logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   minus Rok 2006
      plus Sprawozdania półroczne
      plus Sprawozdania kwartalne 2006
      plus Styczeń 2006
      minus Luty 2006
         minus Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
      plus Marzec 2006
      plus Kwiecień 2006
      plus Maj 2006
      plus Czerwiec 2006
      plus Lipiec 2006
      plus Sierpień 2006
      plus Wrzesień 2006
      plus Październik 2006
      plus Listopad 2006
      plus Grudzień 2006
      minus Bezrobotni zamieszkali na wsi za 2006
      minus Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2006
      minus Aktywne programy rynku pracy za 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


AKTUALNOŚCI > STATYSTYKI > Rok 2006 > Luty 2006

Spis dokumentów:
1. Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach

 

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ,

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

 

Powiatowy Urząd Pracy

w   Działdowie

 


 Numer identyfikacyjny REGON

 

  5  1   0  9  3   6  3  9  1

 

 

MPiPS – 01

Sprawozdanie o rynku pracy

 

za miesiąc   LUTY  2006  roku

 

 

 

Przekazać/wysłać do 5 dnia robo-czego każdego miesiąca do woje-wódzkiego urzędu pracy

 

 

Dział 1.  STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH

1.1.  Struktura bezrobotnych

Wyszczególnienie

Bezrobotni zarejestrowani

Bezrobotni, którzy podjęli pracę

Bezrobotni zarejestrowani

ogółem

w tym z prawem do zasiłku

w miesiącu sprawozdawczym

w końcu mies. sprawozdawczego

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ogółem (w. 02+04)

01

441

151

271

155

7280

4239

1570

553

z tego osoby

poprzednio pracujące

02

346

118

224

126

5900

3307

1482

551

w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy

03

2

1

6

2

162

96

75

37

dotychczas nie pracujące

04

95

33

47

29

1380

932

88

2

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Zamieszkali na wsi

05

216

74

121

71

4223

2404

835

249

w tym posiadający
gospodarstwo rolne

06

1

0

1

1

23

8

10

2

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

07

34

13

26

14

286

174

15

7

Cudzoziemcy

08

0

0

0

0

4

2

2

0

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

09

183

57

98

53

1627

855

385

80

Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia

10

3

2

2

1

34

23

9

5

Długotrwale bezrobotne

11

223

107

151

106

4829

3269

148

60

Powyżej 50 roku życia

12

62

23

20

9

1001

509

193

62

Bez kwalifikacji zawodowych

13

128

50

50

36

2789

1826

386

128

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia 

14

4

3

6

5

180

168

22

19

Niepełnosprawni

15

23

7

14

10

270

144

47

16

 

 1.2.  Bilans bezrobotnych

Wyszczególnienie

Ogółem

Kobiety

Z ogółem zamieszkali na wsi

Z ogółem

z prawem

do zasiłku  

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego
sprawozdanie

16

7507

4421

4306

2477

1572

574

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym

(w. 18+19)

17

441

151

216

74

160

44

z tego

po raz pierwszy

18

55

19

26

9

11

3

po raz kolejny (od 1990 r.)

19

386

132

190

65

149

41

z wiersza 17

po pracach interwencyjnych

20

2

1

2

1

1

1

po robotach publicznych

21

0

0

0

0

0

0

po stażu

22

0

0

0

0

0

0

po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy

23

1

1

0

0

0

0

po szkoleniu

24

0

0

0

0

0

0

po pracach społecznie użytecznych

25

0

0

0

0

 

 

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 27+36 do 46)

26

668

333

299

147

 

 

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 28+30)

27

271

155

121

71

 

 

z tego

niesubsydiowanej

28

205

115

86

51

 

 

 

 

w tym pracy sezonowej

29

6

3

3

2

 

 

subsydiowanej (w. 31 do 35)

30

66

40

35

20

 

 

z tego

prac interwencyjnych

31

21

14

12

8

 

 

robót publicznych

32

23

19

14

11

 

 

podjęcia działalności gospodarczej

33

18

5

8

1

 

 

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

34

4

2

1

0

 

 

inne

35

0

0

0

0

 

 

rozpoczęcia szkolenia

36

4

0

3

0

 

 

rozpoczęcia stażu

37

144

79

52

28

 

 

rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy

38

18

2

7

1

 

 

rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej

39

0

0

0

0

 

 

niepotwierdzenia  gotowości do pracy

40

153

63

80

32

 

 

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

41

13

11

6

5

 

 

podjęcia nauki

42

0

0

0

0

 

 

ukończenia 60/65 lat

43

1

1

1

1

 

 

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

44

8

2

3

1

 

 

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

45

0

0

0

0

 

 

innych

46

56

20

26

8

 

 

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 16+17-26)

47

7280

4239

4223

2404

 

 

w tym zarejestrowani po raz pierwszy

48

1352

944

890

627

 

 

 

1.3.  Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

Wyszczególnienie

Do

25 roku życia

Powyżej

50 roku życia

Długotrwale

bezrobotni

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie

49

1805

976

981

505

4947

3357

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawoz-dawczym (w. 51+52)

50

183

57

62

23

223

107

z tego

po raz pierwszy

51

38

12

1

0

X

X

po raz kolejny (od 1990 r.)

52

145

45

61

23

223

107

z wiersza 50

po pracach interwencyjnych

53

1

1

1

0

1

0

po robotach publicznych

54

0

0

0

0

0

0

po stażu

55

0

0

X

X

0

0

po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy

56

0

0

0

0

1

1

po szkoleniu

57

0

0

0

0

0

0

po pracach społecznie użytecznych

58

0

0

0

0

0

0

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 60+69 do79)

59

345

169

42

19

341

195

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym

 (w. 61+63)

60

98

53

20

9

151

106

z tego

niesubsydiowanej

61

83

44

11

5

109

73

    w tym pracy sezonowej

62

5

3

0

0

1

1

subsydiowanej (w. 64 do 68)

63

15

9

9

4

42

33

z tego

prac interwencyjnych

64

8

5

2

1

18

14

robót publicznych

65

3

3

6

3

23

19

podjęcia działalności gospodarczej

66

3

1

1

0

1

0

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

67

1

0

0

0

0

0

inne

68

0

0

0

0

0

0

rozpoczęcia szkolenia

69

2

0

0

0

2

0

rozpoczęcia stażu

70

142

78

X

X

35

20

rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy

71

X

X

2

0

13

2

rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej

72

0

0

0

0

0

0

niepotwierdzenia gotowości do pracy

73

63

27

13

7

93

43

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

74

6

6

0

0

8

8

podjęcia nauki

75

0

0

0

0

0

0

ukończenia 60/65 lat

76

X

X

1

1

1

1

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

77

1

0

4

2

4

2

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

78

X

X

0

0

0

0

innych

79

33

5

2

0

34

13

Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy

80

16

9

X

X

X

X

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 49+50-59-80)

81

1627

855

1001

509

4829

3269

w tym zarejestrowani po raz pierwszy

82

580

367

155

93

851

693

 

Dział 2. POŚREDNICTWO PRACY

2.1. Oferty pracy

Wyszczególnienie

Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym

W końcu

miesiąca sprawozdawczego

razem

z rubr. 1 dotyczące pracy

razem

w tym nie- wykorzystane dłużej niż 1 miesiąc

subsydiowanej

z sektora

publicznego

sezonowej

0

1

2

3

4

5

6

Ogółem

01

255

189

91

18

0

0

z ogółem

staże

02

144

X

52

X

0

0

miejsca przygotowania zawodowego

03

16

X

0

X

0

0

prace społecznie użyteczne

04

0

X

0

X

0

0

dla niepełnosprawnych

05

19

13

3

0

0

0

dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

06

160

13

58

0

0

0

 

2.2. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako:

Wyszczególnienie

Razem

Kobiety

0

1

2

Poszukujące pracy

07

162

100

w tym niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu

08

60

19

Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku

09

0

0

 

2.3. Osoby, które:

Wyszczególnienie

Razem

Kobiety

0

1

2

w miesiącu sprawozdawczym nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyj-nego w wyniku podjęcia zatrudnienia

skierowane przez powiatowy urząd pracy

 

10

0

0

z własnej inicjatywy

11

8

0

Osoby uprawnione w końcu miesiąca sprawozdawczego do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego

12

60

18

 

Dział 3. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY, ZWOLNIENIA MONITOROWANE

Wyszczególnienie

W miesiącu sprawozdawczym

W końcu miesiąca sprawozdawczego

z sektora publicznego

z sektora prywatnego

z sektora publicznego

z sektora prywatnego

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy

01

0

0

0

0

0

0

1

31

Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

02

0

0

0

0

0

0

1

31

Zwolnienia monitorowane

03

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Ilość odwiedzin: 4220
Nazwa dokumentu: Statystyka Luty 2006
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-03-08 10:37:25
Data udost?pnienia informacji: 2006-03-08 10:37:25
Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-08 10:40:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner