logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   minus Rok 2005
      plus Sprawozdania półroczne
      plus Sprawozdania kwartalne 2005
      plus Styczeń 2005.
      minus Luty 2005
         minus Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
      plus Marzec 2005
      plus Kwiecień 2005
      plus Maj 2005
      plus Czerwiec 2005
      plus Sierpień 2005
      plus Wrzesień 2005
      plus Październik 2005
      plus Listopad 2005
      plus Grudzień 2005
      plus Wybrane wykresy statystyczne za 2005 rok.
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


AKTUALNOŚCI > STATYSTYKI > Rok 2005 > Luty 2005

Spis dokumentów:
1. Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY, pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Powiatowy Urząd Pracy Działdowie

Numer identyfikacyjny REGON

5 1 0 9 3 6 3 9 1

MGiP – 01

Sprawozdanie o rynku pracy

za miesiąc LUTY 2005 roku

 

Przekazać/wysłać do 5 dnia robo-czego każdego miesiąca do wojewódzkiego urzędu pracy

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH

1.1. Struktura bezrobotnych

Wyszczególnienie

Bezrobotni zarejestrowani

Bezrobotni, którzy podjęli pracę

Bezrobotni zarejestrowani

ogółem

w tym z prawem do zasiłku

w miesiącu sprawozdawczym

w końcu mies. sprawozdawczego

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ogółem (w. 02+04)

01

418

153

248

90

8357

4842

1664

623

z tego osoby

poprzednio pracujące

02

339

123

213

75

6788

3775

1575

622

w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy

03

6

2

8

4

225

133

105

63

dotychczas nie pracujące

04

79

30

35

15

1569

1067

89

1

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Zamieszkali na wsi

05

220

78

120

37

4832

2726

934

286

w tym posiadający
gospodarstwo rolne

06

0

0

2

2

16

5

6

1

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

07

26

9

20

13

170

107

17

13

Cudzoziemcy

08

0

0

0

0

1

1

1

1

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

09

137

38

72

20

1697

900

331

75

Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia

10

6

2

9

7

52

36

10

8

Długotrwale bezrobotne

11

290

125

146

59

5777

3740

120

32

Powyżej 50 roku życia

12

28

8

17

5

1115

566

212

65

Bez kwalifikacji zawodowych

13

91

27

30

10

625

268

282

91

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia

14

9

4

2

2

203

192

34

31

Niepełnosprawni

15

24

6

14

3

305

163

61

21

 

 

 

1.2. Bilans bezrobotnych

Wyszczególnienie

Ogółem

Kobiety

Z ogółem zamieszkali na wsi

Z ogółem z prawem do zasiłku

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego
spr
awozdanie

16

8515

4924

4879

2743

1708

619

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym

(w. 18+19)

17

418

153

220

78

141

49

z tego

po raz pierwszy

18

48

21

25

14

9

4

po raz kolejny (od 1990 r.)

19

370

132

195

64

132

45

z wiersza 17

po pracach interwencyjnych

20

1

1

1

1

0

0

po robotach publicznych

21

1

0

0

0

1

0

po stażu

22

1

1

0

0

0

0

po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy

23

0

0

0

0

0

0

po szkoleniu

24

10

0

7

0

9

0

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 26+35 do 44)

25

576

235

267

95

77

13

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 27+29)

26

248

90

120

37

54

9

z tego

niesubsydiowanej

27

178

58

75

21

w tym pracy sezonowej

28

5

2

1

1

subsydiowanej (w. 30 do 34)

29

70

32

45

16

z tego

prac interwencyjnych

30

46

21

30

12

robót publicznych

31

4

2

1

0

podjęcia działalności gospodarczej

32

9

2

6

2

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

33

11

7

8

2

inne

34

0

0

0

0

rozpoczęcia szkolenia

35

4

0

1

0

rozpoczęcia stażu

36

61

42

28

21

rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy

37

2

2

1

1

niepotwierdzenia gotowości do pracy

38

215

75

95

25

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

39

14

10

7

4

podjęcia nauki

40

1

0

0

0

ukończenia 60/65 lat

41

0

0

0

0

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

42

9

4

2

0

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

43

0

0

0

0

innych

44

22

12

13

7

Bezrobotni według stanu w końcu mies. sprawozdawczego

(w. 16+17-25)

45

8357

4842

4832

2726

w tym zarejestrowani po raz pierwszy

46

1601

1120

995

712

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Wyszczególnienie

Do 25 roku życia

Powyżej 50 roku życia

Długotrwale bezrobotni

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie

47

1787

949

1135

577

5832

3769

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawoz-dawczym (w. 49+50)

48

137

38

28

8

290

125

z tego

po raz pierwszy

49

32

12

1

1

0

0

po raz kolejny (od 1990 r.)

50

105

26

27

7

290

125

z wiersza 48

po pracach interwencyjnych

51

0

0

0

0

1

1

po robotach publicznych

52

0

0

1

0

0

0

po stażu

53

0

0

X

X

1

1

po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy

54

0

0

0

0

0

0

po szkoleniu

55

6

0

0

0

1

0

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 57+66 do75)

56

227

87

48

19

345

154

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym

(w. 58+60)

57

72

20

17

5

146

59

z tego

niesubsydiowanej

58

54

11

7

5

98

37

w tym pracy sezonowej

59

2

1

0

0

2

1

subsydiowanej (w. 61 do 65)

60

18

9

10

0

48

22

z tego

prac interwencyjnych

61

12

7

7

0

40

17

robót publicznych

62

0

0

1

0

1

0

podjęcia działalności gospodarczej

63

0

0

1

0

0

0

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

64

6

2

1

0

7

5

inne

65

0

0

0

0

0

0

rozpoczęcia szkolenia

66

3

0

0

0

1

0

rozpoczęcia stażu

67

59

40

X

X

27

19

rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy

68

2

2

0

0

0

0

niepotwierdzenia gotowości do pracy

69

83

19

18

9

138

54

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

70

2

2

3

2

11

8

podjęcia nauki

71

1

0

0

0

0

0

ukończenia 60/65 lat

72

X

X

0

0

0

0

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

73

0

0

7

3

2

2

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

74

X

X

0

0

0

0

innych

75

5

4

3

0

20

12

Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy

76

0

0

0

0

0

0

Bezrobotni według stanu w końcu mies. sprawozdawczego

(w. 47+48-56-76)

77

1697

900

1115

566

5777

3740

w tym zarejestrowani po raz pierwszy

78

652

412

178

112

1068

831

Dział 2. POŚREDNICTWO PRACY

2.1. Oferty pracy

Wyszczególnienie

Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym

W końcu miesiąca sprawozdawczego

razem

z rubr. 1 dotyczące pracy

razem

w tym nie- wykorzystane dłużej niż 1 miesiąc

subsydiowanej

z sektora publicznego

sezonowej

0

1

2

3

4

5

6

Ogółem

01

144

109

37

13

0

0

z ogółem

staże

02

61

X

10

X

0

0

miejsca przygotowania zawodowego

03

2

X

0

X

0

0

dla niepełnosprawnych

04

3

2

0

0

0

0

dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

05

0

0

0

0

0

0

 

2.2. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako:

Wyszczególnienie

Razem

Kobiety

0

1

2

Poszukujące pracy

06

196

127

w tym niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu

07

82

30

Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku

08

0

0

 

2.3. Osoby, które otrzymały dodatek aktywizacyjny:

Wyszczególnienie

Razem

Kobiety

0

1

2

podjęły zatrudnienie w miesiącu sprawozdawczym w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy

09

0

0

podjęły zatrudnienie w miesiącu sprawozdawczym z własnej inicjatywy

10

0

0

Osoby uprawnione w końcu miesiąca sprawozdawczego do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego

11

29

9

 

Dział 3. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY, ZWOLNIENIA MONITOROWANE

Wyszczególnienie

W miesiącu sprawozdawczym

W końcu miesiąca sprawozdawczego

z sektora publicznego

z sektora prywatnego

z sektora publicznego

z sektora prywatnego

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy

01

0

0

0

0

0

0

0

0

Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

02

0

0

0

0

0

0

0

0

Zwolnienia monitorowane

03

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Ilość odwiedzin: 7655
Nazwa dokumentu: Sprawozdanie MGiP-01 II 2005
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-03-03 14:19:12
Data udost?pnienia informacji: 2005-03-03 14:19:12
Data ostatniej aktualizacji: 2005-03-14 12:58:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner