logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane podstawowe
   minus Dyrektor Urzędu
   minus Ważne Instytucje
   minus Rys historyczny urzędu
   minus Opis zajmowanych budynków
   minus Kontakt - poczta elektroniczna
   minus Rejestr przepisów wewnętrznych
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
plus STATYSTYKI
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


REJESTR PRZEPISÓW WEWNĘTRZNYCH REGULUJĄCYCH DZIAŁANIE
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W DZIAŁDOWIE
 

Lp.

Nazwa regulaminu / instrukcji

Miejsce przechowywania

Data wprowadzenia w życie

Nr zarządzenia wprowadzającego w życie

Uwagi

1.

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie

Dział Organizacyjno - Administracyjny

18.02.2015

Uchwała nr 21/2015

Do pobrania

2.

Instrukcja Kancelaryjna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie. Rzeczowy wykaz akt

Dział Organizacyjno - Administracyjny

18.10.2005

11/2005

Do wglądu w Dziale

3.

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie.

Dział Organizacyjno - Administracyjny

14.04.2011

6/2011

Do wglądu w Dziale

4.

 

Zasady – polityka rachunkowości

 

Dział Finansowo - Księgowy

30.12.2015

20/2015

Do wglądu

5.

Procedury kontroli finansowej oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

 

Dział Finansowo - Księgowy

27.05.2014

15/2014

Do wglądu w Dziale

6.

Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej.

Dział Finansowo - Księgowy

27.05.2014

12/2014

Do wglądu w Dziale

7.

Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.

Dział Finansowo - Księgowy

30.12.2015

22/2015

Do wglądu w Dziale

8.

Instrukcja w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich użyciu.

Dział Finansowo - Księgowy

27.05.2014

13/2014

Do wglądu w Dziale

9.

Instrukcja prowadzenia ewidencji  wydatków strukturalnych.

Dział Finansowo - Księgowy

30.12.2015

21/2015

Do wglądu w Dziale

10

Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych oraz sprzętu elektronicznego umożliwiającego korzystanie z bezprzewodowego Internetu przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie.

Dział Organizacyjno - Administracyjny

27.12.2007

16/2007

Do wglądu w Dziale

11

Instrukcja w sprawie rozliczania krajowych podróży służbowych.

Dział Organizacyjno - Administracyjny

26.02.2013

2/2013

Do wglądu w Dziale

12

Zasady korzystania przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie z samochodu służbowego.

Dział Organizacyjno - Administracyjny

13.08.2007

7/2007

Do wglądu w Dziale

13

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30 000 Euro

Dział Organizacyjno - Administracyjny

09.05.2014

7/2014

Do wglądu w Dziale

14

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 30 000 Euro.

 

Dział Organizacyjno - Administracyjny

01.10.2014

20/2014

Do wglądu w Dziale

15

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie.

 

Dział Organizacyjno - Administracyjny

15.12.2014

23/2014

Do wglądu w Dziale

16

Regulamin systemu ocen pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie.

 

Dział Organizacyjno - Administracyjny

15.01.2009

2/2009

Do wglądu w Dziale

17

Regulamin Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie.

Dział Organizacyjno - Administracyjny

15.12.2014

24/2014

Do wglądu w Dziale

18

 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy     w Działdowie.

 

Dział Organizacyjno - Administracyjny

01.02.2016

1/2016

Do wglądu w Dziale

19

Regulamin częściowej refundacji pracownikom  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie kosztów zakupu okularów korekcyjnych.

Dział Organizacyjno - Administracyjny

03.01.2011

1/2011

Do wglądu w Dziale

20

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

Dział Organizacyjno - Administracyjny

30.12.2010

21/2010

Do wglądu w Dziale

21

Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizacji egzaminu kończącego tę służbę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie.

 

Dział Organizacyjno - Administracyjny

26.05.2009

15/2009

Do wglądu w Dziale

22

Kodeks postępowania etycznego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie.

Dział Organizacyjno - Administracyjny

31.12.2010

24/2010

Do wglądu w Dziale

23

Polityka bezpieczeństwa dla PUP W Działdowie i Filii w Lidzbarku

Dział Organizacyjno - Administracyjny

29.05.2015

9/2015

Do wglądu w Dziale

24

Regulamin organizacji prac interwencyjnych i zasady udzielania pomocy na zatrudnienie  z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

Centrum Aktywizacji Zawodowej

01.07.2014

17/2014

Do pobrania

25

Regulamin organizacji robót publicznych.

Centrum Aktywizacji Zawodowej

01.07.2014

17/2014

Do pobrania

26

Regulamin organizacji prac społecznie użytecznych.

Centrum Aktywizacji Zawodowej

01.07.2014

17/2014

Do pobrania

27

Regulamin organizacji staży.

Centrum Aktywizacji Zawodowej

05.01.2015

1/2015

Do pobrania

28

Regulamin przyznawania bezrobotnym z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjecie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie.

Centrum Aktywizacji Zawodowej

11.01.2017

1/2017

Do pobrania

29

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy         dla skierowanego bezrobotnego oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie.

Centrum Aktywizacji Zawodowej

11.01.2017

1/2017

Do pobrania

30

Regulamin finansowania szkoleń dla osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych zarejestrowanych w PUP w Działdowie .

Centrum Aktywizacji Zawodowej

11.04.2011

5/2011

Do pobrania

31

Regulamin określający zasady udzielania pożyczki szkoleniowej z Funduszu Pracy  na sfinansowanie kosztów szkolenia.

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej

11.04.2011

5/2011

Do pobrania

32

Regulamin określający warunki dofinansowania kosztów studiów podyplomowych.

Centrum Aktywizacji Zawodowej

11.04.2011

5/2011

Do pobrania

33

Procedura w zakresie realizacji zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Referat Ewidencji i Świadczeń

18.04.2011

7/2011

Do wglądu w Referacie

34

Procedury postępowania w poradnictwie zawodowym i informacji zawodowej oraz Klubie Pracy

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej

11.04.2011

5/2011

Do wglądu w Dziale

35

Regulamin refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania

Centrum Aktywizacji Zawodowej

11.04.2011

5/2011

Do wglądu w Dziale

36

Procedury realizacji usług pośrednictwa pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej

11.04.2011

5/2011

Do wglądu w Dziale

37

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Dział Organizacyjno - Administracyjny

08.01.2015

2/2015

Do wglądu w Dziale

38

Regulamin określający procedury organizacji szkoleń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie

Dział Organizacyjno - Administracyjny

26.03.2012

1/2012

Do wglądu w Dziale

39

Regulamin Kontroli Wewnętrznej

Dział Organizacyjno - Administracyjny

01.12.2009

27/2009

Do wglądu w Dziale

40

Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

Dział Organizacyjno - Administracyjny

27.05.2014

11/2014

Do wglądu w Dziale

41

 

Zasady przyznawania i wypłaty stypendium

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej

05.01.2015

1/2015

Do pobrania

42

Zasady przyznawani i wypłacania stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki – w Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie

Centrum Aktywizacji Zawodowej

01.07.2014

17/2014

Do pobrania

43

Zasady ubiegania się przez pracodawcę lub przedsiębiorcę o dofinansowanie wynagrodzenia na zatrudnienie skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego który ukończył 50 rok życia i zasady udzielania pomocy na zatrudnienie z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

Centrum Aktywizacji Zawodowej

20.02.2015

4/2015

Do pobrania

44

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie

Dział Organizacyjno - Administracyjny

23.02.2015

5/2015

Do wglądu

45

Polityka bezpieczeństwa informacji PUP w Działdowie

Dział Organizacyjno - Administracyjny

29.05.2015

9/2015

Do wglądu

46

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w PUP Działdowo  Filii Lidzbark

Dział Organizacyjno - Administracyjny

 

07.12.2015

18/2015

Do wglądu

47

Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30 roku życia

Centrum Aktywizacji Zawodowej

29.12.2015

19/2015

Do pobrania

 

48

 

 

Procedura windykacji należności w PUP

Dział Finansowo - Księgowy

31.03.2016

4/2016

Do wglądu

49

Kontrola zarządcza jako narzędzie zarządzania w PUP w Działdowie 

Dział Finansowo - Księgowy

31.03.2016

5/2016

Do wglądu

50

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w PUP Działdowo oraz Filii Lidzbark.

Dział Organizacyjno - Administracyjny

19.05.2016

8/2016

-

51

Kryteria przyznania refundacji kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) lub osobą zależną w PUP Działdowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej

01.03.2017

2/2017

Do pobrania

Ilość odwiedzin: 8647
Nazwa dokumentu: Rejestr przepisów wewnętrznych
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Z. Sosnowska
Osoba, która odpowiada za tre??: Z. Sosnowska
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-05-31 10:46:15
Data udost?pnienia informacji: 2011-05-31 10:46:15
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-13 14:50:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner