logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   minus Rok 2006
      plus Sprawozdania półroczne
      plus Sprawozdania kwartalne 2006
      plus Styczeń 2006
      plus Luty 2006
      plus Marzec 2006
      plus Kwiecień 2006
      plus Maj 2006
      plus Czerwiec 2006
      plus Lipiec 2006
      plus Sierpień 2006
      minus Wrzesień 2006
         minus Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
      plus Październik 2006
      plus Listopad 2006
      plus Grudzień 2006
      minus Bezrobotni zamieszkali na wsi za 2006
      minus Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2006
      minus Aktywne programy rynku pracy za 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


Spis dokumentów:
1. Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
 
Powiatowy Urząd Pracy
w   Działdowie
 

 Numer identyfikacyjny REGON
 
 5 1   0 9 3   6 3 9 1
 
 
MPiPS – 01
Sprawozdanie o rynku pracy
 
za miesiąc WRZESIEŃ 2006  roku
 
 
 
Przekazać/wysłać do 5 dnia robo-czego każdego miesiąca do woje-wódzkiego urzędu pracy
 
 
Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie
Bezrobotni zarejestrowani
Bezrobotni, którzy podjęli pracę
Bezrobotni zarejestrowani
ogółem
w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym
w końcu mies. sprawozdawczego
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Ogółem (w. 02+04)
01
549
281
463
248
5477
3692
990
461
z tego osoby
poprzednio pracujące
02
435
211
379
197
4381
2891
948
461
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy
03
8
2
10
6
116
70
44
20
dotychczas nie pracujące
04
114
70
84
51
1096
801
42
0
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi
05
264
129
213
107
3178
2123
520
213
w tym posiadający
gospodarstwo rolne
06
2
0
0
0
12
8
3
2
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
07
75
37
34
25
259
161
12
7
Cudzoziemcy
08
0
0
0
0
3
2
0
0
Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia
09
225
125
142
73
1201
716
230
73
Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
10
10
6
11
10
27
18
4
2
Długotrwale bezrobotne
11
255
143
232
148
3671
2746
79
23
Powyżej 50 roku życia
12
55
26
31
15
887
518
161
55
Bez kwalifikacji zawodowych
13
161
97
120
67
2212
1628
223
101
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia 
14
14
13
6
6
167
158
19
18
Niepełnosprawni
15
36
17
25
12
261
143
49
17
 
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie
Ogółem
Kobiety
Z ogółem zamieszkali na wsi
Z ogółem
z prawem
do zasiłku  
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego
sprawozdanie
16
5741
3809
3306
2183
1066
457
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
(w. 18+19)
17
549
281
264
129
125
69
z tego
po raz pierwszy
18
103
52
53
27
11
5
po raz kolejny (od 1990 r.)
19
446
229
211
102
114
64
z wiersza 17
po pracach interwencyjnych
20
0
0
0
0
0
0
po robotach publicznych
21
3
2
3
2
1
1
po stażu
22
37
27
14
9
0
0
po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy
23
2
0
0
0
0
0
po szkoleniu
24
7
0
6
0
2
0
po pracach społecznie użytecznych
25
12
4
8
4
 
 
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 27+36 do 46)
26
813
398
392
189
 
 
z tego z przyczyn
podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 28+30)
27
463
248
213
107
 
 
z tego
niesubsydiowanej
28
448
240
208
105
 
 
w tym pracy sezonowej
29
15
6
10
2
 
 
subsydiowanej (w. 31 do 35)
30
15
8
5
2
 
 
z tego
prac interwencyjnych
31
6
4
1
0
 
 
robót publicznych
32
3
3
2
2
 
 
podjęcia działalności gospodarczej
33
2
1
0
0
 
 
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
34
4
0
2
0
 
 
inne
35
0
0
0
0
 
 
rozpoczęcia szkolenia
36
8
3
5
2
 
 
rozpoczęcia stażu
37
20
16
10
6
 
 
rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy
38
11
5
2
1
 
 
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
39
12
6
6
2
 
 
niepotwierdzenia gotowości do pracy
40
219
91
116
54
 
 
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego
41
14
10
11
7
 
 
podjęcia nauki
42
3
3
2
2
 
 
ukończenia 60/65 lat
43
2
0
0
0
 
 
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
44
9
4
1
1
 
 
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego
45
0
0
0
0
 
 
innych
46
52
12
26
7
 
 
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 16+17-26)
47
5477
3692
3178
2123
 
 
w tym zarejestrowani po raz pierwszy
48
1136
823
753
559
 
 
 
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
Wyszczególnienie
Do
25 roku życia
Powyżej
50 roku życia
Długotrwale
bezrobotni
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie
49
1241
729
899
517
3855
2859
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawoz-dawczym (w. 51+52)
50
225
125
55
26
255
143
z tego
po raz pierwszy
51
84
43
3
1
X
X
po raz kolejny (od 1990 r.)
52
141
82
52
25
255
143
z wiersza 50
po pracach interwencyjnych
53
0
0
0
0
0
0
po robotach publicznych
54
1
1
1
0
1
1
po stażu
55
33
25
X
X
15
14
po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy
56
0
0
1
0
2
0
po szkoleniu
57
1
0
0
0
2
0
po pracach społecznie użytecznych
58
2
1
3
1
9
4
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 60+69 do79)
59
254
131
67
25
439
256
z tego z przyczyn
podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym
 (w. 61+63)
60
142
73
31
15
232
148
z tego
niesubsydiowanej
61
139
73
25
11
225
142
    w tym pracy sezonowej
62
6
3
1
0
12
5
subsydiowanej (w. 64 do 68)
63
3
0
6
4
7
6
z tego
prac interwencyjnych
64
0
0
6
4
4
3
robót publicznych
65
0
0
0
0
3
3
podjęcia działalności gospodarczej
66
1
0
0
0
0
0
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
67
2
0
0
0
0
0
inne
68
0
0
0
0
0
0
rozpoczęcia szkolenia
69
1
0
0
0
4
3
rozpoczęcia stażu
70
19
15
X
X
3
3
rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy
71
X
X
2
1
11
5
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
72
0
0
2
0
10
6
niepotwierdzenia gotowości do pracy
73
74
33
16
4
133
71
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego
74
7
5
1
1
10
8
podjęcia nauki
75
3
3
0
0
0
0
ukończenia 60/65 lat
76
X
X
2
0
1
0
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
77
0
0
6
3
1
1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego
78
X
X
0
0
0
0
innych
79
8
2
7
1
34
11
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy
80
11
7
X
X
X
X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 49+50-59-80)
81
1201
716
887
518
3671
2746
w tym zarejestrowani po raz pierwszy
82
512
326
134
89
674
564
 
Dział 2. POŚREDNICTWO PRACY
2.1. Oferty pracy
Wyszczególnienie
Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym
W końcu
miesiąca sprawozdawczego
razem
z rubr. 1 dotyczące pracy
razem
w tym nie- wykorzystane dłużej niż 1 miesiąc
subsydiowanej
z sektora
publicznego
sezonowej
0
1
2
3
4
5
6
Ogółem
01
92
39
29
15
0
0
z ogółem
staże
02
20
X
18
X
0
0
miejsca przygotowania zawodowego
03
11
X
3
X
0
0
prace społecznie użyteczne
04
0
X
0
X
0
0
dla niepełnosprawnych
05
3
0
0
0
0
0
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
06
22
19
18
0
0
0
 
2.2. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako:
Wyszczególnienie
Razem
Kobiety
0
1
2
Poszukujące pracy
07
120
75
w tym niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu
08
50
18
Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku
09
0
0
 
2.3. Osoby, które:
Wyszczególnienie
Razem
Kobiety
0
1
2
w miesiącu sprawozdawczym nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyj-nego w wyniku podjęcia zatrudnienia
skierowane przez powiatowy urząd pracy
 
10
0
0
z własnej inicjatywy
11
8
2
Osoby uprawnione w końcu miesiąca sprawozdawczego do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego
12
78
30
 
Dział 3. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie
W miesiącu sprawozdawczym
W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego
z sektora prywatnego
z sektora publicznego
z sektora prywatnego
zakłady
osoby
zakłady
osoby
zakłady
osoby
zakłady
osoby
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy
01
0
0
0
0
0
0
1
12
Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy
02
0
0
0
0
0
0
1
12
Zwolnienia monitorowane
03
0
0
0
0
0
0
0
0
 

Ilość odwiedzin: 3821
Nazwa dokumentu: Statystyka za m-c wrzesień
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-10-16 13:09:57
Data udost?pnienia informacji: 2006-10-16 13:09:57
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-16 13:13:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner