logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   minus Rok 2005
      plus Sprawozdania półroczne
      plus Sprawozdania kwartalne 2005
      plus Styczeń 2005.
      plus Luty 2005
      plus Marzec 2005
      plus Kwiecień 2005
      plus Maj 2005
      plus Czerwiec 2005
      plus Sierpień 2005
      plus Wrzesień 2005
      plus Październik 2005
      plus Listopad 2005
      minus Grudzień 2005
         minus Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
      plus Wybrane wykresy statystyczne za 2005 rok.
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


Spis dokumentów:
1. Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach

 

 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY,

pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa


 Powiatowy Urząd Pracy

 

 w  Działdowie

 

 Numer identyfikacyjny REGON

 

    5  1  0  9   3  6  3  9  1

 

MGiP – 01

Sprawozdanie o rynku pracy

 

za miesiąc  GRUDZIEŃ  2005 roku

 

 

 

Przekazać/wysłać do 5 dnia robo-czego każdego miesiąca do wojewódzkiego urzędu pracy

 

 

Dział 1.  STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH

1.1.  Struktura bezrobotnych

Wyszczególnienie

Bezrobotni zarejestrowani

Bezrobotni, którzy podjęli pracę

Bezrobotni zarejestrowani

ogółem

w tym z prawem do zasiłku

w miesiącu sprawozdawczym

w końcu mies. sprawozdawczego

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ogółem (w. 02+04)

01

508

162

215

113

7244

4360

1491

558

z tego osoby

poprzednio pracujące

02

420

117

174

84

5829

3393

1408

556

w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy

03

4

1

7

3

15

105

83

42

dotychczas nie pracujące

04

88

45

41

29

1415

867

83

2

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Zamieszkali na wsi

05

249

70

94

50

4193

2458

797

259

w tym posiadający
gospodarstwo rolne

06

1

0

1

0

19

7

8

2

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

07

49

26

15

10

309

183

13

7

Cudzoziemcy

08

0

0

0

0

4

2

2

0

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

09

176

66

86

40

1688

912

362

76

Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia

10

5

2

3

2

34

22

9

6

Długotrwale bezrobotne

11

240

101

103

61

4932

3386

172

66

Powyżej 50 roku życia

12

38

7

8

3

946

488

171

56

Bez kwalifikacji zawodowych

13

141

57

48

30

2703

1825

358

131

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia 

14

6

6

3

3

180

170

26

21

Niepełnosprawni

15

29

14

10

4

292

168

59

23

 

 

 

1.2.  Bilans bezrobotnych

Wyszczególnienie

Ogółem

Kobiety

Z ogółem zamieszkali na wsi

Z ogółem

z prawem

do zasiłku  

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego
sprawozdanie

16

7138

4404

4153

2497

1423

562

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym

(w. 18+19)

17

508

162

249

70

208

45

z tego

po raz pierwszy

18

55

23

28

9

10

4

po raz kolejny (od 1990 r.)

19

453

139

221

61

198

41

z wiersza 17

po pracach interwencyjnych

20

7

1

3

1

3

1

po robotach publicznych

21

3

1

1

1

2

0

po stażu

22

13

9

3

3

1

0

po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy

23

9

3

5

3

0

0

po szkoleniu

24

2

0

1

0

1

0

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 26+35 do 44)

25

402

206

209

109

85

29

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 27+29)

26

215

113

94

50

76

26

z tego

niesubsydiowanej

27

207

108

91

48

 

w tym pracy sezonowej

28

8

8

5

5

subsydiowanej (w. 30 do 34)

29

8

5

3

2

z tego

prac interwencyjnych

30

2

1

2

1

robót publicznych

31

1

0

0

0

podjęcia działalności gospodarczej

32

5

4

1

1

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

33

0

0

0

0

inne

34

0

0

0

0

rozpoczęcia szkolenia

35

0

0

0

0

rozpoczęcia stażu

36

0

0

0

0

rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy

37

0

0

0

0

niepotwierdzenia  gotowości do pracy

38

158

73

100

47

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

39

2

2

2

2

podjęcia nauki

40

1

1

1

1

ukończenia 60/65 lat

41

1

1

0

0

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

42

5

3

2

2

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

43

0

0

0

0

innych

44

20

13

10

7

Bezrobotni według stanu w końcu mies. sprawozdawczego

(w. 16+17-25)

45

7244

4360

4193

2458

w tym zarejestrowani po raz pierwszy

46

1472

1024

947

662

1.3.  Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

Wyszczególnienie

Do 25 roku

życia

Powyżej

50 roku życia

Długotrwale

bezrobotni

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie

47

1673

919

939

499

4907

3412

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w. 49+50)

48

176

66

38

7

240

101

z tego

po raz pierwszy

49

40

15

1

0

0

0

po raz kolejny (od 1990 r.)

50

136

51

37

7

240

101

z wiersza 48

po pracach interwencyjnych

51

0

0

2

0

4

0

po robotach publicznych

52

0

0

1

0

1

1

po stażu

53

12

8

X

X

1

1

po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy

54

8

2

0

0

6

2

po szkoleniu

55

2

0

0

0

1

0

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 57+66 do75)

56

153

67

31

18

215

127

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym

 (w. 58+60)

57

86

40

8

3

103

61

z tego

niesubsydiowanej

58

83

38

6

3

103

61

    w tym pracy sezonowej

59

4

4

0

0

3

3

subsydiowanej (w. 61 do 65)

60

3

2

2

0

4

3

z tego

prac interwencyjnych

61

0

0

1

0

2

1

robót publicznych

62

0

0

1

0

0

0

podjęcia działalności gospodarczej

63

3

2

0

0

2

2

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

64

0

0

0

0

0

0

inne

65

0

0

0

0

0

0

rozpoczęcia szkolenia

66

0

0

0

0

0

0

rozpoczęcia stażu

67

0

0

X

X

0

0

rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy

68

0

0

0

0

0

0

niepotwierdzenia gotowości do pracy

69

56

20

18

11

95

52

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

70

1

1

1

1

2

2

podjęcia nauki

71

1

1

0

0

0

0

ukończenia 60/65 lat

72

X

X

1

1

1

1

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

73

0

0

3

2

3

2

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

74

X

X

0

0

0

0

innych

75

9

5

0

0

11

9

Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy

76

8

6

0

0

0

0

Bezrobotni według stanu w końcu mies. sprawozdawczego

(w. 47+48-56-76)

77

1688

912

946

488

4932

3386

w tym zarejestrowani po raz pierwszy

78

685

427

149

90

887

716

Dział 2. POŚREDNICTWO PRACY

2.1. Oferty pracy

Wyszczególnienie

Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym

W końcu

miesiąca sprawozdawczego

razem

z rubr. 1 dotyczące pracy

razem

w tym nie- wykorzystane dłużej niż 1 miesiąc

subsydiowanej

z sektora

publicznego

sezonowej

0

1

2

3

4

5

6

Ogółem

01

25

1

4

0

0

0

z ogółem

staże

02

0

X

0

X

0

0

miejsca przygotowania zawodowego

03

0

X

0

X

0

0

dla niepełnosprawnych

04

3

0

0

0

0

0

dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

05

0

0

0

0

0

0

 

2.2. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako:

Wyszczególnienie

Razem

Kobiety

0

1

2

Poszukujące pracy

06

166

105

w tym niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu

07

60

19

Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku

08

   0

    0

 

2.3. Osoby, które otrzymały dodatek aktywizacyjny:

Wyszczególnienie

Razem

Kobiety

0

1

2

podjęły zatrudnienie w miesiącu sprawozdawczym w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy

 

09

0

0

podjęły zatrudnienie w miesiącu sprawozdawczym z własnej inicjatywy

10

2

2

Osoby uprawnione w końcu miesiąca sprawozdawczego do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego

11

96

37

 

Dział 3. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY, ZWOLNIENIA MONITOROWANE

Wyszczególnienie

W miesiącu sprawozdawczym

W końcu miesiąca sprawozdawczego

z sektora publicznego

z sektora prywatnego

z sektora publicznego

z sektora prywatnego

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy

01

0

0

0

0

0

0

0

0

Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

02

0

0

0

0

0

0

1

20

Zwolnienia monitorowane

03

0

0

0

0

0

0

1

20

 

  

Ilość odwiedzin: 4362
Nazwa dokumentu: Grudzień 2005
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-01-27 15:31:02
Data udost?pnienia informacji: 2006-01-27 15:31:02
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-30 11:54:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner