logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   minus Rok 2006
      plus Sprawozdania półroczne
      plus Sprawozdania kwartalne 2006
      plus Styczeń 2006
      plus Luty 2006
      plus Marzec 2006
      plus Kwiecień 2006
      plus Maj 2006
      plus Czerwiec 2006
      plus Lipiec 2006
      minus Sierpień 2006
         minus Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
      plus Wrzesień 2006
      plus Październik 2006
      plus Listopad 2006
      plus Grudzień 2006
      minus Bezrobotni zamieszkali na wsi za 2006
      minus Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2006
      minus Aktywne programy rynku pracy za 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


Spis dokumentów:
1. Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
 
Powiatowy Urząd Pracy
w   Działdowie
 

 Numer identyfikacyjny REGON
 
 5 1   0 9 3   6 3 9 1
 
 
MPiPS – 01
Sprawozdanie o rynku pracy
 
za miesiąc SIERPIEŃ 2006  roku
 
 
 
Przekazać/wysłać do 5 dnia robo-czego każdego miesiąca do woje-wódzkiego urzędu pracy
 
 
Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie
Bezrobotni zarejestrowani
Bezrobotni, którzy podjęli pracę
Bezrobotni zarejestrowani
ogółem
w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym
w końcu mies. sprawozdawczego
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Ogółem (w. 02+04)
01
560
271
383
175
5741
3809
1066
457
z tego osoby
poprzednio pracujące
02
421
196
300
133
5482
2979
1013
457
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy
03
7
2
10
7
125
76
45
21
dotychczas nie pracujące
04
139
75
83
42
1159
830
53
0
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi
05
264
121
181
72
3306
2183
570
223
w tym posiadający
gospodarstwo rolne
06
0
0
2
2
10
8
4
3
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
07
84
52
29
15
252
170
12
7
Cudzoziemcy
08
0
0
0
0
3
2
1
0
Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)
Do 25 roku życia
09
249
127
147
65
1241
729
247
62
Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
10
14
12
1
1
35
24
4
2
Długotrwale bezrobotne
11
259
131
176
94
3855
2859
87
27
Powyżej 50 roku życia
12
49
19
22
7
899
517
165
53
Bez kwalifikacji zawodowych
13
157
78
104
45
2302
1668
256
110
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia 
14
10
10
6
5
162
154
19
18
Niepełnosprawni
15
40
15
21
4
268
144
53
17
 
 1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie
Ogółem
Kobiety
Z ogółem zamieszkali na wsi
Z ogółem
z prawem
do zasiłku  
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego
sprawozdanie
16
5732
3766
3321
2165
1123
470
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
(w. 18+19)
17
560
271
264
121
147
60
z tego
po raz pierwszy
18
111
56
60
28
16
3
po raz kolejny (od 1990 r.)
19
449
215
204
93
131
57
z wiersza 17
po pracach interwencyjnych
20
0
0
0
0
0
0
po robotach publicznych
21
9
7
8
6
0
0
po stażu
22
59
32
16
11
3
1
po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy
23
16
0
6
0
2
0
po szkoleniu
24
3
3
3
3
0
0
po pracach społecznie użytecznych
25
1
0
0
0
 
 
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 27+36 do 46)
26
551
228
279
103
 
 
z tego z przyczyn
podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 28+30)
27
383
175
181
72
 
 
z tego
niesubsydiowanej
28
351
161
164
63
 
 
w tym pracy sezonowej
29
10
7
3
2
 
 
subsydiowanej (w. 31 do 35)
30
32
14
17
9
 
 
z tego
prac interwencyjnych
31
8
2
4
2
 
 
robót publicznych
32
7
5
6
4
 
 
podjęcia działalności gospodarczej
33
8
3
1
1
 
 
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
34
9
4
6
2
 
 
inne
35
0
0
0
0
 
 
rozpoczęcia szkolenia
36
4
0
3
0
 
 
rozpoczęcia stażu
37
15
11
8
8
 
 
rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy
38
4
3
2
2
 
 
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
39
4
0
3
0
 
 
niepotwierdzenia gotowości do pracy
40
71
15
42
10
 
 
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego
41
6
6
4
4
 
 
podjęcia nauki
42
0
0
0
0
 
 
ukończenia 60/65 lat
43
0
0
0
0
 
 
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
44
4
3
1
0
 
 
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego
45
0
0
0
0
 
 
innych
46
60
15
35
7
 
 
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 16+17-26)
47
5741
3809
3306
2183
 
 
w tym zarejestrowani po raz pierwszy
48
1168
851
772
573
 
 
 
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
Wyszczególnienie
Do
25 roku życia
Powyżej
50 roku życia
Długotrwale
bezrobotni
razem
kobiety
razem
kobiety
razem
kobiety
0
1
2
3
4
5
6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie
49
1212
697
891
510
3872
2854
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawoz-dawczym (w. 51+52)
50
249
127
49
19
259
131
z tego
po raz pierwszy
51
94
47
0
0
X
X
po raz kolejny (od 1990 r.)
52
155
80
49
19
259
131
z wiersza 50
po pracach interwencyjnych
53
0
0
0
0
0
0
po robotach publicznych
54
1
1
1
0
9
7
po stażu
55
56
30
X
X
18
7
po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy
56
3
0
2
0
7
0
po szkoleniu
57
1
1
0
0
3
3
po pracach społecznie użytecznych
58
0
0
0
0
1
0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 60+69 do79)
59
206
87
41
12
276
126
z tego z przyczyn
podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym
 (w. 61+63)
60
147
65
22
7
176
94
z tego
niesubsydiowanej
61
144
64
18
5
163
86
    w tym pracy sezonowej
62
6
5
0
0
4
3
subsydiowanej (w. 64 do 68)
63
3
1
4
2
13
8
z tego
prac interwencyjnych
64
1
0
4
2
4
2
robót publicznych
65
0
0
0
0
7
5
podjęcia działalności gospodarczej
66
0
0
0
0
0
0
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
67
2
1
0
0
2
1
inne
68
0
0
0
0
0
0
rozpoczęcia szkolenia
69
3
0
0
0
3
0
rozpoczęcia stażu
70
15
11
X
X
3
2
rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy
71
X
X
0
0
4
3
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej
72
0
0
2
0
4
0
niepotwierdzenia gotowości do pracy
73
23
3
8
1
39
11
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego
74
1
1
1
1
6
6
podjęcia nauki
75
0
0
0
0
0
0
ukończenia 60/65 lat
76
X
X
0
0
0
0
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
77
0
0
2
2
1
1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego
78
X
X
0
0
0
0
innych
79
17
7
6
1
40
9
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy
80
14
8
X
X
X
X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 49+50-59-80)
81
1241
729
899
517
3855
2859
w tym zarejestrowani po raz pierwszy
82
515
335
138
92
695
578
 
Dział 2. POŚREDNICTWO PRACY
2.1. Oferty pracy
Wyszczególnienie
Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym
W końcu
miesiąca sprawozdawczego
razem
z rubr. 1 dotyczące pracy
razem
w tym nie- wykorzystane dłużej niż 1 miesiąc
subsydiowanej
z sektora
publicznego
sezonowej
0
1
2
3
4
5
6
Ogółem
01
82
36
28
28
0
0
z ogółem
staże
02
15
X
8
X
0
0
miejsca przygotowania zawodowego
03
4
X
2
X
0
0
prace społecznie użyteczne
04
3
X
3
X
0
0
dla niepełnosprawnych
05
4
1
0
0
0
0
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
06
14
13
0
0
0
0
 
2.2. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako:
Wyszczególnienie
Razem
Kobiety
0
1
2
Poszukujące pracy
07
124
79
w tym niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu
08
46
17
Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku
09
0
0
 
2.3. Osoby, które:
Wyszczególnienie
Razem
Kobiety
0
1
2
w miesiącu sprawozdawczym nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyj-nego w wyniku podjęcia zatrudnienia
skierowane przez powiatowy urząd pracy
 
10
0
0
z własnej inicjatywy
11
4
1
Osoby uprawnione w końcu miesiąca sprawozdawczego do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego
12
87
28
 
Dział 3. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie
W miesiącu sprawozdawczym
W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego
z sektora prywatnego
z sektora publicznego
z sektora prywatnego
zakłady
osoby
zakłady
osoby
zakłady
osoby
zakłady
osoby
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy
01
0
0
0
0
0
0
1
12
Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy
02
0
0
0
0
0
0
1
12
Zwolnienia monitorowane
03
0
0
0
0
0
0
0
0

Ilość odwiedzin: 2009
Nazwa dokumentu: Statystyka Sierpień 2006
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-09-08 09:39:24
Data udost?pnienia informacji: 2006-09-08 09:39:24
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-08 09:42:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner