logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   minus Rok 2005
      plus Sprawozdania półroczne
      plus Sprawozdania kwartalne 2005
      plus Styczeń 2005.
      plus Luty 2005
      plus Marzec 2005
      plus Kwiecień 2005
      minus Maj 2005
         minus Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
      plus Czerwiec 2005
      plus Sierpień 2005
      plus Wrzesień 2005
      plus Październik 2005
      plus Listopad 2005
      plus Grudzień 2005
      plus Wybrane wykresy statystyczne za 2005 rok.
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


AKTUALNOŚCI > STATYSTYKI > Rok 2005 > Maj 2005

Spis dokumentów:
1. Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach

 

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY,

pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa


Powiatowy Urząd Pracy

w Działdowie

Numer identyfikacyjny REGON

5 1 0 9 3 6 3 9 1

MGiP – 01

Sprawozdanie o rynku pracy

za miesiąc MAJ 2005 roku

 

 

Przekazać/wysłać do 5 dnia robo-czego każdego miesiąca do wojewódzkiego urzędu pracy

 

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH

1.1. Struktura bezrobotnych

Wyszczególnienie

Bezrobotni zarejestrowani

Bezrobotni, którzy podjęli pracę

Bezrobotni zarejestrowani

ogółem

w tym z prawem do zasiłku

w miesiącu sprawozdawczym

w końcu mies. sprawozdawczego

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ogółem (w. 02+04)

01

454

208

401

146

7661

4608

1577

618

z tego osoby

poprzednio pracujące

02

380

169

359

125

6274

3649

1476

617

w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy

03

7

5

11

4

199

118

85

48

dotychczas nie pracujące

04

74

39

42

21

1387

959

101

1

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Zamieszkali na wsi

05

236

114

241

85

4409

2595

867

283

w tym posiadający
gospodarstwo rolne

06

9

7

2

0

20

11

10

6

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

07

44

28

21

10

223

159

14

11

Cudzoziemcy

08

1

0

0

0

3

2

2

1

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

09

152

70

95

44

1524

837

341

82

Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia

10

9

5

4

2

46

36

9

7

Długotrwale bezrobotne

11

280

123

235

96

5469

3614

195

54

Powyżej 50 roku życia

12

36

15

38

9

1025

533

197

59

Bez kwalifikacji zawodowych

13

43

20

32

20

1398

1022

54

12

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

14

13

12

5

2

193

184

28

24

Niepełnosprawni

15

29

16

19

11

270

151

48

17

1.2. Bilans bezrobotnych

Wyszczególnienie

Ogółem

Kobiety

Z ogółem zamieszkali na wsi

Z ogółem z prawem do zasiłku

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego
spr
awozdanie

16

7897

4654

4556

2618

1626

613

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w. 18+19)

17

454

208

236

114

175

67

z tego

po raz pierwszy

18

53

30

23

16

16

6

po raz kolejny (od 1990 r.)

19

401

178

213

98

159

61

z wiersza 17

po pracach interwencyjnych

20

2

2

2

2

1

1

po robotach publicznych

21

2

0

0

0

2

0

po stażu

22

8

4

3

2

0

0

po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy

23

1

0

0

0

0

0

po szkoleniu

24

4

1

4

1

3

0

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 26+35 do 44)

25

690

254

383

137

136

33

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 27+29)

26

401

146

241

85

111

26

z tego

niesubsydiowanej

27

335

116

208

72

w tym pracy sezonowej

28

35

20

24

15

subsydiowanej (w. 30 do 34)

29

66

30

33

13

z tego

prac interwencyjnych

30

36

15

26

12

robót publicznych

31

3

3

1

1

podjęcia działalności gospodarczej

32

12

7

0

0

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

33

15

5

6

0

inne

34

0

0

0

0

rozpoczęcia szkolenia

35

8

0

4

0

rozpoczęcia stażu

36

17

12

2

2

rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy

37

7

2

1

0

niepotwierdzenia gotowości do pracy

38

211

77

114

43

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

39

5

4

3

2

podjęcia nauki

40

0

0

0

0

ukończenia 60/65 lat

41

1

1

1

1

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

42

7

4

1

0

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

43

0

0

0

0

innych

44

3

8

16

4

Bezrobotni według stanu w końcu mies. sprawozdawczego (w. 16+17-25)

45

7661

4608

4409

2595

w tym zarejestrowani po raz pierwszy

46

1429

1038

916

673

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Wyszczególnienie

Do 25 roku

życia

Powyżej

50 roku życia

Długotrwale

bezrobotni

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie

47

1573

845

1050

541

5580

3652

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawoz-dawczym (w. 49+50)

48

152

70

36

15

280

123

z tego

po raz pierwszy

49

35

22

2

1

0

0

po raz kolejny (od 1990 r.)

50

117

48

34

14

280

123

z wiersza 48

po pracach interwencyjnych

51

2

2

0

0

0

0

po robotach publicznych

52

0

0

1

0

1

0

po stażu

53

7

3

X

X

2

1

po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy

54

1

0

0

0

0

0

po szkoleniu

55

2

0

0

0

2

1

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 57+66 do75)

56

201

78

61

23

391

161

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 58+60)

57

95

44

38

9

235

96

z tego

niesubsydiowanej

58

79

35

32

9

195

80

w tym pracy sezonowej

59

8

7

0

0

25

14

subsydiowanej (w. 61 do 65)

60

16

9

6

0

40

16

z tego

prac interwencyjnych

61

9

6

6

0

28

9

robót publicznych

62

1

1

0

0

3

3

podjęcia działalności gospodarczej

63

4

2

0

0

2

1

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

64

2

0

0

0

7

3

inne

65

0

0

0

0

0

0

rozpoczęcia szkolenia

66

3

0

0

0

4

0

rozpoczęcia stażu

67

17

12

X

X

7

5

rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy

68

4

1

0

0

6

1

niepotwierdzenia gotowości do pracy

69

67

18

19

11

119

52

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

70

2

2

0

0

3

3

podjęcia nauki

71

0

0

0

0

0

0

ukończenia 60/65 lat

72

X

X

1

1

0

0

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

73

0

0

0

0

1

0

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

74

X

X

0

0

0

0

innych

75

13

1

3

2

16

4

Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy

76

0

0

0

0

0

0

Bezrobotni według stanu w końcu mies. sprawozdawczego (w. 47+48-56-76)

77

1524

837

1025

533

5469

3614

w tym zarejestrowani po raz pierwszy

78

540

367

163

103

985

789

Dział 2. POŚREDNICTWO PRACY

2.1. Oferty pracy

Wyszczególnienie

Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym

W końcu miesiąca sprawozdawczego

razem

z rubr. 1 dotyczące pracy

razem

w tym nie- wykorzystane dłużej niż 1 miesiąc

subsydiowanej

z sektora publicznego

sezonowej

0

1

2

3

4

5

6

Ogółem

01

98

64

36

10

1

0

z ogółem

staże

02

17

X

9

X

0

0

miejsca przygotowania zawodowego

03

7

X

0

X

0

0

dla niepełnosprawnych

04

8

3

0

0

0

0

dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

05

0

0

0

0

0

0

2.2. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako:

Wyszczególnienie

Razem

Kobiety

0

1

2

Poszukujące pracy

06

191

127

w tym niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu

07

75

29

Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku

08

0

0

2.3. Osoby, które otrzymały dodatek aktywizacyjny:

Wyszczególnienie

Razem

Kobiety

0

1

2

podjęły zatrudnienie w miesiącu sprawozdawczym w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy

09

0

0

podjęły zatrudnienie w miesiącu sprawozdawczym z własnej inicjatywy

10

1

0

Osoby uprawnione w końcu miesiąca sprawozdawczego do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego

11

63

11

Dział 3. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY, ZWOLNIENIA MONITOROWANE

Wyszczególnienie

W miesiącu sprawozdawczym

W końcu miesiąca sprawozdawczego

z sektora publicznego

z sektora prywatnego

z sektora publicznego

z sektora prywatnego

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy

01

0

0

0

0

0

0

0

0

Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

02

0

0

0

0

0

0

1

20

Zwolnienia monitorowane

03

0

0

0

0

0

0

1

20

Ilość odwiedzin: 6922
Nazwa dokumentu: Statystyka
Skrócony opis: Statystyka za miesiąc maj 2005
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-06-07 08:33:18
Data udost?pnienia informacji: 2005-06-07 08:33:18
Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-07 08:48:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner