logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   minus Rok 2005
      plus Sprawozdania półroczne
      plus Sprawozdania kwartalne 2005
      plus Styczeń 2005.
      plus Luty 2005
      plus Marzec 2005
      plus Kwiecień 2005
      plus Maj 2005
      plus Czerwiec 2005
      plus Sierpień 2005
      plus Wrzesień 2005
      plus Październik 2005
      minus Listopad 2005
         minus Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
      plus Grudzień 2005
      plus Wybrane wykresy statystyczne za 2005 rok.
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


AKTUALNOŚCI > STATYSTYKI > Rok 2005 > Listopad 2005

Spis dokumentów:
1. Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach

 

 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY,

pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa


 Powiatowy Urząd Pracy

 

 w  Działdowie

 

 Numer identyfikacyjny REGON

 

    5  1  0  9   3  6  3  9  1

 

MGiP – 01

Sprawozdanie o rynku pracy

 

za miesiąc  LISTOPAD  2005 roku

 

 

 

Przekazać/wysłać do 5 dnia robo-czego każdego miesiąca do wojewódzkiego urzędu pracy

 

 

Dział 1.  STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH

     1.1.  Struktura bezrobotnych

Wyszczególnienie

Bezrobotni zarejestrowani

Bezrobotni, którzy podjęli pracę

Bezrobotni zarejestrowani

ogółem

w tym z prawem do zasiłku

w miesiącu sprawozdawczym

w końcu mies. sprawozdawczego

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ogółem (w. 02+04)

01

528

194

277

122

7138

4404

1423

562

z tego osoby

poprzednio pracujące

02

421

151

227

98

5709

3425

1341

559

w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy

03

7

3

6

5

181

111

83

43

dotychczas nie pracujące

04

107

43

50

24

1429

979

82

3

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Zamieszkali na wsi

05

293

98

121

50

4153

2497

752

263

w tym posiadający
gospodarstwo rolne

06

3

0

1

1

19

7

7

2

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

07

30

17

28

14

288

174

10

5

Cudzoziemcy

08

0

0

0

0

4

2

2

0

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

09

186

64

93

36

1673

919

350

82

Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia

10

3

2

2

2

34

24

6

4

Długotrwale bezrobotne

11

250

114

157

78

4907

3412

158

61

Powyżej 50 roku życia

12

38

11

10

4

939

499

160

54

Bez kwalifikacji zawodowych

13

140

59

40

19

1496

1065

109

27

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia 

14

12

10

3

2

180

170

28

23

Niepełnosprawni

15

32

17

15

10

285

164

53

17

 

  

1.2.  Bilans bezrobotnych

Wyszczególnienie

Ogółem

Kobiety

Z ogółem zamieszkali na wsi

Z ogółem

z prawem

do zasiłku  

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego
sprawozdanie

16

7128

4440

4111

2504

1359

567

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym

(w. 18+19)

17

528

194

293

98

218

55

z tego

po raz pierwszy

18

71

29

42

19

17

9

po raz kolejny (od 1990 r.)

19

457

165

251

79

201

46

z wiersza 17

po pracach interwencyjnych

20

3

0

0

0

1

0

po robotach publicznych

21

0

0

0

0

0

0

po stażu

22

5

4

1

1

0

0

po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy

23

11

4

2

1

0

0

po szkoleniu

24

4

0

3

0

2

0

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 26+35 do 44)

25

518

230

251

105

68

17

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 27+29)

26

277

122

121

50

56

14

z tego

niesubsydiowanej

27

260

113

116

48

 

w tym pracy sezonowej

28

24

16

10

7

subsydiowanej (w. 30 do 34)

29

17

9

5

2

z tego

prac interwencyjnych

30

4

1

3

0

robót publicznych

31

1

1

0

0

podjęcia działalności gospodarczej

32

2

1

1

1

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

33

10

6

1

1

inne

34

0

0

0

0

rozpoczęcia szkolenia

35

2

0

2

0

rozpoczęcia stażu

36

0

0

0

0

rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy

37

0

0

0

0

niepotwierdzenia  gotowości do pracy

38

207

89

114

47

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

39

4

2

3

2

podjęcia nauki

40

1

1

0

0

ukończenia 60/65 lat

41

0

0

0

0

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

42

6

3

3

1

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

43

0

0

0

0

innych

44

21

13

8

5

Bezrobotni według stanu w końcu mies. sprawozdawczego

(w. 16+17-25)

45

7138

4404

4153

2497

w tym zarejestrowani po raz pierwszy

46

1480

1041

956

678

1.3.  Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

Wyszczególnienie

Do 25 roku

życia

Powyżej

50 roku życia

Długotrwale

bezrobotni

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie

47

1649

910

949

513

4965

3452

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w. 49+50)

48

186

64

38

11

250

114

z tego

po raz pierwszy

49

62

25

3

1

0

0

po raz kolejny (od 1990 r.)

50

124

39

35

10

250

114

z wiersza 48

po pracach interwencyjnych

51

0

0

0

0

2

0

po robotach publicznych

52

0

0

0

0

0

0

po stażu

53

4

3

X

X

2

2

po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy

54

5

1

0

0

9

3

po szkoleniu

55

2

0

0

0

2

0

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 57+66 do75)

56

162

55

48

25

308

154

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym

 (w. 58+60)

57

93

36

10

4

157

78

z tego

niesubsydiowanej

58

87

33

10

4

146

73

    w tym pracy sezonowej

59

12

7

0

0

16

11

subsydiowanej (w. 61 do 65)

60

6

3

0

0

11

5

z tego

prac interwencyjnych

61

0

0

0

0

4

1

robót publicznych

62

0

0

0

0

1

1

podjęcia działalności gospodarczej

63

2

1

0

0

2

1

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

64

4

2

0

0

4

2

inne

65

0

0

0

0

0

0

rozpoczęcia szkolenia

66

2

0

0

0

2

0

rozpoczęcia stażu

67

0

0

X

X

0

0

rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy

68

0

0

0

0

0

0

niepotwierdzenia gotowości do pracy

69

59

14

33

18

131

64

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

70

3

2

0

0

2

1

podjęcia nauki

71

1

1

0

0

0

0

ukończenia 60/65 lat

72

X

X

0

0

0

0

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

73

0

0

2

1

1

0

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

74

X

X

0

0

0

0

innych

75

4

2

3

2

15

11

Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy

76

0

0

0

0

0

0

Bezrobotni według stanu w końcu mies. sprawozdawczego

(w. 47+48-56-76)

77

1673

919

939

499

4907

3412

w tym zarejestrowani po raz pierwszy

78

686

436

152

93

897

729

 

Dział 2. POŚREDNICTWO PRACY

2.1. Oferty pracy

Wyszczególnienie

Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym

W końcu

miesiąca sprawozdawczego

razem

z rubr. 1 dotyczące pracy

razem

w tym nie- wykorzystane dłużej niż 1 miesiąc

subsydiowanej

z sektora

publicznego

sezonowej

0

1

2

3

4

5

6

Ogółem

01

17

3

4

0

0

0

z ogółem

staże

02

0

X

0

X

0

0

miejsca przygotowania zawodowego

03

0

X

0

X

0

0

dla niepełnosprawnych

04

0

0

0

0

0

0

dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

05

0

0

0

0

0

0

 

2.2. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako:

Wyszczególnienie

Razem

Kobiety

0

1

2

Poszukujące pracy

06

173

106

w tym niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu

07

66

21

Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku

08

   0

    0

 

2.3. Osoby, które otrzymały dodatek aktywizacyjny:

Wyszczególnienie

Razem

Kobiety

0

1

2

podjęły zatrudnienie w miesiącu sprawozdawczym w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy

 

09

0

0

podjęły zatrudnienie w miesiącu sprawozdawczym z własnej inicjatywy

10

0

0

Osoby uprawnione w końcu miesiąca sprawozdawczego do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego

11

105

39

 

Dział 3. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY, ZWOLNIENIA MONITOROWANE

Wyszczególnienie

W miesiącu sprawozdawczym

W końcu miesiąca sprawozdawczego

z sektora publicznego

z sektora prywatnego

z sektora publicznego

z sektora prywatnego

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy

01

0

0

0

0

0

0

0

0

Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

02

0

0

0

0

0

0

1

20

Zwolnienia monitorowane

03

0

0

0

0

0

0

1

20

Ilość odwiedzin: 5569
Nazwa dokumentu: Statystyka listopad 2005
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-06 13:16:27
Data udost?pnienia informacji: 2005-12-06 13:16:27
Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-06 13:32:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner