logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   minus Rok 2006
      plus Sprawozdania półroczne
      plus Sprawozdania kwartalne 2006
      plus Styczeń 2006
      plus Luty 2006
      plus Marzec 2006
      plus Kwiecień 2006
      plus Maj 2006
      plus Czerwiec 2006
      plus Lipiec 2006
      plus Sierpień 2006
      plus Wrzesień 2006
      plus Październik 2006
      plus Listopad 2006
      plus Grudzień 2006
      minus Bezrobotni zamieszkali na wsi za 2006
      minus Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2006
      minus Aktywne programy rynku pracy za 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Powiatowy Urząd Pracy
w   Działdowie
 
    Numer identyfikacyjny REGON
 
 
 

     5   1   0   9   3 6   3 9   1
Załącznik 6 do sprawozdania MPiPS - 01
 
Aktywne programy rynku pracy
za 2006 rok
 
 
Przekazać /wysłać do 10 dnia roboczego kwietnia 200...roku do wojewódzkiego urzędu pracy/ właściwego terytorialnie urzędu statysty-
cznego
 
Dział 1. UCZESTNICTWO W AKTYWNYCH PROGRAMACH RYNKU PRACY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
 
Wyszczególnienie
Ogółem
z ogółem
wybrane kategorie bezrobotnych (z rubryki 4)
poszukujący pracy
bez-
robotni
kobiety
do 25 roku życia
długo-trwale bezro-botni
powyżej 50 roku życia
bez kwalifi-kacji zawo-dowych
samot-nie wy-chowu-jący dziecko do 7 ro-ku życia
nie-
pełno-
spraw-ni
 
zamie-szkali na wsi
cudzo-ziemcy
razem
w tym cudzo-ziemcy
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Osoby, które
rozpoczęły szkolenie
01
56
0
0
56
11
21
16
0
1
0
1
32
0
ukończyły szkolenie
02
52
0
0
52
10
23
16
1
21
1
1
34
0
podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu szkolenia
03
27
0
0
27
2
15
7
0
0
0
0
19
0
rozpoczęły staż
04
421
X
X
421
266
414
110
X
138
6
9
170
0
ukończyły staż
05
312
X
X
312
210
297
76
X
98
4
9
111
0
podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu stażu
06
214
X
X
214
135
214
76
X
82
3
7
101
0
rozpoczęły przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
07
99
X
X
99
55
X
93
5
21
3
11
38
0
ukończyły przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
08
82
X
X
82
48
0
69
4
17
3
11
32
0
podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu przygotowania zawodowego w miejscu pracy
09
70
X
X
70
42
0
70
1
13
3
7
26
0
rozpoczęły prace interwencyjne
10
144
X
X
144
61
39
110
52
46
1
0
80
0
ukończyły prace interwencyjne
11
121
X
X
121
53
47
93
19
37
1
0
62
0
podjęły pracę w trakcie lub po pracach interwencyjnych
12
80
X
X
80
39
34
78
13
30
1
0
49
0
Wyszczególnienie
Ogółem
z ogółem
wybrane kategorie bezrobotnych (z rubryki 4)
poszukujący pracy
bez-
robotni
kobiety
do 25 roku życia
długo-trwale bezro-botni
powyżej 50 roku życia
bez kwalifi-kacji zawo-dowych
samot-nie wy-chowu-jący dziecko do 7 ro-ku życia
nie-pełno-spraw-ni
 
zamie-szkali na wsi
cudzo-ziemcy
razem
w tym cudzo-ziemcy
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Osoby, które
rozpoczęły roboty publiczne
13
94
X
X
94
56
14
89
24
28
0
3
60
1
ukończyły roboty publiczne
14
107
X
X
107
64
15
95
27
28
0
3
62
1
podjęły pracę w trakcie lub po robotach publicznych
15
54
X
X
54
33
4
46
16
13
0
2
32
1
rozpoczęły prace społecznie użyteczne
16
177
X
X
177
63
5
153
50
76
2
12
78
0
ukończyły prace społecznie użyteczne
17
177
X
X
177
63
5
134
50
74
2
12
85
0
podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu prac społecznie użytecznych
18
8
X
X
8
2
1
6
2
6
0
1
2
0
skorzystały z usług poradnictwa zawodowego
19
865
18
0
847
529
555
187
72
303
0
52
395
0
podjęły pracę po skorzystaniu z usług poradnictwa zawodowego
20
571
11
0
560
334
418
91
48
189
0
35
233
0
skierowane zostały na szkolenie zawodowe w wyniku usługi poradnictwa zawodowego
21
15
0
0
15
14
11
7
0
10
0
0
13
0
skierowane zostały na szkolenie w zakresie umiejętności poszukiwania pracy lub na zajęcia aktywizacyjne w wyniku usługi poradnictwa zawodowego
22
77
0
0
77
54
61
11
0
5
0
5
27
0
skierowane zostały do centrum informacji i planowania kariery zawodowej
23
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
rozpoczęły szkolenie w klubie pracy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
uczestniczyły w szkoleniu w klubie pracy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ukończyły szkolenie w klubie pracy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
podjęły pracę w trakcie lub po zakończeniu szkolenia w klubie pracy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
rozpoczęły szkolenie zawodowe po zakończeniu szkolenia w klubie pracy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyszczególnienie
Ogółem
z ogółem
wybrane kategorie bezrobotnych (z rubryki 4)
poszukujący pracy
bezro-botni
kobiety
do 25 roku życia
długo-trwale bezro-botni
powyżej 50 roku życia
bez kwalifi-kacji zawo-dowych
samot-nie wycho-wujący dziecko do 7 roku życia
nie-pełno-spra-wni
zamie-szkali na wsi
cudzo-ziemcy
razem
w tym cudzo-ziemcy
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
uczestniczyły w zajęciach aktywizacyjnych
29
77
0
0
77
54
61
11
0
41
0
5
27
0
podjęły pracę w trakcie lub po zakończeniu zajęć aktywizacyjnych
30
44
0
0
44
29
44
2
0
24
0
4
11
0
rozpoczęły szkolenie zawodowe w trakcie lub po zakończeniu zajęć aktywizacyjnych
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
Dział 2. UCZESTNICTWO W AKTYWNYCH PROGRAMACH RYNKU PRACY W KOŃCU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
 
Wyszczególnienie
Ogółem
z ogółem
wybrane kategorie bezrobotnych (z rubryki 4)
poszukujący pracy
bez-
robotni
kobiety
do 25 roku życia
długo-trwale bezro-botni
powyżej 50 roku życia
bez kwalifi-kacji zawo-dowych
samot-
nie wy- chowu-jący dziecko do 7 roku życia
nie-pełno-spraw-
ni
 
zamie-szkali
 na wsi
cu-dzo-ziem-cy
razem
w tym cudzo-ziemcy
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Osoby, które
odbywają szkolenie
01
4
0
0
4
1
1
2
0
0
0
0
1
0
odbywają staż
02
18
X
X
18
12
17
2
X
12
0
0
9
0
odbywają przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
03
2
X
X
2
2
X
2
0
2
0
0
2
0
są zatrudnione przy pracach interwencyjnych
04
64
X
X
64
23
12
41
44
26
0
0
39
0
są zatrudnione przy robotach publicznych
05
0
X
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
są zatrudnione przy pracach społecznie użytecznych
06
0
X
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
odbywają szkolenie w ramach aktywnego poszukiwania pracy
07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

Ilość odwiedzin: 5086
Nazwa dokumentu: Aktywne programy rynku pracy za 2006
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-05-10 07:49:39
Data udost?pnienia informacji: 2007-05-10 07:49:39
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-10 07:52:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner