logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   minus Rok 2005
      plus Sprawozdania półroczne
      plus Sprawozdania kwartalne 2005
      minus Styczeń 2005.
         minus Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
      plus Luty 2005
      plus Marzec 2005
      plus Kwiecień 2005
      plus Maj 2005
      plus Czerwiec 2005
      plus Sierpień 2005
      plus Wrzesień 2005
      plus Październik 2005
      plus Listopad 2005
      plus Grudzień 2005
      plus Wybrane wykresy statystyczne za 2005 rok.
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


Spis dokumentów:
1. Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY, pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie

Numer identyfikacyjny REGON

5 1 0 9 3 6 3 9 1

MGiP – 01

Sprawozdanie o rynku pracy

za miesiąc STYCZEŃ 2005 roku

 

Przekazać/wysłać do 5 dnia robo-czego każdego miesiąca do wojewódzkiego urzędu pracy

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH

1.1. Struktura bezrobotnych

Wyszczególnienie

Bezrobotni zarejestrowani

Bezrobotni, którzy podjęli pracę

Bezrobotni zarejestrowani

ogółem

w tym z prawem do zasiłku

w miesiącu sprawozdawczym

w końcu mies. sprawozdawczego

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ogółem (w. 02+04)

01

809

345

401

212

8515

4924

1708

619

z tego osoby

poprzednio pracujące

02

555

193

274

131

6869

3807

1610

618

w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy

03

11

6

13

4

235

138

108

64

dotychczas nie pracujące

04

254

152

127

81

1646

1117

98

1

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Zamieszkali na wsi

05

429

165

215

111

4879

2743

960

285

w tym posiadający gospodarstwo rolne

06

2

2

1

1

19

8

6

1

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

07

192

125

100

68

149

98

7

5

Cudzoziemcy

08

0

0

0

0

0

0

0

0

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

09

351

171

197

116

1787

949

347

75

Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia

10

47

32

24

15

64

47

7

6

Długotrwale bezrobotne

11

385

161

186

104

5832

3769

129

23

Powyżej 50 roku życia

12

231

116

17

5

1135

577

222

68

Bez kwalifikacji zawodowych

13

123

42

45

15

277

129

89

29

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

14

7

7

5

4

198

192

31

29

Niepełnosprawni

15

44

18

13

3

315

171

62

21

 

1.2. Bilans bezrobotnych

Wyszczególnienie

Ogółem

Kobiety

Z ogółem zamieszkali na wsi

Z ogółem z prawem do zasiłku

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego
spr
awozdanie

16

8423

4949

4823

2766

1698

628

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w. 18+19)

17

809

345

429

165

267

80

z tego

po raz pierwszy

18

77

41

37

20

16

7

po raz kolejny (od 1990 r.)

19

732

304

392

145

251

73

z wiersza 17

po pracach interwencyjnych

20

0

0

0

0

0

0

po robotach publicznych

21

10

5

2

1

5

3

po stażu

22

204

134

100

67

0

0

po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy

23

0

0

0

0

0

0

po szkoleniu

24

2

0

2

0

0

0

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 26+35 do 44)

25

717

370

373

188

108

38

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 27+29)

26

401

212

215

111

87

27

z tego

niesubsydiowanej

27

355

182

194

96

w tym pracy sezonowej

28

25

21

9

7

subsydiowanej (w. 30 do 34)

29

46

30

21

15

z tego

prac interwencyjnych

30

26

18

11

7

robót publicznych

31

15

9

6

6

podjęcia działalności gospodarczej

32

5

3

4

2

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

33

0

0

0

0

inne

34

0

0

0

0

rozpoczęcia szkolenia

35

8

0

6

0

rozpoczęcia stażu

36

46

34

17

12

rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy

37

2

1

2

1

niepotwierdzenia gotowości do pracy

38

208

97

107

52

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

39

9

7

4

3

podjęcia nauki

40

0

0

0

0

ukończenia 60/65 lat

41

0

0

0

0

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

42

14

6

5

0

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

43

0

0

0

0

innych

44

29

13

17

9

Bezrobotni według stanu w końcu mies. sprawozdawczego (w. 16+17-25)

45

8515

4924

4879

2743

w tym zarejestrowani po raz pierwszy

46

1673

1160

1025

725

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Wyszczególnienie

Do 25 roku życia

Powyżej 50 roku życia

Długotrwale bezrobotni

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie

47

2030

1128

949

479

5808

3807

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawoz-dawczym (w. 49+50)

48

351

171

231

116

385

161

z tego

po raz pierwszy

49

43

22

6

3

0

0

po raz kolejny (od 1990 r.)

50

308

149

225

113

385

161

z wiersza 48

po pracach interwencyjnych

51

0

0

0

0

0

0

po robotach publicznych

52

4

3

1

1

2

0

po stażu

53

171

113

X

X

49

35

po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy

54

0

0

0

0

0

0

po szkoleniu

55

1

0

0

0

2

0

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 57+66 do75)

56

300

167

45

18

361

199

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 58+60)

57

197

116

17

5

186

104

z tego

niesubsydiowanej

58

179

105

17

5

164

87

w tym pracy sezonowej

59

6

4

0

0

21

20

subsydiowanej (w. 61 do 65)

60

18

11

0

0

22

17

z tego

prac interwencyjnych

61

15

9

0

0

17

13

robót publicznych

62

3

2

0

0

5

4

podjęcia działalności gospodarczej

63

0

0

0

0

0

0

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

64

0

0

0

0

0

0

inne

65

0

0

0

0

0

0

rozpoczęcia szkolenia

66

2

0

0

0

1

0

rozpoczęcia stażu

67

37

26

X

X

17

13

rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy

68

1

0

0

0

1

1

niepotwierdzenia gotowości do pracy

69

57

23

18

9

125

63

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

70

0

0

2

1

6

5

podjęcia nauki

71

0

0

0

0

0

0

ukończenia 60/65 lat

72

X

X

0

0

0

0

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

73

1

0

6

2

4

2

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

74

X

X

0

0

0

0

innych

75

5

2

2

1

21

11

Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy

76

294

183

0

0

0

0

Bezrobotni według stanu w końcu mies. sprawozdawczego

(w. 47+48-56-76)

77

1787

949

1135

577

5832

3769

w tym zarejestrowani po raz pierwszy

78

706

445

181

113

1100

846

Dział 2. POŚREDNICTWO PRACY

2.1. Oferty pracy

Wyszczególnienie

Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym

W końcu miesiąca sprawozdawczego

razem

z rubr. 1 dotyczące pracy

razem

w tym nie- wykorzystane dłużej niż 1 miesiąc

subsydiowanej

z sektora publicznego

sezonowej

0

1

2

3

4

5

6

Ogółem

01

118

90

68

6

2

1

z ogółem

staże

02

46

X

38

X

0

0

miejsca przygotowania zawodowego

03

2

X

0

X

0

0

dla niepełnosprawnych

04

5

0

0

1

0

0

dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

05

0

0

0

0

0

0

 

2.2. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako:

Wyszczególnienie

Razem

Kobiety

0

1

2

Poszukujące pracy

06

195

130

w tym niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu

07

80

30

Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku

08

0

0

 

2.3. Osoby, które otrzymały dodatek aktywizacyjny:

Wyszczególnienie

Razem

Kobiety

0

1

2

podjęły zatrudnienie w miesiącu sprawozdawczym w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy

09

0

0

podjęły zatrudnienie w miesiącu sprawozdawczym z własnej inicjatywy

10

0

0

Osoby uprawnione w końcu miesiąca sprawozdawczego do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego

11

22

6

 

Dział 3. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY, ZWOLNIENIA MONITOROWANE

Wyszczególnienie

W miesiącu sprawozdawczym

W końcu miesiąca sprawozdawczego

z sektora publicznego

z sektora prywatnego

z sektora publicznego

z sektora prywatnego

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy

01

0

0

0

0

0

0

0

0

Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

02

0

0

0

0

0

0

0

0

Zwolnienia monitorowane

03

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Ilość odwiedzin: 6755
Nazwa dokumentu: Sprawozdanie MGiP-01 I 2005
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-02-08 14:37:07
Data udost?pnienia informacji: 2005-02-08 14:37:07
Data ostatniej aktualizacji: 2005-03-14 11:55:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner