logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   minus Rok 2007
      plus Sprawozdania półroczne
      plus Sprawozdania kwartalne 2007
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec 2007
      minus Lipec 2007
         minus Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
      plus Sierpień 2007
      plus Wrzesień 2007
      plus Październik 2007
      plus Listopad 2007
      plus Grudzień 2007
      minus Bezrobotni zamieszkali na wsi za 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


AKTUALNOŚCI > STATYSTYKI > Rok 2007 > Lipec 2007

Spis dokumentów:
1. Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach

 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
 Powiatowy Urząd Pracy
 
 w  Działdowie

 Numer identyfikacyjny REGON
 

   5 1 0 9 3 6   3 9 1
 
MPiPS – 01
Sprawozdanie o rynku pracy
 
za miesiąc Lipiec  2007 roku
 
 
 
Przekazać/wysłać do 5 dnia robo-czego każdego miesiąca do woje-wódzkiego urzędu pracy
 
 
Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie
Bezrobotni zarejestrowani
Bezrobotni, którzy podjęli pracę
Bezrobotni zarejestrowani
ogółem
w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym
w końcu mies. sprawozdawczego
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Ogółem (w. 02+04)
01
477
245
238
112
4835
3516
930
508
z tego osoby
poprzednio pracujące
02
363
174
190
85
3903
2744
902
508
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy
03
4
1
3
2
94
51
41
16
dotychczas niepracujące
04
114
71
48
27
932
772
28
0
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi
05
252
140
110
44
2859
2090
496
251
w tym posiadający
gospodarstwo rolne
06
2
0
0
0
16
11
7
5
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
07
74
48
24
17
175
135
8
4
Cudzoziemcy
08
0
0
1
1
1
1
1
1
Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia
09
195
103
76
38
1019
710
188
82
Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
10
14
9
2
1
30
22
6
3
Długotrwale bezrobotne
11
189
122
89
52
3101
2502
57
23
Powyżej 50 roku życia
12
41
17
22
10
817
531
159
66
Bez kwalifikacji zawodowych
13
122
66
59
33
1893
1495
219
131
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia 
14
10
9
3
3
169
164
26
25
Niepełnosprawni
15
33
10
15
9
230
132
53
26
 
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie
Ogółem
Kobiety
Z ogółem zamieszkali na wsi
Z ogółem
z prawem
do zasiłku  
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego
sprawozdanie
16
4724
3455
2772
2025
951
523
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
(w. 18+19)
17
477
245
252
140
115
50
z tego
po raz pierwszy
18
95
60
47
36
7
3
po raz kolejny (od 1990 r.)
19
382
185
205
104
108
47
z wiersza 17
po pracach interwencyjnych
20
2
1
0
0
1
0
po robotach publicznych
21
0
0
0
0
0
0
po stażu
22
18
7
4
2
0
0
po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy
23
2
2
2
2
0
0
po szkoleniu
24
11
0
5
0
5
0
po pracach społecznie użytecznych
25
15
11
10
8
 
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 27+36 do 46)
26
366
184
165
75
 
z tego z przyczyn
podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 28+30)
27
238
112
110
44
 
z tego
niesubsydiowanej
28
204
96
95
38
 
 
w tym pracy sezonowej
29
7
5
4
2
 
subsydiowanej (w. 31 do 35)
30
34
16
15
6
 
z tego
prac interwencyjnych
31
3
1
3
1
 
robót publicznych
32
9
5
3
1
 
podjęcia działalności gospodarczej
33
3
0
0
0
 
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
34
19
10
9
4
 
inne
35
0
0
0
0
 
rozpoczęcia szkolenia
36
6
1
4
1
 
rozpoczęcia stażu
37
20
17
7
5
 
rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy
38
5
5
0
0
 
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
39
15
14
8
8
 
niepotwierdzenia gotowości do pracy
40
41
15
18
7
 
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego
41
10
9
5
5
 
podjęcia nauki
42
0
0
0
0
 
ukończenia 60/65 lat
43
0
0
0
0
 
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
44
5
1
2
1
 
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego
45
0
0
0
0
 
innych
46
26
10
11
4
 
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 16+17-26)
47
4835
3516
2859
2090
 
w tym zarejestrowani po raz pierwszy
48
892
716
590
487
 
 
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
Wyszczególnienie
Do
25 roku życia
Powyżej
50 roku życia
Długotrwale
bezrobotni
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie
49
969
687
814
532
3068
2477
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawoz-dawczym (w. 51+52)
50
195
103
41
17
189
122
z tego
po raz pierwszy
51
82
53
4
1
X
X
po raz kolejny (od 1990 r.)
52
113
50
37
16
189
122
z wiersza 50
po pracach interwencyjnych
53
0
0
1
0
0
0
po robotach publicznych
54
0
0
0
0
0
0
po stażu
55
17
7
X
X
2
2
po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy
56
0
0
0
0
2
2
po szkoleniu
57
4
0
0
0
7
0
po pracach społecznie użytecznych
58
1
1
1
1
14
11
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 60+69 do79)
59
132
71
38
18
156
97
z tego z przyczyn
podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym
 (w. 61+63)
60
76
38
22
10
89
52
z tego
niesubsydiowanej
61
66
33
16
8
73
43
    w tym pracy sezonowej
62
2
1
1
0
4
3
subsydiowanej (w. 64 do 68)
63
10
5
6
2
16
9
z tego
prac interwencyjnych
64
3
1
0
0
0
0
robót publicznych
65
0
0
5
2
8
5
podjęcia działalności gospodarczej
66
0
0
0
0
2
0
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
67
7
4
1
0
6
4
inne
68
0
0
0
0
0
0
rozpoczęcia szkolenia
69
4
0
0
0
2
1
rozpoczęcia stażu
70
20
16
X
X
6
5
rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy
71
0
0
1
1
5
5
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
72
1
1
2
2
13
12
niepotwierdzenia gotowości do pracy
73
16
7
2
0
19
9
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego
74
6
5
1
1
5
5
podjęcia nauki
75
0
0
0
0
0
0
ukończenia 60/65 lat
76
X
X
0
0
0
0
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
77
0
0
3
1
0
0
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego
78
X
X
0
0
0
0
innych
79
9
4
7
3
17
8
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy
80
13
9
X
X
X
X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 49+50-59-80)
81
1019
710
817
531
3101
2502
w tym zarejestrowani po raz pierwszy
82
379
296
131
91
511
458
 
Dział 2. POŚREDNICTWO PRACY
2.1. Oferty pracy
Wyszczególnienie
Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym
W końcu
miesiąca sprawozdawczego
razem
z rubr. 1 dotyczące pracy
razem
w tym nie- wykorzystane dłużej niż 1 miesiąc
subsydiowanej
z sektora
publicznego
sezonowej
0
1
2
3
4
5
6
Ogółem
01
93
48
34
18
0
0
z ogółem
staże
02
20
20
10
X
0
0
miejsca przygotowania zawodowego
03
5
5
2
X
0
0
prace społecznie użyteczne
04
13
13
13
X
0
0
dla niepełnosprawnych
05
1
1
0
0
0
0
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
06
23
18
18
1
0
0
 
2.2. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako:
Wyszczególnienie
Razem
Kobiety
0
1
2
Poszukujące pracy
07
110
68
w tym niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu
08
51
21
Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku
09
0
0
 
2.3. Osoby, które:
Wyszczególnienie
Razem
Kobiety
0
1
2
w miesiącu sprawozdawczym nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyj-nego w wyniku podjęcia zatrudnienia
skierowane przez powiatowy urząd pracy
 
10
0
0
z własnej inicjatywy
11
4
0
Osoby uprawnione w końcu miesiąca sprawozdawczego do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego
12
80
30
 
Dział 3. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie
W miesiącu sprawozdawczym
W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego
z sektora prywatnego
z sektora publicznego
z sektora prywatnego
zakłady
osoby
zakłady
osoby
zakłady
osoby
zakłady
osoby
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy
01
0
0
0
0
0
0
0
0
Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy
02
0
0
0
0
0
0
0
0
Zwolnienia monitorowane
03
0
0
0
0
0
0
0
0
 

Ilość odwiedzin: 3866
Nazwa dokumentu: Statystyka za miesiąc Lipiec 2007
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-08-28 13:34:36
Data udost?pnienia informacji: 2007-08-28 13:34:36
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-28 13:36:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner