logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   minus Rok 2006
      plus Sprawozdania półroczne
      plus Sprawozdania kwartalne 2006
      plus Styczeń 2006
      plus Luty 2006
      minus Marzec 2006
         minus Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
      plus Kwiecień 2006
      plus Maj 2006
      plus Czerwiec 2006
      plus Lipiec 2006
      plus Sierpień 2006
      plus Wrzesień 2006
      plus Październik 2006
      plus Listopad 2006
      plus Grudzień 2006
      minus Bezrobotni zamieszkali na wsi za 2006
      minus Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2006
      minus Aktywne programy rynku pracy za 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


AKTUALNOŚCI > STATYSTYKI > Rok 2006 > Marzec 2006

Spis dokumentów:
1. Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach

 

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ,

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

 

Powiatowy Urząd Pracy

w   Działdowie

 


 Numer identyfikacyjny REGON

 

  5  1   0  9  3   6  3  9  1

 

 

MPiPS – 01

Sprawozdanie o rynku pracy

 

za miesiąc   MARZEC  2006  roku

 

 

 

Przekazać/wysłać do 5 dnia robo-czego każdego miesiąca do woje-wódzkiego urzędu pracy

 

 

Dział 1.  STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH

1.1.  Struktura bezrobotnych

Wyszczególnienie

Bezrobotni zarejestrowani

Bezrobotni, którzy podjęli pracę

Bezrobotni zarejestrowani

ogółem

w tym z prawem do zasiłku

w miesiącu sprawozdawczym

w końcu mies. sprawozdawczego

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ogółem (w. 02+04)

01

448

183

347

129

7042

4112

1515

540

z tego osoby

poprzednio pracujące

02

371

148

297

104

5761

3248

1429

537

w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy

03

7

1

6

2

161

94

77

36

dotychczas nie pracujące

04

77

35

50

25

1281

864

86

3

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Zamieszkali na wsi

05

217

82

179

60

4106

2350

813

246

w tym posiadający
gospodarstwo rolne

06

0

0

1

1

22

7

9

2

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

07

38

19

26

14

239

139

16

8

Cudzoziemcy

08

0

0

0

0

4

2

2

0

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

09

177

72

106

44

1486

757

371

78

Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia

10

3

2

3

2

28

19

10

6

Długotrwale bezrobotne

11

238

118

167

79

4703

3187

136

47

Powyżej 50 roku życia

12

60

26

30

6

996

514

202

69

Bez kwalifikacji zawodowych

13

140

60

84

29

2723

1784

389

135

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia 

14

11

9

8

6

175

163

23

18

Niepełnosprawni

15

27

7

10

2

273

140

53

19

 

 1.2.  Bilans bezrobotnych

Wyszczególnienie

Ogółem

Kobiety

Z ogółem zamieszkali na wsi

Z ogółem

z prawem

do zasiłku  

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego
sprawozdanie

16

7280

4239

4223

2404

1570

553

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym

(w. 18+19)

17

448

183

217

82

156

49

z tego

po raz pierwszy

18

60

26

33

14

11

4

po raz kolejny (od 1990 r.)

19

388

157

184

68

145

45

z wiersza 17

po pracach interwencyjnych

20

2

1

1

0

0

0

po robotach publicznych

21

0

0

0

0

0

0

po stażu

22

3

1

1

1

0

0

po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy

23

0

0

0

0

0

0

po szkoleniu

24

3

0

2

0

0

0

po pracach społecznie użytecznych

25

0

0

0

0

 

 

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 27+36 do 46)

26

686

310

334

136

 

 

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 28+30)

27

347

129

179

60

 

 

z tego

niesubsydiowanej

28

271

99

133

41

 

 

 

 

w tym pracy sezonowej

29

11

6

3

1

 

 

subsydiowanej (w. 31 do 35)

30

76

30

46

19

 

 

z tego

prac interwencyjnych

31

29

8

15

4

 

 

robót publicznych

32

15

10

14

9

 

 

podjęcia działalności gospodarczej

33

10

3

4

0

 

 

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

34

22

9

13

6

 

 

inne

35

0

0

0

0

 

 

rozpoczęcia szkolenia

36

4

0

2

0

 

 

rozpoczęcia stażu

37

109

75

35

27

 

 

rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy

38

0

0

0

0

 

 

rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej

39

12

3

6

0

 

 

niepotwierdzenia  gotowości do pracy

40

154

68

84

35

 

 

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

41

8

8

5

5

 

 

podjęcia nauki

42

0

0

0

0

 

 

ukończenia 60/65 lat

43

1

1

0

0

 

 

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

44

7

3

2

1

 

 

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

45

1

1

0

0

 

 

innych

46

43

22

21

8

 

 

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 16+17-26)

47

7042

4112

4106

2350

 

 

w tym zarejestrowani po raz pierwszy

48

1265

875

854

601

 

 

 

1.3.  Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

Wyszczególnienie

Do

25 roku życia

Powyżej

50 roku życia

Długotrwale

bezrobotni

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie

49

1627

855

1001

509

4829

3269

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawoz-dawczym (w. 51+52)

50

177

72

60

26

238

118

z tego

po raz pierwszy

51

39

19

5

3

X

X

po raz kolejny (od 1990 r.)

52

138

53

55

23

238

118

z wiersza 50

po pracach interwencyjnych

53

0

0

1

0

2

1

po robotach publicznych

54

0

0

0

0

0

0

po stażu

55

3

1

X

X

0

0

po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy

56

0

0

0

0

0

0

po szkoleniu

57

1

0

0

0

2

0

po pracach społecznie użytecznych

58

0

0

0

0

0

0

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 60+69 do79)

59

293

156

65

21

364

200

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym

 (w. 61+63)

60

106

44

30

6

167

79

z tego

niesubsydiowanej

61

91

36

9

3

109

55

    w tym pracy sezonowej

62

4

2

1

1

4

3

subsydiowanej (w. 64 do 68)

63

15

8

21

3

58

24

z tego

prac interwencyjnych

64

4

2

15

2

27

7

robót publicznych

65

1

1

5

1

15

10

podjęcia działalności gospodarczej

66

3

1

1

0

7

1

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

67

7

4

0

0

9

6

inne

68

0

0

0

0

0

0

rozpoczęcia szkolenia

69

2

0

0

0

1

0

rozpoczęcia stażu

70

107

75

X

X

40

34

rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy

71

X

X

0

0

0

0

rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej

72

0

0

4

1

10

2

niepotwierdzenia gotowości do pracy

73

53

22

19

8

94

54

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

74

4

4

2

2

7

7

podjęcia nauki

75

0

0

0

0

0

0

ukończenia 60/65 lat

76

X

X

1

1

1

1

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

77

1

1

3

1

3

3

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

78

X

X

1

1

0

0

innych

79

20

10

5

1

41

20

Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy

80

25

14

X

X

X

X

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 49+50-59-80)

81

1486

757

996

514

4703

3187

w tym zarejestrowani po raz pierwszy

82

506

308

153

93

806

653

 

Dział 2. POŚREDNICTWO PRACY

2.1. Oferty pracy

Wyszczególnienie

Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym

W końcu

miesiąca sprawozdawczego

razem

z rubr. 1 dotyczące pracy

razem

w tym nie- wykorzystane dłużej niż 1 miesiąc

subsydiowanej

z sektora

publicznego

sezonowej

0

1

2

3

4

5

6

Ogółem

01

221

152

71

8

1

0

z ogółem

staże

02

109

X

28

X

0

0

miejsca przygotowania zawodowego

03

0

X

0

X

0

0

prace społecznie użyteczne

04

13

X

13

X

1

0

dla niepełnosprawnych

05

7

1

0

0

0

0

dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

06

63

53

5

0

0

0

 

2.2. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako:

Wyszczególnienie

Razem

Kobiety

0

1

2

Poszukujące pracy

07

166

102

w tym niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu

08

67

24

Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku

09

0

0

 

2.3. Osoby, które:

Wyszczególnienie

Razem

Kobiety

0

1

2

w miesiącu sprawozdawczym nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyj-nego w wyniku podjęcia zatrudnienia

skierowane przez powiatowy urząd pracy

 

10

0

0

z własnej inicjatywy

11

3

0

Osoby uprawnione w końcu miesiąca sprawozdawczego do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego

12

53

19

 

Dział 3. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY, ZWOLNIENIA MONITOROWANE

Wyszczególnienie

W miesiącu sprawozdawczym

W końcu miesiąca sprawozdawczego

z sektora publicznego

z sektora prywatnego

z sektora publicznego

z sektora prywatnego

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy

01

0

0

1

12

0

0

2

43

Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

02

0

0

1

12

0

0

2

43

Zwolnienia monitorowane

03

0

0

0

0

0

0

0

0

Ilość odwiedzin: 4344
Nazwa dokumentu: Statystyka marzec 2006
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-04-06 13:41:14
Data udost?pnienia informacji: 2006-04-06 13:41:14
Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-06 13:44:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner