logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
plus STATYSTYKI
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


Stan aktualny na dzień 1 marca 2005 roku.

 

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]

(stan prawny na dzień 1 kwietnia 2005r.)

1. Zasiłki dla bezrobotnych:
- podstawowy(100%) 504,20
- obniżony (80%) 403,40
- podwyższony (120%) 605,10
2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie:
- odbywania szkolenia lub kontynuowania nauki (40 % zasiłku dla bezrobotnych) 201,70
- odbywania stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy (100 % zasiłku dla bezrobotnych ). 504,20
3. Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych
- 20% zasiłku podstawowego 100,90
4. Dodatek aktywizacyjny - dla osób, którzy w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
- za skierowaniem urzędu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (do 50 % zasiłku dla bezrobotnych),

252,10

- z własnej inicjatywy (do 30 % zasiłku dla bezrobotnych) 151,30
5. Refundacja bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia - kosztów opieki nad dzieckiem - w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego u pracodawcy (50 % zasiłku dla bezrobotnych). 252,10
6. Świadczenie przedemerytalne (przyznane po 31.07.2004 r.) 670,00
Zasiłki i świadczenia od 1 marca 2004 r. zostały zwaloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w II półroczu 2003 r. do I półrocza 2003 r., który wynosił - 0,2 %. Najbliższa waloryzacja nastąpi od 1.06.2005 r. - o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogółem w roku poprzednim; wysokość zasiłku podstawowego po waloryzacji od 1 czerwca 2005 r. wynosić będzie - 521,90
Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łacznej wysokości - 32,52 %, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia i stażu (dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,97 %) tj. w łacznej wysokości - 33,49 %.
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą byc refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:
1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)
- w pełnym wymiarze czasu pracy (504,20 + 90,76 *) 594,96
- w niepełnym wymiarze czasu pracy (424,50 + 76,41 *) 500,91
- w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc (849,00 + 152,82 *) 1.001,82
2. robót publicznych
- refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - ( 1.202,73+ 216,49* ), 1.419,22
- refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. Wynagrodzenia + składki tj. 2.405,46 + 432,98*) 2.838,44
3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne
- za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego(do 300 % minimalnego wynagrodzenia) 2.547,00
*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,97% do 3,86%). Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.
III. Pożyczki, środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie miejsca pracy dla bezrobotnego - z Funduszu Pracy
1.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia) 9.621,84
2. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
a) działalności samodzielnej (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia) 12.027,30
b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia) 7.216,38
c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 200 % przeciętnego wynagrodzenia) 4.810,92
3. Zrefundowanie do 80 % udokumentowanych kosztów - pomocy prawnej, konsultacji lub doradztwa - osobie podejmującej działalność gospodarczą (do 100 % przeciętnego wynagrodzenia) 2.405,46
4. Zrefundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy dla bezrobotnego (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia) 7.216,38
5. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od 31.03.2005 r .) 7,5 %
Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie przogramów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).

IV. Wynagrodzenia, renty, emerytury, zasiłki
1. Najniższe wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2005) (w I roku pracy - 80 % tj. 679,20 zł., a w II roku - 90 % tj. 764,10 zł.) 849,00
2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej w IV kw. 2004 r.  2.405,46
3. zasiłki:
a) pogrzebowy (200% przec.wynagrodzenia), 4.810,92
b) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, 400,00
c) rodzinny:
- na malzonka oraz pierwsze i drugie dziecko, 43,00
- na trzecie dziecko, 53,00
- na czwarte i kolejne dziecko. 66,00
d) pielegnacyjny 144,00
(zasiłek- a) - obowiązuje do 1.12.2004r.; zasiłki -b, c, d, -obowiązują od 1.05.2004 r. do 31.08.2005 r.).
V. Diety i inne
- skladka na Fundusz Pracy - % podstawy wymiaru, 2,45%
- skladka na ubezpieczenie zdrowotne - % podstawy wymiaru. 8,50%

Nazwa dokumentu: Aktualne stawki - (stan prawny na dzień 1 kwietnia 2005 r.)
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Włodzimierz Anaczkowski
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-29 10:54:33
Data udost?pnienia informacji: 2003-06-29 10:54:33
Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-01 13:15:51

Wersja do wydruku...

corner   corner