logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   minus Rok 2005
      plus Sprawozdania półroczne
      plus Sprawozdania kwartalne 2005
      plus Styczeń 2005.
      plus Luty 2005
      minus Marzec 2005
         minus Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
      plus Kwiecień 2005
      plus Maj 2005
      plus Czerwiec 2005
      plus Sierpień 2005
      plus Wrzesień 2005
      plus Październik 2005
      plus Listopad 2005
      plus Grudzień 2005
      plus Wybrane wykresy statystyczne za 2005 rok.
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


AKTUALNOŚCI > STATYSTYKI > Rok 2005 > Marzec 2005

Spis dokumentów:
1. Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach

 

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY,

pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa


Powiatowy Urząd Pracy

 

w Działdowie

Numer identyfikacyjny REGON

5 1 0 9 3 6 3 9 1

 

MGiP – 01

Sprawozdanie o rynku pracy

 

za miesiąc Marzec 2005 roku

 

 

Przekazać/wysłać do 5 dnia robo-czego każdego miesiąca do wojewódzkiego urzędu pracy

 

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH

1.1. Struktura bezrobotnych

Wyszczególnienie

Bezrobotni zarejestrowani

Bezrobotni, którzy podjęli pracę

Bezrobotni zarejestrowani

ogółem

w tym z prawem do zasiłku

w miesiącu sprawozdawczym

w końcu mies. sprawozdawczego

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ogółem (w. 02+04)

01

389

143

264

105

8179

4754

1657

621

z tego osoby

poprzednio pracujące

02

333

123

241

100

6671

3727

1575

621

w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy

03

15

3

12

7

218

124

103

56

dotychczas nie pracujące

04

56

20

23

5

1508

1027

82

0

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Zamieszkali na wsi

05

181

65

135

54

4703

2665

906

274

w tym posiadający
gospodarstwo rolne

06

2

0

0

0

18

5

7

1

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

07

21

12

15

5

168

110

17

13

Cudzoziemcy

08

1

0

0

0

2

1

1

1

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

09

105

39

60

18

1628

868

328

75

Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia

10

5

5

4

1

43

34

9

8

Długotrwale bezrobotne

11

248

104

153

69

5730

3708

147

40

Powyżej 50 roku życia

12

30

6

24

7

1087

552

212

64

Bez kwalifikacji zawodowych

13

71

21

43

15

732

330

297

97

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

14

5

4

1

1

201

189

32

27

Niepełnosprawni

15

26

12

9

3

293

163

60

19

 

 

 

1.2. Bilans bezrobotnych

Wyszczególnienie

Ogółem

Kobiety

Z ogółem zamieszkali na wsi

Z ogółem

z prawem

do zasiłku

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego
spr
awozdanie

16

8357

4842

4832

2726

1664

623

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym

(w. 18+19)

17

389

143

181

65

165

63

z tego

po raz pierwszy

18

36

10

26

7

11

2

po raz kolejny (od 1990 r.)

19

353

133

155

58

154

61

z wiersza 17

po pracach interwencyjnych

20

0

0

0

0

0

0

po robotach publicznych

21

0

0

0

0

0

0

po stażu

22

3

1

0

0

0

0

po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy

23

2

1

2

1

0

0

po szkoleniu

24

4

0

3

0

1

0

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 26+35 do 44)

25

567

231

310

126

88

24

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 27+29)

26

264

105

135

54

68

20

z tego

niesubsydiowanej

27

200

86

93

41

w tym pracy sezonowej

28

15

3

9

2

subsydiowanej (w. 30 do 34)

29

64

19

42

13

z tego

prac interwencyjnych

30

30

11

18

8

robót publicznych

31

2

2

1

1

podjęcia działalności gospodarczej

32

7

3

6

3

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

33

25

3

17

1

inne

34

0

0

0

0

rozpoczęcia szkolenia

35

15

0

13

0

rozpoczęcia stażu

36

30

18

8

7

rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy

37

2

0

0

0

niepotwierdzenia gotowości do pracy

38

211

83

128

51

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

39

9

7

5

4

podjęcia nauki

40

2

2

1

1

ukończenia 60/65 lat

41

2

2

1

1

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

42

12

7

5

4

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

43

0

0

0

0

innych

44

20

7

14

4

Bezrobotni według stanu w końcu mies. sprawozdawczego

(w. 16+17-25)

45

8179

4754

4703

2665

w tym zarejestrowani po raz pierwszy

46

1522

1075

956

685

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Wyszczególnienie

Do 25 roku

życia

Powyżej

50 roku życia

Długotrwale

bezrobotni

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie

47

1697

900

1115

566

5777

3740

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawoz-dawczym (w. 49+50)

48

105

39

30

6

248

104

z tego

po raz pierwszy

49

17

6

4

1

0

0

po raz kolejny (od 1990 r.)

50

88

33

26

5

248

104

z wiersza 48

po pracach interwencyjnych

51

0

0

0

0

0

0

po robotach publicznych

52

0

0

0

0

0

0

po stażu

53

3

1

X

X

2

1

po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy

54

2

1

0

0

0

0

po szkoleniu

55

1

0

0

0

2

0

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 57+66 do75)

56

174

71

58

20

295

136

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym

(w. 58+60)

57

60

18

24

7

153

69

z tego

niesubsydiowanej

58

47

13

17

6

108

51

w tym pracy sezonowej

59

3

1

1

0

12

3

subsydiowanej (w. 61 do 65)

60

13

5

7

1

45

18

z tego

prac interwencyjnych

61

5

3

6

0

30

11

robót publicznych

62

1

1

0

0

1

1

podjęcia działalności gospodarczej

63

0

0

0

0

5

3

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

64

7

1

1

1

9

3

inne

65

0

0

0

0

0

0

rozpoczęcia szkolenia

66

3

0

0

0

5

0

rozpoczęcia stażu

67

28

17

X

X

14

10

rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy

68

2

0

0

0

0

0

niepotwierdzenia gotowości do pracy

69

73

30

18

5

98

40

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

70

2

1

0

0

7

7

podjęcia nauki

71

2

2

0

0

0

0

ukończenia 60/65 lat

72

X

X

2

2

2

2

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

73

1

1

8

5

5

4

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

74

X

X

0

0

0

0

innych

75

3

2

6

1

11

4

Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy

76

0

0

0

0

0

0

Bezrobotni według stanu w końcu mies. sprawozdawczego

(w. 47+48-56-76)

77

1628

868

1087

552

5730

3708

w tym zarejestrowani po raz pierwszy

78

606

391

169

108

1025

811

Dział 2. POŚREDNICTWO PRACY

2.1. Oferty pracy

Wyszczególnienie

Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym

W końcu

miesiąca sprawozdawczego

razem

z rubr. 1 dotyczące pracy

razem

w tym nie- wykorzystane dłużej niż 1 miesiąc

subsydiowanej

z sektora

publicznego

sezonowej

0

1

2

3

4

5

6

Ogółem

01

106

65

27

15

1

0

z ogółem

staże

02

30

X

11

X

0

0

miejsca przygotowania zawodowego

03

2

X

0

X

0

0

dla niepełnosprawnych

04

3

0

0

0

0

0

dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

05

0

0

0

0

0

0

 

2.2. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako:

Wyszczególnienie

Razem

Kobiety

0

1

2

Poszukujące pracy

06

183

121

w tym niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu

07

69

21

Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku

08

0

0

 

2.3. Osoby, które otrzymały dodatek aktywizacyjny:

Wyszczególnienie

Razem

Kobiety

0

1

2

podjęły zatrudnienie w miesiącu sprawozdawczym w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy

09

0

0

podjęły zatrudnienie w miesiącu sprawozdawczym z własnej inicjatywy

10

0

0

Osoby uprawnione w końcu miesiąca sprawozdawczego do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego

11

43

9

 

Dział 3. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY, ZWOLNIENIA MONITOROWANE

Wyszczególnienie

W miesiącu sprawozdawczym

W końcu miesiąca sprawozdawczego

z sektora publicznego

z sektora prywatnego

z sektora publicznego

z sektora prywatnego

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy

01

0

0

1

20

0

0

1

20

Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

02

0

0

0

0

0

0

0

0

Zwolnienia monitorowane

03

0

0

1

20

0

0

1

20

Ilość odwiedzin: 4869
Nazwa dokumentu: Sprawozdanie MGiP-01 III 2005
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-04-15 08:45:20
Data udost?pnienia informacji: 2005-04-15 08:45:20
Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-15 08:59:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner