logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   minus Rok 2006
      plus Sprawozdania półroczne
      plus Sprawozdania kwartalne 2006
      minus Styczeń 2006
         minus Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
      plus Luty 2006
      plus Marzec 2006
      plus Kwiecień 2006
      plus Maj 2006
      plus Czerwiec 2006
      plus Lipiec 2006
      plus Sierpień 2006
      plus Wrzesień 2006
      plus Październik 2006
      plus Listopad 2006
      plus Grudzień 2006
      minus Bezrobotni zamieszkali na wsi za 2006
      minus Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2006
      minus Aktywne programy rynku pracy za 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


AKTUALNOŚCI > STATYSTYKI > Rok 2006 > Styczeń 2006

Spis dokumentów:
1. Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach

 

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ,

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

 

Powiatowy Urząd Pracy

w   Działdowie

 


 Numer identyfikacyjny REGON

 

  5  1   0  9  3   6  3  9  1

 

 

MPiPS – 01

Sprawozdanie o rynku pracy

 

za miesiąc  STYCZEŃ  2006  roku

 

 

 

Przekazać/wysłać do 5 dnia robo-czego każdego miesiąca do woje-wódzkiego urzędu pracy

 

 

Dział 1.  STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH

1.1.  Struktura bezrobotnych

Wyszczególnienie

Bezrobotni zarejestrowani

Bezrobotni, którzy podjęli pracę

Bezrobotni zarejestrowani

ogółem

w tym z prawem do zasiłku

w miesiącu sprawozdawczym

w końcu mies. sprawozdawczego

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ogółem (w. 02+04)

01

973

436

444

245

7507

4421

1572

574

z tego osoby

poprzednio pracujące

02

648

251

273

149

6013

3399

1490

572

w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy

03

12

7

8

5

169

98

82

39

dotychczas nie pracujące

04

325

185

171

96

1494

1022

82

2

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Zamieszkali na wsi

05

456

186

209

111

4306

2477

827

259

w tym posiadający
gospodarstwo rolne

06

4

2

0

0

23

9

10

2

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

07

220

125

123

71

382

231

14

8

Cudzoziemcy

08

0

0

0

0

4

2

2

0

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

09

462

231

237

125

1805

976

380

87

Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia

10

20

17

10

9

44

31

10

7

Długotrwale bezrobotne

11

392

193

190

116

4947

3357

163

58

Powyżej 50 roku życia

12

71

31

13

5

981

505

181

61

Bez kwalifikacji zawodowych

13

267

128

92

54

2818

1864

386

134

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia 

14

16

14

11

11

181

169

25

20

Niepełnosprawni

15

32

10

17

7

283

155

49

16

 

 

 

 

 

1.2.  Bilans bezrobotnych

Wyszczególnienie

Ogółem

Kobiety

Z ogółem zamieszkali na wsi

Z ogółem

z prawem

do zasiłku  

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego
sprawozdanie

16

7244

4360

4193

2458

1491

558

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym

(w. 18+19)

17

973

436

456

186

266

88

z tego

po raz pierwszy

18

70

32

37

19

19

8

po raz kolejny (od 1990 r.)

19

903

404

419

167

247

80

z wiersza 17

po pracach interwencyjnych

20

14

8

10

6

0

0

po robotach publicznych

21

4

2

0

0

2

0

po stażu

22

227

142

100

56

0

0

po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy

23

84

52

28

20

4

1

po szkoleniu

24

0

0

0

0

0

0

po pracach społecznie użytecznych

25

0

0

0

0

 

 

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 27+36 do 46)

26

710

375

343

167

 

 

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 28+30)

27

444

245

209

111

 

 

z tego

niesubsydiowanej

28

444

245

209

111

 

 

 

 

w tym pracy sezonowej

29

8

3

3

1

 

 

subsydiowanej (w. 31 do 35)

30

0

0

0

0

 

 

z tego

prac interwencyjnych

31

0

0

0

0

 

 

robót publicznych

32

0

0

0

0

 

 

podjęcia działalności gospodarczej

33

0

0

0

0

 

 

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

34

0

0

0

0

 

 

inne

35

0

0

0

0

 

 

rozpoczęcia szkolenia

36

0

0

0

0

 

 

rozpoczęcia stażu

37

0

0

0

0

 

 

rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy

38

50

35

18

11

 

 

rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej

39

0

0

0

0

 

 

niepotwierdzenia  gotowości do pracy

40

132

50

73

25

 

 

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

41

11

6

6

3

 

 

podjęcia nauki

42

0

0

0

0

 

 

ukończenia 60/65 lat

43

1

0

1

0

 

 

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

44

7

5

3

2

 

 

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

45

0

0

0

0

 

 

innych

46

65

34

33

15

 

 

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 16+17-26)

47

7507

4421

4306

2477

 

 

w tym zarejestrowani po raz pierwszy

48

1452

1012

934

658

 

 

 

1.3.  Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

Wyszczególnienie

Do

25 roku życia

Powyżej

50 roku życia

Długotrwale

bezrobotni

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie

49

1688

912

946

488

4932

3386

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawoz-dawczym (w. 51+52)

50

462

231

71

31

392

193

z tego

po raz pierwszy

51

45

19

5

2

X

X

po raz kolejny (od 1990 r.)

52

417

212

66

29

392

193

z wiersza 50

po pracach interwencyjnych

53

2

1

2

1

11

7

po robotach publicznych

54

0

0

2

0

0

0

po stażu

55

222

139

X

X

19

12

po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy

56

39

18

0

0

63

45

po szkoleniu

57

0

0

0

0

0

0

po pracach społecznie użytecznych

58

0

0

0

0

0

0

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 60+69 do79)

59

324

157

36

14

377

222

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym

 (w. 61+63)

60

237

125

13

5

190

116

z tego

niesubsydiowanej

61

237

125

13

5

190

116

    w tym pracy sezonowej

62

5

2

0

0

1

0

subsydiowanej (w. 64 do 68)

63

0

0

0

0

0

0

z tego

prac interwencyjnych

64

0

0

0

0

0

0

robót publicznych

65

0

0

0

0

0

0

podjęcia działalności gospodarczej

66

0

0

0

0

0

0

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

67

0

0

0

0

0

0

inne

68

0

0

0

0

0

0

rozpoczęcia szkolenia

69

0

0

0

0

0

0

rozpoczęcia stażu

70

0

0

X

X

0

0

rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy

71

X

X

0

0

50

35

rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej

72

0

0

0

0

0

0

niepotwierdzenia gotowości do pracy

73

52

17

15

4

84

38

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

74

5

2

1

0

7

4

podjęcia nauki

75

0

0

0

0

0

0

ukończenia 60/65 lat

76

X

X

1

0

1

0

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

77

0

0

4

3

5

5

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

78

X

X

0

0

0

0

innych

79

30

13

2

2

40

24

Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy

80

21

10

X

X

X

X

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 49+50-59-80)

81

1805

976

981

505

4947

3357

w tym zarejestrowani po raz pierwszy

82

674

426

153

94

872

710

 

Dział 2. POŚREDNICTWO PRACY

2.1. Oferty pracy

Wyszczególnienie

Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym

W końcu

miesiąca sprawozdawczego

razem

z rubr. 1 dotyczące pracy

razem

w tym nie- wykorzystane dłużej niż 1 miesiąc

subsydiowanej

z sektora

publicznego

sezonowej

0

1

2

3

4

5

6

Ogółem

01

75

0

1

0

0

0

z ogółem

staże

02

0

X

0

X

0

0

miejsca przygotowania zawodowego

03

50

X

0

X

0

0

prace społecznie użyteczne

04

0

X

0

X

0

0

dla niepełnosprawnych

05

1

0

0

0

0

0

dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

06

0

0

0

0

0

0

 

2.2. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako:

Wyszczególnienie

Razem

Kobiety

0

1

2

Poszukujące pracy

07

166

104

w tym niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu

08

64

20

Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku

09

0

0

 

2.3. Osoby, które:

Wyszczególnienie

Razem

Kobiety

0

1

2

w miesiącu sprawozdawczym nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyj-nego w wyniku podjęcia zatrudnienia

skierowane przez powiatowy urząd pracy

 

10

0

0

z własnej inicjatywy

11

1

1

Osoby uprawnione w końcu miesiąca sprawozdawczego do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego

12

82

29

 

Dział 3. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY, ZWOLNIENIA MONITOROWANE

Wyszczególnienie

W miesiącu sprawozdawczym

W końcu miesiąca sprawozdawczego

z sektora publicznego

z sektora prywatnego

z sektora publicznego

z sektora prywatnego

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy

01

0

0

1

31

0

0

1

31

Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

02

0

0

1

31

0

0

1

31

Zwolnienia monitorowane

03

0

0

0

0

0

0

0

0

Ilość odwiedzin: 4050
Nazwa dokumentu: Statystyka na styczeń 2006 r.
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-02-07 11:46:17
Data udost?pnienia informacji: 2006-02-07 11:46:17
Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-07 14:12:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner