logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
plus STATYSTYKI
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI
(stan prawny na dzień 1 października 2003 r.)

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]

1. Zasiłki dla bezrobotnych:

- podstawowy(100%)

503,20

- obniżony (80%)

402,60

- podwyższony (120%)

603,90

2. Stypendia dla bezrobotnych absolwentów w okresie:

- odbywania szkolenia (60% kwoty zasiłku podstawowego)

302,00

- odbywania stażu (100% zasiłku podstawowego)

503,20

- kontynuowania nauki (w rejonach "zagrożonych" - 60% zasiłku podstawowego)

302,00

3. Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych

- 20% zasiłku podstawowego

100,70

4. Zasiłek przedemerytalny:

- podstawowy – minimalny (120% zasiłku podstawowego)

603,90

- podwyższony – max 160% zasiłku podstawowego – (nie więcej jednak niż 90% przec. wynagr. z ostatnich 12 m-cy zatrudnienia)

805,20

5. Świadczenie przedemerytalne

- od 1.01.2002r. - 80% kwoty emerytury - nie mniej niż 120% i nie więcej niż 200% zasiłku dla bezrobotnych

wynikowo
min. 603,90
max. 1.006,40

Zasiłki i świadczenia od 1 września 2003 r. zostały zwaloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2003 r. do II półrocza 2002 r., który wynosił – 1,0 %).
Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości – 32,52 %, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia i stażu (dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe – 0,97 %) tj. w łącznej wysokości – 33,49 %.

II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (przez miesiąc, w pełnym wymiarze czasu pracy) w ramach:

1. prac interwencyjnych (wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne)

- (tj. 503,20 + 89,97*)

593,17

2. robót publicznych ( 50% przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji)

- (tj. 1.070,51 + 191,41*)

1.261,92

3. zatrudnienia skierowanego absolwenta (wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne)

- (tj. 503,20 + 89,97*)

593,17

III. Pożyczki z Funduszu Pracy

1. Maksymalna kwota pożyczki dla bezrobotnych i pracodawców na utworzenie jednego dodatkowego miejsca pracy (20 x 2.141,01 zł.) zł.)

42.820,20

2. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego wynosi 6,75 % (obowiązuje od 26.06.2003r.) - w związku z tym oprocentowanie pożyczek z Funduszu Pracy w stosunku rocznym wynosi:

a) w rejonach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym – 30% zmiennej stopy oprocentowania kredytu lombardowego,

2,025 %

b) w pozostałych rejonach kraju – 50 % zmiennej stopy oprocentowania kredytu lombardowego,

3,375 %

IV. Wynagrodzenia, renty, emerytury, zasiłki

1. najniższe wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2003) (w I roku pracy – 80 % tj. 640 zł., a w II roku – 90 % tj. 720 zł.)

800,00

2. przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej w II kw.2003 r

2.141,01

3. najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obowiązuje od 1.03.2003r)

552,63

4. najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy (obowiązuje od 1.03.2003.)

425,09

5. kwota przychodu stanowiącego podstawę zawieszenia lub zmniejszenia emerytury (kobiety w wieku do 60 lat, mężczyźni do 65) lub renty wynosi:

- 70% przeciętnego wynagrodzenia

1.498,80

- 130% przeciętnego wynagrodzenia

2.783,40

6. zasiłki:

a) pogrzebowy (200% przec.wynagrodzenia),

4.282,02

b) wychowawczy,

318,10

c) wychowawczy dla osób samotnie wychowujących dzieci,

505,80

d) rodzinny:

- na małżonka oraz pierwsze i drugie dziecko,

42,50

- na trzecie dziecko,

52,60

- na czwarte i kolejne dziecko.

65,70

e) pielęgnacyjny

141,70

V. Diety i inne

- dieta z tytułu podróży służbowej na terenie kraju (od 1.01.2003 r),

20 zł,

- zasiłek stały z pomocy społecznej (od 1.06.2002r)- stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych nie pobierających zasiłku lub stypendium,

418 zł,

- składka na Fundusz Pracy – % podstawy wymiaru,

2,45%

- składka na ubezpieczenie zdrowotne – % podstawy wymiaru.

8,0%

Nazwa dokumentu: Aktualne stawki - (stan prawny na dzień 1 Października 2003 r.)
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-29 10:54:33
Data udost?pnienia informacji: 2003-06-29 10:54:33
Data ostatniej aktualizacji: 2003-10-27 13:55:35

Wersja do wydruku...

corner   corner