logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   minus Rok 2005
      plus Sprawozdania półroczne
      plus Sprawozdania kwartalne 2005
      plus Styczeń 2005.
      plus Luty 2005
      plus Marzec 2005
      plus Kwiecień 2005
      plus Maj 2005
      plus Czerwiec 2005
      minus Sierpień 2005
         minus Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
      plus Wrzesień 2005
      plus Październik 2005
      plus Listopad 2005
      plus Grudzień 2005
      plus Wybrane wykresy statystyczne za 2005 rok.
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


Spis dokumentów:
1. Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach

 

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY,

pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa


Powiatowy Urząd Pracy

 

w Działdowie

Numer identyfikacyjny REGON

5 1 0 9 3 6 3 9 1

 

MGiP – 01

Sprawozdanie o rynku pracy

 

za miesiąc SIERPIEŃ 2005 roku

 

 

Przekazać/wysłać do 5 dnia robo-czego każdego miesiąca do wojewódzkiego urzędu pracy

 

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH

1.1. Struktura bezrobotnych

Wyszczególnienie

Bezrobotni zarejestrowani

Bezrobotni, którzy podjęli pracę

Bezrobotni zarejestrowani

ogółem

w tym z prawem do zasiłku

w miesiącu sprawozdawczym

w końcu mies. sprawozdawczego

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ogółem (w. 02+04)

01

562

291

370

194

7654

4700

1447

593

z tego osoby

poprzednio pracujące

02

374

178

282

138

6062

3592

1369

591

w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy

03

17

8

11

2

211

122

99

52

dotychczas nie pracujące

04

188

113

88

56

1592

1108

78

2

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Zamieszkali na wsi

05

289

152

183

99

4430

2661

772

267

w tym posiadający
gospodarstwo rolne

06

0

0

2

1

19

10

8

4

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

07

93

51

30

15

360

226

6

2

Cudzoziemcy

08

0

0

0

0

4

2

1

0

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

09

245

128

130

70

1757

999

311

83

Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia

10

17

9

3

2

58

43

5

3

Długotrwale bezrobotne

11

314

175

206

120

5309

3574

161

61

Powyżej 50 roku życia

12

34

13

17

2

1013

533

188

65

Bez kwalifikacji zawodowych

13

71

39

23

11

1406

1035

44

10

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

14

11

9

3

3

187

177

29

24

Niepełnosprawni

15

36

19

16

9

307

171

63

26

 

 

 

1.2. Bilans bezrobotnych

Wyszczególnienie

Ogółem

Kobiety

Z ogółem zamieszkali na wsi

Z ogółem

z prawem

do zasiłku

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego
spr
awozdanie

16

7749

4729

4433

2656

1504

607

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym

(w. 18+19)

17

562

291

289

152

131

56

z tego

po raz pierwszy

18

136

81

83

49

16

8

po raz kolejny (od 1990 r.)

19

426

210

206

103

115

48

z wiersza 17

po pracach interwencyjnych

20

4

2

3

2

2

2

po robotach publicznych

21

2

1

1

1

1

0

po stażu

22

52

36

23

16

0

0

po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy

23

2

2

0

0

0

0

po szkoleniu

24

8

0

1

0

3

0

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 26+35 do 44)

25

657

320

292

147

114

36

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 27+29)

26

370

194

183

99

82

30

z tego

niesubsydiowanej

27

334

166

169

91

w tym pracy sezonowej

28

17

14

7

5

subsydiowanej (w. 30 do 34)

29

36

28

14

8

z tego

prac interwencyjnych

30

4

2

4

1

robót publicznych

31

2

2

0

0

podjęcia działalności gospodarczej

32

5

3

0

0

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

33

25

21

10

7

inne

34

0

0

0

0

rozpoczęcia szkolenia

35

4

0

1

0

rozpoczęcia stażu

36

53

30

20

11

rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy

37

102

59

31

22

niepotwierdzenia gotowości do pracy

38

34

8

21

5

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

39

8

5

5

2

podjęcia nauki

40

0

0

0

0

ukończenia 60/65 lat

41

1

1

1

1

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

42

14

5

4

0

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

43

0

0

0

0

innych

44

71

18

26

7

Bezrobotni według stanu w końcu mies. sprawozdawczego

(w. 16+17-25)

45

7654

4700

4430

2661

w tym zarejestrowani po raz pierwszy

46

1641

1158

1022

742

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Wyszczególnienie

Do 25 roku

życia

Powyżej

50 roku życia

Długotrwale

bezrobotni

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie

47

1784

995

1006

525

5357

3598

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawoz-dawczym (w. 49+50)

48

245

128

34

13

314

175

z tego

po raz pierwszy

49

105

65

2

1

0

0

po raz kolejny (od 1990 r.)

50

140

63

32

12

314

175

z wiersza 48

po pracach interwencyjnych

51

1

0

0

0

0

0

po robotach publicznych

52

0

0

1

0

1

1

po stażu

53

52

36

X

X

35

25

po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy

54

2

2

0

0

2

2

po szkoleniu

55

4

0

0

0

4

0

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 57+66 do75)

56

272

124

27

5

362

199

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym

(w. 58+60)

57

130

70

17

2

206

120

z tego

niesubsydiowanej

58

123

65

16

2

193

113

w tym pracy sezonowej

59

2

1

0

0

12

10

subsydiowanej (w. 61 do 65)

60

7

5

1

0

13

7

z tego

prac interwencyjnych

61

1

0

0

0

4

2

robót publicznych

62

0

0

0

0

1

1

podjęcia działalności gospodarczej

63

1

1

0

0

2

2

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

64

5

4

1

0

6

2

inne

65

0

0

0

0

0

0

rozpoczęcia szkolenia

66

0

0

0

0

3

0

rozpoczęcia stażu

67

50

28

X

X

1

0

rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy

68

50

19

0

0

77

53

niepotwierdzenia gotowości do pracy

69

20

1

0

0

19

6

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

70

4

2

0

0

6

4

podjęcia nauki

71

0

0

0

0

0

0

ukończenia 60/65 lat

72

X

X

1

1

1

1

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

73

0

0

7

1

1

1

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

74

X

X

0

0

0

0

innych

75

18

4

2

1

48

14

Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy

76

0

0

0

0

0

0

Bezrobotni według stanu w końcu mies. sprawozdawczego

(w. 47+48-56-76)

77

1757

999

1013

533

5309

3574

w tym zarejestrowani po raz pierwszy

78

781

511

160

103

965

773

Dział 2. POŚREDNICTWO PRACY

2.1. Oferty pracy

Wyszczególnienie

Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym

W końcu

miesiąca sprawozdawczego

razem

z rubr. 1 dotyczące pracy

razem

w tym nie- wykorzystane dłużej niż 1 miesiąc

subsydiowanej

z sektora

publicznego

sezonowej

0

1

2

3

4

5

6

Ogółem

01

181

157

11

12

0

0

z ogółem

staże

02

53

X

6

X

0

0

miejsca przygotowania zawodowego

03

101

X

5

X

0

0

dla niepełnosprawnych

04

8

5

0

0

0

0

dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

05

68

68

0

0

0

0

 

2.2. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako:

Wyszczególnienie

Razem

Kobiety

0

1

2

Poszukujące pracy

06

200

129

w tym niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu

07

70

23

Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku

08

0

0

 

2.3. Osoby, które otrzymały dodatek aktywizacyjny:

Wyszczególnienie

Razem

Kobiety

0

1

2

podjęły zatrudnienie w miesiącu sprawozdawczym w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy

09

0

0

podjęły zatrudnienie w miesiącu sprawozdawczym z własnej inicjatywy

10

0

0

Osoby uprawnione w końcu miesiąca sprawozdawczego do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego

11

98

26

 

Dział 3. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY, ZWOLNIENIA MONITOROWANE

Wyszczególnienie

W miesiącu sprawozdawczym

W końcu miesiąca sprawozdawczego

z sektora publicznego

z sektora prywatnego

z sektora publicznego

z sektora prywatnego

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy

01

0

0

0

0

0

0

0

0

Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

02

0

0

0

0

0

0

1

20

Zwolnienia monitorowane

03

0

0

0

0

0

0

1

20

Ilość odwiedzin: 4104
Nazwa dokumentu: Stan na dzień 31 Sierpnia 2005
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-09-09 09:00:45
Data udost?pnienia informacji: 2005-09-09 09:00:45
Data ostatniej aktualizacji: 2005-09-09 09:02:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner