logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   minus Rok 2006
      plus Sprawozdania półroczne
      plus Sprawozdania kwartalne 2006
      plus Styczeń 2006
      plus Luty 2006
      plus Marzec 2006
      plus Kwiecień 2006
      plus Maj 2006
      plus Czerwiec 2006
      plus Lipiec 2006
      plus Sierpień 2006
      plus Wrzesień 2006
      plus Październik 2006
      minus Listopad 2006
         minus Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
      plus Grudzień 2006
      minus Bezrobotni zamieszkali na wsi za 2006
      minus Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2006
      minus Aktywne programy rynku pracy za 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


AKTUALNOŚCI > STATYSTYKI > Rok 2006 > Listopad 2006

Spis dokumentów:
1. Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
 
Powiatowy Urząd Pracy
w   Działdowie
 

 Numer identyfikacyjny REGON
 
 5 1   0 9 3   6 3 9 1
 
 
MPiPS – 01
Sprawozdanie o rynku pracy
 
za miesiąc LISTOPAD 2006 r.
 
 
 
Przekazać/wysłać do 5 dnia robo-czego każdego miesiąca do woje-wódzkiego urzędu pracy
 
 
Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie
Bezrobotni zarejestrowani
Bezrobotni, którzy podjęli pracę
Bezrobotni zarejestrowani
ogółem
w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym
w końcu mies. sprawozdawczego
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Ogółem (w. 02+04)
01
501
211
279
123
5292
3577
1048
480
z tego osoby
poprzednio pracujące
02
396
155
233
103
4280
2825
1008
480
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy
03
6
1
4
0
110
63
46
17
dotychczas nie pracujące
04
105
56
46
20
1012
752
40
0
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi
05
298
122
124
47
3134
2085
580
231
w tym posiadający
gospodarstwo rolne
06
3
1
0
0
13
9
5
3
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
07
42
22
19
8
222
141
10
7
Cudzoziemcy
08
0
0
0
0
2
1
0
0
Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia
09
188
83
89
38
1115
666
214
67
Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
10
8
3
5
2
26
16
2
1
Długotrwale bezrobotne
11
227
113
132
71
3536
2668
68
20
Powyżej 50 roku życia
12
67
26
24
7
899
526
180
66
Bez kwalifikacji zawodowych
13
178
84
71
36
2142
1583
255
119
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia 
14
16
13
4
3
162
156
23
21
Niepełnosprawni
15
30
15
22
8
257
147
54
18
 
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie
Ogółem
Kobiety
Z ogółem zamieszkali na wsi
Z ogółem
z prawem
do zasiłku  
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego
sprawozdanie
16
5328
3591
3104
2062
1024
482
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
(w. 18+19)
17
501
211
298
122
150
47
z tego
po raz pierwszy
18
73
29
47
20
12
3
po raz kolejny (od 1990 r.)
19
428
182
251
102
138
44
z wiersza 17
po pracach interwencyjnych
20
2
1
1
0
1
0
po robotach publicznych
21
0
0
0
0
0
0
po stażu
22
17
9
10
6
0
0
po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy
23
6
4
6
4
0
0
po szkoleniu
24
11
3
7
2
4
0
po pracach społecznie użytecznych
25
28
10
16
4
 
 
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 27+36 do 46)
26
537
225
268
99
 
 
z tego z przyczyn
podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 28+30)
27
279
123
124
47
 
 
z tego
niesubsydiowanej
28
256
114
114
40
 
 
w tym pracy sezonowej
29
14
12
1
1
 
 
subsydiowanej (w. 31 do 35)
30
23
9
10
7
 
 
z tego
prac interwencyjnych
31
7
2
3
2
 
 
robót publicznych
32
3
1
1
1
 
 
podjęcia działalności gospodarczej
33
2
1
1
1
 
 
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
34
11
5
5
3
 
 
inne
35
0
0
0
0
 
 
rozpoczęcia szkolenia
36
4
1
3
0
 
 
rozpoczęcia stażu
37
4
4
4
4
 
 
rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy
38
2
2
2
2
 
 
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
39
9
3
5
2
 
 
niepotwierdzenia gotowości do pracy
40
195
73
100
33
 
 
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego
41
3
3
2
2
 
 
podjęcia nauki
42
1
1
1
1
 
 
ukończenia 60/65 lat
43
0
0
0
0
 
 
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
44
7
1
7
1
 
 
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego
45
0
0
0
0
 
 
innych
46
33
14
20
7
 
 
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 16+17-26)
47
5292
3577
3134
2085
 
 
w tym zarejestrowani po raz pierwszy
48
1038
761
705
527
 
 
 
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
Wyszczególnienie
Do
25 roku życia
Powyżej
50 roku życia
Długotrwale
bezrobotni
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie
49
1129
666
885
519
3554
2676
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawoz-dawczym (w. 51+52)
50
188
83
67
26
227
113
z tego
po raz pierwszy
51
53
24
6
1
X
X
po raz kolejny (od 1990 r.)
52
135
59
61
25
227
113
z wiersza 50
po pracach interwencyjnych
53
1
1
0
0
1
1
po robotach publicznych
54
0
0
0
0
0
0
po stażu
55
16
9
X
X
4
1
po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy
56
0
0
0
0
6
4
po szkoleniu
57
3
0
0
0
5
3
po pracach społecznie użytecznych
58
0
0
8
2
27
10
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 60+69 do79)
59
194
77
53
19
245
121
z tego z przyczyn
podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym
 (w. 61+63)
60
89
38
24
7
132
71
z tego
niesubsydiowanej
61
81
36
22
7
123
68
    w tym pracy sezonowej
62
3
2
0
0
8
8
subsydiowanej (w. 64 do 68)
63
8
2
2
0
9
3
z tego
prac interwencyjnych
64
4
0
1
0
4
2
robót publicznych
65
0
0
1
0
3
1
podjęcia działalności gospodarczej
66
2
1
0
0
0
0
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
67
2
1
0
0
2
0
inne
68
0
0
0
0
0
0
rozpoczęcia szkolenia
69
1
0
0
0
1
1
rozpoczęcia stażu
70
4
4
X
X
0
0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy
71
X
X
0
0
2
2
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
72
0
0
2
0
9
3
niepotwierdzenia gotowości do pracy
73
83
26
21
11
79
30
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego
74
2
2
0
0
2
2
podjęcia nauki
75
1
1
0
0
0
0
ukończenia 60/65 lat
76
X
X
0
0
0
0
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
77
0
0
5
1
4
1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego
78
X
X
0
0
0
0
innych
79
14
6
1
0
16
11
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy
80
8
6
X
X
X
X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 49+50-59-80)
81
1115
666
899
526
3536
2668
w tym zarejestrowani po raz pierwszy
82
450
295
137
86
633
540
 
Dział 2. POŚREDNICTWO PRACY
2.1. Oferty pracy
Wyszczególnienie
Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym
W końcu
miesiąca sprawozdawczego
razem
z rubr. 1 dotyczące pracy
razem
w tym nie- wykorzystane dłużej niż 1 miesiąc
subsydiowanej
z sektora
publicznego
sezonowej
0
1
2
3
4
5
6
Ogółem
01
63
23
17
20
0
0
z ogółem
staże
02
4
X
3
X
0
0
miejsca przygotowania zawodowego
03
2
X
0
X
0
0
prace społecznie użyteczne
04
9
X
9
X
0
0
dla niepełnosprawnych
05
4
1
0
0
0
0
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
06
0
0
0
0
0
0
 
2.2. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako:
Wyszczególnienie
Razem
Kobiety
0
1
2
Poszukujące pracy
07
110
71
w tym niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu
08
44
16
Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku
09
0
0
 
2.3. Osoby, które:
Wyszczególnienie
Razem
Kobiety
0
1
2
w miesiącu sprawozdawczym nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyj-nego w wyniku podjęcia zatrudnienia
skierowane przez powiatowy urząd pracy
 
10
0
0
z własnej inicjatywy
11
9
1
Osoby uprawnione w końcu miesiąca sprawozdawczego do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego
12
80
27
 
Dział 3. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie
W miesiącu sprawozdawczym
W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego
z sektora prywatnego
z sektora publicznego
z sektora prywatnego
zakłady
osoby
zakłady
osoby
zakłady
osoby
zakłady
osoby
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy
01
0
0
0
0
0
0
1
12
Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy
02
0
0
0
0
0
0
1
12
Zwolnienia monitorowane
03
0
0
0
0
0
0
0
0

Ilość odwiedzin: 4475
Nazwa dokumentu: Statystyka listopad 2006
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-12-12 09:59:41
Data udost?pnienia informacji: 2006-12-12 09:59:41
Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-12 10:02:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner