zatrudnienia
skierowane przez powiatowy urząd pracy
 
10
0
0
z własnej inicjatywy
11
6
2
Osoby uprawnione w końcu miesiąca sprawozdawczego do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego
12
62
23
 
Dział 3. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie
W miesiącu sprawozdawczym
W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego
z sektora prywatnego
z sektora publicznego
z sektora prywatnego
zakłady
osoby
zakłady
osoby
zakłady
osoby
zakłady
osoby
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy
01
0
0
0
0
0
0
0
0
Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy
02
0
0
0
0
0
0
0
0
Zwolnienia monitorowane
03
0
0
0
0
0
0
0
0
 

Ilość odwiedzin: 3835
Nazwa dokumentu: Statystyka za wrzesień 2007
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-12-04 12:59:30
Data udost?pnienia informacji: 2007-12-04 12:59:30
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-04 13:01:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner