logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
plus STATYSTYKI
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


  PORADNICTWO ZAWODOWE

ma na celu niesienie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy /pełnosprawnym i niepełnosprawnym/ w planowaniu oraz organizowaniu ich życia zawodowego poprzez udzielanie informacji zawodowych, porad, rad, wskazówek a także prowadzenie badań diagnostycznych przydatności zawodowej.
Trudne realia rynku pracy i coraz wyższe wymagania stawiane przez pracodawców wymuszają od osób ubiegających się o zatrudnienie konieczność zmiany optyki projektowania kariery zawodowej, dlatego też doradcy zawodowi zatrudnieni w urzędach pracy starają się nieść pomoc:
 • ludziom mającym trudności z podjęciem lub realizacją decyzji zawodowej, wynikające głównie z braku umiejętności oceny swoich możliwości zawodowych lub korzystania z informacji o rynku pracy,
 • ludziom zaradnym, zamierzającym zmienić zawód lub podjąć działalność gospodarczą .
 Poradnictwo zawodowe realizowane w publicznych służbach zatrudnienia adresowane jest do:
 • osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które niejednokrotnie potrzebują pomocy w odnalezieniu się na rynku pracy, w wyborze i zmianie zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia zawodowego,
 • osób planujących ścieżkę zawodową,
 • absolwentów szkół wchodzących na rynek pracy,
 • osób pracujących, chcących przekwalifikować się lub zmienić pracę,
 • pracodawców.
Usługi w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej świadczone są w formie indywidualnej i grupowej.
Poradnictwo zawodowe prowadzone przez powiatowe urzędy pracy jest realizowane zgodnie z zasadami:
 • dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  oraz dla pracodawców;
 • dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego;
 • równości w korzystaniu z usług poradnictwa zawodowego, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznania religijne lub przynależność związkową;
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • bezpłatności i usług poradnictwa zawodowego;
 • poufności i ochrony danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy korzystających z usług poradnictwa zawodowego.
Każda osoba zgłaszająca się do doradcy zawodowego otrzyma wszechstronną pomoc w zakresie, poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej wzmocnienia umiejętności i motywacji w poszukiwania pracy.
NASZĄ ROLĄ jest udzielanie pomocy w:
 • poznaniu samego siebie, 
 • poznaniu „świata zawodów”, który daje szansę zaistnienia i osiągnięcia sukcesu, 
 • znalezieniu zawodu najlepiej odpowiadającego Twoim predyspozycjom, 
 • planowaniu kariery zawodowej, opracowaniu indywidualnego planu działania, pozwalającego osiągnąć sukces na wymagającym rynku pracy, 
 • doborze pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i predyspozycjach zawodowych. 
Uzyskana pomoc ułatwi Ci :
 podjęcie decyzji o wyborze zawodu,
 podjęcie decyzji o zmianie zawodu,
 określenie zainteresowań i predyspozycji zawodowych,
 przygotowanie do bezpośredniego kontaktowania się z pracodawcami.
Jeżeli chcesz:
 • uzyskać informację o lokalnym rynku pracy
 • tendencjach i trendach w zatrudnieniu
 • możliwościach uzyskania odpowiedniego wykształcenia
 • warunkach pracy na różnych stanowiskach
 • pracy za granicą.
oraz informacji na temat:
o    zadań i czynności wykonywanych w danym zawodzie,
o    instytucji kształcących w danym zawodzie,
o    możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
o    szans zatrudnienia w poszczególnych zawodach,
o    instytucji zajmujących się wspomaganiem i realizujących usługi na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Gdy Chcesz dowiedzieć się :
 • jak skutecznie szukać pracy,
 • jak sporządzać dokumenty niezbędne przy poszukiwaniu pracy (życiorys zawodowy, list motywacyjny, własna oferta),
 • jakie wymagania stawiają pracodawcy kandydatom do pracy?
ZAPRASZAMY !!!
Odwiedź Salę Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie
- pokój nr 05 i 06 /parter/
Posiadamy duże zbiory informacji zawodowej. Są to:
TECZKI INFORMACJI O ZAWODACH
Lista zawodów znajdujących się w posiadaniu doradcy zawodowego:
101 teczek informacji o zawodach istotnych z punktu widzenia potrzeb osób wybierających lub zmieniających zawód.
<Prezentują one ogólną charakterystykę zawodów zawierającą opis czynności, zadań i wymagań zawodu, drogi kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych>
CHARAKTERYSTYKI ZAWODÓW
546 charakterystyk zawodów zawartych w Przewodniku po zawodach/w formie książkowej oraz zaktualizowane w segregatorach/ oraz w informatorze o zawodach.
OPISY ZAWODÓW
opisy 2472 zawodów zamieszczone w Klasyfikacji zawodów i specjalności
ULOTKI O ZAWODACH
101 ulotek o zawodach, stanowiących syntetyczną informację opisaną w teczkach. Zawierają skrócone opisy zawodów oraz informacje o wymaganiach i przeciwwskazaniach psychofizycznych do wykonywania zawodu
FILMY ZAWODOZNAWCZE 
115 krótkometrażowych filmów o zawodach na kasetach video, które stanowią uzupełnienie informacji o zawodach.
FILMY TEMATYCZNE
asertywność, metody poszukiwania pracy, planowanie kariery zawodowej, komunikacja interpersonalna, stres, poczucie własnej wartości, obsługa klienta, marketing i przedsiębiorczość, zarządzanie czasem
INFORMATORY O MOŻLIWOŚCIACH KSZTAŁCENIA, SZKOLENIA DLA DOROSŁYCH
informatory o szkołach ponadgimnazjalnych, policealnych oraz wyższych na terenie całego kraju, a także informatory o studiach podyplomowych i MBA.
MULTIMEDIALNY INFORMATORY
 • o uczelniach wyższych i policealnych,
 • zakładach pracy chronionej,
 • zawodach przyszłości,
 • zawodach z komputerem,
 MATERIAŁY INFORMACYJNE POMOCNE W POSZUKIWANIU PRACY
ulotki i broszury zawierające między innymi wskazówki dotyczące samodzielnego i aktywnego poruszania się po rynku pracy, różnych sposobów poszukiwania pracy oraz sporządzania własnej oferty, czyli CV i listu motywacyjnego
ZBIORY INFORMACJI W POSTACI KATALOGÓW, CZASOPISM, PRZEWODNIKÓW, ULOTEK
zawierają informacje o rynku pracy, zawodach, placówkach szkolenia zawodowego dorosłych itp.
MULTIMEDIALNY INFORMATOR O UCZELNIACH WYŻSZYCH
 
DYSPONUJEMY RÓWNIEŻ PROGRAMEM DORADCA 2000
To program komputerowy umożliwiający nakreślenie indywidualnej wizji kariery zawodowej.
Od dokonania samooceny swoich cech osobistych, zainteresowań i zdolności poprzez określenie preferowanych wartości i oczekiwań względem zawodu i przyszłej pracy do uzyskania szczegółowych informacji o wybranych zawodach. Bogata baza danych na temat instytucji edukacyjnych pozwala zaplanować ścieżkę kształcenia zawodowego.
Przeznaczony jest dla: 
 • osób stojących przed decyzją wyboru zawodu,
 • zainteresowanych informacjami o zawodach,
 • chcących zaplanować ścieżkę kształcenia w zawodzie.
Korzystać z niego mogą
 • osoby bezrobotne,
 • poszukujący pracy,
Program komputerowy Doradca 2000 Dostępny jest w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkich Urzędach Pracy i w Salach Informacji Zawodowej Powiatowych Urzędów Pracy obecnie dostępny również w szkołach i innych instytucjach zajmujących się poradnictwem zawodowym.
Program składa się z 4 bloków tematycznych zwanymi modułami:
Moduł Klient
Umożliwia klientowi stworzenie swojego indywidualnego profilu. Klient dokonuje samooceny zaznaczając swoje cechy (zainteresowania, zdolności, umiejętności) oraz oczekiwania wobec zawodu i pracy. Na tej podstawie program proponuje mu listę zawodów.
 Moduł Zawody
Udostępnia różnorodne informacje o wskazanym zawodzie. Umożliwia wyszukiwanie zawodów według podanych przez użytkownika cech zawodu oraz wyszukiwanie zawodów podobnych do danego. Ciekawą formą prezentacji są tzw. „spacery po zawodach”. Są to krótkie
ok. 3-8 minutowe pokazy przedstawiające typowe sytuacje pracy, rodzaj wykorzystywanych urządzeń lub narzędzi, opisując najważniejsze cechy, umiejętności wymagane od osób wykonujących dany zawód.
 Moduł Edukacja
Zawiera bazę danych o wszystkich instytucjach edukacyjnych w kraju – od kursów i szkół zawodowych, poprzez szkoły średnie, policealne i wyższe, aż po studia podyplomowe. Umożliwia odnalezienie instytucji edukacyjnych według wielu różnych parametrów: typ szkoły (publiczna – niepubliczna), rodzaj kształcenia (dzienny – wieczorowy - zaoczny), kierunku kształcenia, rodzaju zdobywanych uprawnień lub umiejętności, itp. Baza danych zawiera także wiele informacji dodatkowych m.in. o trybie nauki, możliwości zakwaterowania, otrzymania stypendium, czy też na temat warunków lokalowych szkoły.
 Moduł Nawigator
Ma charakter informacyjno-szkoleniowy. Udostępnia multimedialny przewodnik po wszystkich częściach (modułach) programu, kreatory prowadzą użytkownika „za rękę” oraz część informacyjną dotyczącą rynku pracy.
Moduł zawiera ponadto autotest: Kwestionariusz Preferencji i Predyspozycji Zawodowych.
Moduł Nawigator pozwala także na aktywne zaangażowanie się w tworzenie własnej „Wizji kariery”
 Doradca 2000
Ø zawiera w sobie ogromy ładunek informacyjny, wydruk zawartych w nim informacji zająłby ok. 30 000 stron!
Ø informacje o zawodach obejmują m.in. dane z 300 teczek o zawodach i ponad
540 charakterystyk;
Ø baza Edukacyjna to blisko 12 000 instytucji oferujących ponad 3 300 kierunków kształcenia;
Ø program zawiera nowy Kwestionariusz Preferencji i Predyspozycji Zawodowych;
Ø moduł Zawody daje możliwość wielowymiarowej wędrówki po świecie zawodów.
SKORZYSTAJ Z USŁUG PORADNICTWA ZAWODOWEGO!
Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie, Poradnictwo Zawodowe ma w posiadaniu i udostępnianiu testy komputerowe:
 1. Czy akceptuję siebie?”
 2. Czy jestem kreatywny?”
 3. Czy jestem samodzielny?”
 4. Test samooceny zainteresowań zawodowych
 5. W jaki sposób poznaję i organizuję świat?”
 6. Test stresu egzaminacyjnego
 7. Test preferencji i predyspozycji zawodowych
 8. Czy jestem przedsiębiorczy
 9. Czy jestem asertywny
Doradcy zawodowi z naszej placówki dysponują najnowszą multimedialną prezentacją programów, będących bogatym źródłem informacji o zawodach. Jest to seria „Spacery po zawodach”. Jesteśmy w posiadaniu TRZYNASTU branż:
1.    Administracja, zarządzanie, bussines, praca urzędnicza
2.    Sztuka i projektowanie artystyczne
3.    Nauczanie, wychowanie i działalność kulturalna
4.    Rozrywka, turystyka, rekreacja
5.    Gastronomia, hotelarstwo, usługi domowe
6.    Ochrona zdrowia
7.    Służby socjalne, społeczne i zatrudnienia
8.    Prawo i dziedziny pokrewne
9.    Bezpieczeństwo i służby ochrony
10.    Finanse i dziedziny pokrewne
11.    Handel, dziedziny pokrewne i usługi

      Poszczególne prezentacje przybliżają zawody, wskazują kierunki kształcenia w danym zawodzie, zakres obowiązków przypisany do zawodu, korzyści płynące z wykonywania konkretnej pracy.

Szczegółowy wykaz zawodów w poszczególnych branżach:
 
1. Administracja, zarządzanie, bussines,  
    praca urzędnicza:
 
 • Inspektor kontroli handlu i usług;
 • Kierownik działu marketingu i sprzedaży;
 • Kierownik działu zaopatrzenia i dystrybucji;
 • Pracownik administracyjny;
 • Rzeczoznawca;
 • Sekretarka;
 • Specjalista ds. rekrutacji pracowników;
 • Specjalista ds. public relations;
 • Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego;
 • Zastępca dyrektora / prezesa ds. techniczno-produkcyjnych;
 
2. Sztuka i projektowanie artystyczne:
 
 • Artysta grafik
 • Artysta malarz
 • Artysta muzyk
 • Artysta plastyk
 • Artysta rzeźbiarz
 • Choreograf
 • Konserwator dzieł sztuki
 • Scenograf
 • Reżyser teatralny
 • Tancerz
 
3. Nauczanie, wychowanie i działalność   
    kulturalna:
 
 • Animator kultury
 • Astrolog
 • Bibliotekoznawca
 • Fotoreporter
 • Kowal wyrobów zdobniczych
 • Kulturoznawca
 • Muzealnik
 • Nauczyciel przedszkola
 • Pilot samolotowy – instruktor
 • Teleedukator
 
 4. Rozrywka, turystyka, rekreacja:
 
 • Charakteryzator
 • Operator dźwięku
 • Operator kamery
 • Pilot wycieczek
 • Pracownik informacji turystycznej
 • Realizator programów telewizyjnych
 • Realizator światła
 • Spiker radiowy
 • Sportowiec zawodowy
 • Technik agrobiznesu – agroturystyka
 
5. Gastronomia, hotelarstwo, usługi  
    domowe:
 
 • Barman
  ( bufetowy );
 • Fryzjer;
 • Kelner;
 • Kominiarz;
 • Manikiurzystka, pedikiurzystka;
 • Pomoc kuchenna;
 • Pracownik deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji;
 • Technik żywienia i gospodarstwa domowego;
 • Wizażystka;
 • Zarządca nieruchomości;
 
6. Ochrona zdrowia:
 
 • Instruktor rekreacji ruchowej;
 • Lekarz;
 • Optyk okularowy
  (technik optyk );
 • Ortopeda mechanik;
 • Pielęgniarka;
 • Technik dentystyczny;
 • Sanitariusz;
 • Technik farmaceutyczny;
 • Technik ortopeda;
 • Zabiegowy balneologiczny;
 
 
7. Służby socjalne, społeczne i  zatrudnienia:
 
 • Analityk pracy;
 • Doradca zawodowy;
 • Eurodoradca;
 • Instruktor terapii zajęciowej;
 • Opiekunka środowiskowa;
 • Opiekunka w domu pomocy społecznej;
 • Pośrednik pracy;
 • Pracownik opieki społecznej;
 • Pracownik socjalny;
 • Urzędnik ds. przyznawania zasiłków;
 
 1. Prawo i dziedziny pokrewne:
 
 • Adwokat;
 • Asystent prawny;
 • Komorni sądowy;
 • Kurator sądowy;
 • Notariusz;
 • Prokurator;
 • Radca prawny;
 • Rzecznik patentowy;
 • Sędzia;
 • Syndyk;
 
 
 
 1. Bezpieczeństwo i służby ochrony:
 
 • Funkcjonariusz straży granicznej;
 • Funkcjonariusz straży ochrony kolei;
 • Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Inspektor pracy;
 • Inżynier pożarnictwa;
 • Policjant;
 • Pracownik ochrony mienia i osób;
 • Ratownik wodny / Ratownik WOPR/;
 • Strażak;
 • Strażnik miejski;
 
 
 1. Finanse i dziedziny pokrewne:
 
 • Asystent ekonomiczny;
 • Dealer aktywów finansowych;
 • Doradca inwestycyjny;
 • Doradca podatkowy;
 • Inspektor kontroli skarbowej;
 • Kasjer;
 • Kontroler wewnętrzny;
 • Makler – pośrednik handlowy;
 • Specjalista bankowości;
 • Specjalista ds. rachunkowości;
 
 
 1. Handel, dziedziny pokrewne i usługi:
 
 • Antykwariusz
 • Copywriter
 • Fotograf
 • Grawer
 • Infobroker
 • Kamieniarz
 • Logistyk
 • Nurek
 • Merchandiser
 • Zegarmistrz
 
 1. Nauka i dziedziny z nią związane
 
 • Astronom
 • Biolog
 • Chemik
 • Etnograf/etnolog
 • Fizyk
 • Geolog
 • Historyk
 • Kartograf
 • Meteorolog
 • Psychoterapeuta 
 1. Przemysł wydobywczy, ciężki, elektryka, elektronika
 
 • Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
 • Inżynier automatyki i robotyki
 • Inżynier inżynierii chemicznej
 • Inżynier mechanik
 • Inżynier mechanizacji rolnictwa
 • Mechanik lotniczy
 • Operator urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu
 • Technik elektronik
 • Technik odlewnik
 • Tokarz
 
 
Poradnictwo zawodowe wzbogaciło również swój warsztat pracy o interaktywne narzędzie diagnostyczne DialEcho.
 
Cechą charakterystyczną tego narzędzia jest jego systemowe ujęcie osoby badanej w kontekście zawodowym. Oznacza to, że informacja zwrotna dla osoby badanej jest wynikiem wzajemnie działających na siebie cech osobowościowych, pozostających w ciągłej interakcji z otoczeniem. Wynik testu jest zatem wskazówką dla osoby badanej, którą można brać pod uwagę przy wyborze: zawodu, stanowiska i środowiska pracy. W związku z tym informacja zwrotna jest także pomocna przy pogłębianiu wiedzy na swój temat. Wiedza na swój temat jak i umiejętność poznania drugiej osoby stanowią podstawę dokonywania wyborów w dzisiejszych realiach rynku pracy. Zastosowanie nowatorskiego narzędzia diagnostycznego DialEcho jest pomocne w podejmowaniu właściwych decyzji przez osoby indywidualne jak i pracodawców.
 
Oprócz DialEcho klient Urzędu Pracy w Działdowie może skorzystać z Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych. KZZ powstał z myślą o pomocy osobom w różnych sytuacjach życiowych (zawodowych czy rozwojowych) w podejmowaniu adekwatnych i optymalnych decyzji zawodowych i edukacyjnych. Ze względu na to, że metoda istnieje także w wersji skierowanej do młodzieży, daje również nadzieję na to, że stosowana w tej grupie osób oprócz diagnozy i zaleceń edukacyjnych z niej wynikających, pozwoli też uświadomić młodym ludziom obszary, w których warto się rozwijać.
 
Jeżeli chcesz określić swoje preferencje i predyspozycje zawodowe, pomoże Ci w tym Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP. Kwestionariusz pozwala na diagnozę preferencji zawodowych rozumianych jako upodobanie do wykonywania określonego rodzaju czynności (stanowiących o specyfice wykonywanego zawodu). WKP umożliwia diagnozę zainteresowań uczniów gimnazjów i szkół średnich, a także osób dorosłych. Badanie tym testem dostarcza informacji na temat stopnia nasilenia u osoby badanej siedmiu grup zainteresowań (językowych, matematyczno-logicznych, praktyczno-technicznych, praktyczno-estetycznych, opiekuńczo-usługowych, kierowniczo-organizacyjnych, biologicznych) odnoszących się do typów wykonywanych czynności. Wyniki kwestionariusza pozwalają także na określenie preferowanych przez badanego warunków pracy, w zakresie dwóch wymiarów: planowania/improwizowania oraz słabej/silnej stymulacji.
Oprócz powyższych testów Psycholog w Urzędzie Pracy dysponuje narzędziami badawczymi, dzięki którym możliwe jest określenie cech osobowości, temperamentu, inteligencji, sposobów radzenia sobie ze stresem czy funkcjonowania w społeczeństwie.
KLUB PRACY
Lider Klubu Pracy serdecznie zaprasza chętnych do udziału w zajęciach aktywizacyjnych i szkoleniach.
Klub Pracy jest formą bezpłatnej pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy, napotykającym na szczególne trudności związane z podjęciem zatrudnienia, które wynikają z długiego okresu pozostawania bez pracy oraz indywidualnych predyspozycji.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy. Po szkoleniu bezrobotny powinien:
 • określić i zanalizować lokalny rynek pracy,
 • określić i porównać swoje mocne strony z możliwościami oferowanymi przez rynek pracy, co pozwoli na: znalezienie pracy, samozatrudnienie, stanie się osobą bardziej przedsiębiorczą, podjęcie decyzji o dalszym kształceniu;
 • zastosować różnorodne techniki poszukiwania pracy tj.: pisanie życiorysu i listu motywacyjnego, przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, budowanie i wykorzystanie siatki kontaktów;
 • udoskonalić swoje umiejętności w zakresie podejmowania decyzji i ich realizacji,
 • wzmocnić wiarę we własne umiejętności i możliwości kierowania własnym życiem.
Zajęcia, ich długość i tematyka są uzależnione od potrzeb uczestników.

W klubie pracy odbywać się mogą:
 • kilkudniowe zajęcia oraz
 • szkolenie trzytygodniowe według "Programu Klub Pracy".
PODCZAS ZAJĘĆ W KLUBIE PRACY UCZESTNICY MOGĄ:
 • poznać podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nim rządzą, napisać dokumenty aplikacyjne
 
 • dokonać analizy lokalnego rynku pracy,
 • określić swoją sylwetkę zawodową oraz dokonać bilansu swoich mocnych i słabych stron,
 • dopasować swoje kwalifikacje, umiejętności oraz predyspozycje do oferty rynku pracy,
 • podjąć decyzję dotyczącą swojej przyszłości zawodowej,
 • nabyć wiedzę z zakresu technik i metod poszukiwania pracy oraz przekonać się o potrzebie ich stosowania oraz ich skuteczności,
 • nawiązywać kontakty pomocne w znalezieniu pracy,
 • korzystać z wyposażenia klubu pracy (komputera, internetu, telefonu).
ZAPRASZAMY!
Skontaktuj się z doradcą zawodowym w naszym URZĘDZIE PRACY w Działdowie
DANUTĄ OSTROWSKĄ - Tel. 023- 697-59-17 pokój nr 06
BEATĄ WAWER - Tel. 023-697-59-27 pokój nr 05 
KLAUDIĄ NOWAKOWSKĄ – Tel. 023- 697- 59- 27 pokój nr 05
ALINĄ KOMUŃSKĄ - w Filii w Lidzbarku - Tel. 023- 696-21-18 - pokój nr 03

Ilość odwiedzin: 25067
Nazwa dokumentu: Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Ostrowska
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Ostrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2004-12-28 12:26:41
Data udostępnienia informacji: 2004-12-28 12:26:41
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-07 09:35:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner