logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
plus STATYSTYKI
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


 REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNYM Z FUNDUSZU PRACY JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W DZIAŁDOWIE
 
 
§ 1
Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia    i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz. U. Nr 236, poz. 2002 z późniejszymi zmianami), Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w tym, na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności.
 
 
§ 2
1. Przyznane bezrobotnemu środki z Funduszu Pracy, o których mowa w § 1 niniejszego regulaminu, stanowią:
1) pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), oraz
2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomoc de minimis dla sektora rolnego ( Dz.Urz. UE L 325 z 28.10.2004r. str.4) i w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str.6).
2. Przyznane bezrobotnemu środki są udzielane zgodnie z przepisami rozporządzeń wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, z wyłączeniem środków przyznawanych na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.
 
§ 3
Ilekroćw niniejszym Regulaminie jest mowa o :
1. Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Działdowskiego, z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie,
2. Urzędzie - należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie,
3. Przeciętnym wynagrodzeniu - należy przez to rozumieć przeciętne wynagrodzenie                w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.),
4. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.),
5. Rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz. U. Nr 236, poz. 2002 z późn. zm.),
6. Środkach - należy przez to rozumieć środki przyznawane bezrobotnemu jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności.
 
 
 
 
 
§ 4
Bezrobotnemu na jego wniosek mogą być udzielone jednorazowo środki finansowe na
podjęcie działalności gospodarczej w przypadku spełnienia przez niego następujących 
warunków:
1. jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna;
2. w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych;
3. nie otrzymał w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej;
4. nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
5. spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r. str. 5) i rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego (Dz. Urz. UE L 325 z 28.10.2004, str. 4 ) i rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE odniesieniu do pomocy w ramach de minimis dla sektora w rybołówstwie (Dz. Urz. UE L 193 Z 25.07.2007r,str. 6) ;
6. spółdzielnia socjalna, do której ma zamiar przystąpić, nie zalega z opłacaniem
w terminie składek i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych
w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
7. nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej;
8. nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
9.        nie toczy się wobec niego postępowanie karno – skarbowe;
10.     wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.
 
§ 5
Środki mogą być przyznane na podjęcie nowej działalności gospodarczej o profilu:
1.        produkcyjnym;
2.        handlowym;
3.        usługowym.
 
§ 6
Środków nie udziela się:
1.    na składki ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego;
2. na opłaty administracyjne i skarbowe z wyłączeniem opłaty wpisowego i wkładu do spółdzielni socjalnej, koncesje, licencje, zakup papierów wartościowych, leasing maszyn, urządzeń i pojazdów itp.;
3.   na zakup ziemi (z wyjątkiem podjęcia działalności przez osoby, o których mowa w art. 62. ust. 1 pkt 2b i ust. 2 ustawy) oraz nieruchomości;
4. na wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy, remonty obiektu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;
5.   na kredyty i pożyczki związane z planowaną działalnością gospodarczą;
6.   na udziały finansowe;
7.   na wkład do wszystkich typów spółek;
8.   na wszelkiego rodzaju kaucje;
9.   na podjęcie działalności w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. U. L 17 z 21.1.2000, str. 22);
10. na podjęcie działalności związanej z produkcją podstawową produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
11. na podjęcie działalności w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w następujących przypadkach:
1) kiedy wysokość środków ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą;
2) kiedy przyznanie środków zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców;
12. na podjęcie działalności związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;
13. na podjęcie działalności uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej przed towaramiimportowanymi;
14. na podjęcie działalności w sektorze węglowym, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002;
15. na podjęcie działalności w zakresie krajowego transportu osób taksówkami;
16. w sytuacji zaistnienia przesłanek, o których mowa w Artykule 1 rozporządzenia Komisji (WE) Nr1860/2004 z dnia 6.10.2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE                w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego (Dz. Urz. UE L 325 z 28.10.2004 r.) i w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str.6).;
17. na prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością gospodarczą współmałżonka, prowadzonej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późniejszymi zmianami) lub prowadzonej przez niego w tej formie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia przez bezrobotnego wniosku o udzielenie środków.
 
§ 7
Środki mogą być przeznaczone na:
1.   zakup maszyn urządzeń, narzędzi, środków transportu oraz wyposażenia;
2. zakup towarów i surowców do dalszej odsprzedaży niezbędnych do prowadzenia wnioskowanej działalności;
3. pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności.
 
§ 8
Bezrobotnemu mogą być przyznane środki w wysokości określonej w umowie, nie przekraczającej jednak:
1.   5-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy;
2. 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni (w przypadku, gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego);
3.   2-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.
§ 9
Bezrobotny ubiegający się o uzyskanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej:
1.   składa w Powiatowym Urzędzie Pracy Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek zawierający:
1)        kwotę wnioskowanych środków;
2)        rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć;
3)        kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, jakie zostaną poniesione w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania;
4)   wskazania działań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności, dotyczących w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbycia szkoleń;
5) szczegółową specyfikację wydatków przeznaczanych w szczególności na zakup środków trwałych, materiałów, towarów, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej oraz harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków;
6)        proponowaną formą zabezpieczenia zwrotu środków; o których mowa w § 11 ust. 1 niniejszego regulaminu;
7)        przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej.
2. umożliwi przeprowadzenie pracownikowi PUP sprawdzenie proponowanego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
 
 
 
 
 
§ 10
Do wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszego regulaminupowinny być dołączone następujące dokumenty:
1. kopie dokumentów potwierdzający uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, świadectwo ukończenia kursu prowadzenia działalności gospodarczej, świadectwo ukończenia szkoły (studiów), dokument uprawniający do wykonywania danego rodzaju usług, itp.;
2.            kopie aktu własności lokalu lub umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, w przypadku działalności produkcyjnej, handlowej, usług stałych;
3.            zgoda na prowadzenie działalności gospodarczej w danym miejscu (jeżeli taka zgoda jest wymagana);
4.        oświadczenie bezrobotnego zamierzającego podjąć działalność gospodarczą (Załącznik nr 1 do wniosku);
5.        oświadczenie współmałżonka (Załącznik nr 2 do wniosku);
6.        zaświadczenia o wynagrodzeniu poręczycieli lub uzyskiwanych przez nich dochodach;
7.        kopia zaświadczenia NIP;
8.        kopie dowodów tożsamości wnioskodawcy i poręczycieli (dowód osobisty, karta stałego pobytu);
9.        inne załączniki uzgodnione z Powiatowym Urzędem Pracy a niezbędne do zawarcia umowy;
Kopie w/w dokumentów powinny być potwierdzone poprzez umieszczenie na nich formuły „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i opatrzone czytelnym podpisem.
 
 
 
§ 11
1. Prawnym zabezpieczeniem zwrotu przez bezrobotnego otrzymanych środków, preferowanym przez Urząd jest:
1)       weksel z poręczeniem wekslowym (minimum 2 osoby);
2)       poręczenie osób fizycznych;
3)       gwarancja bankowa ( 130% przyznanej kwoty dotacji )
4)       zastaw na prawach lub rzeczach;
5)       blokada rachunku bankowego( 130 % przyznanej kwot dotacji )
6)       akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika ( 130% przyznanej kwoty dotacji).
Koszty związane z zabezpieczeniem ponosi wnioskodawca.
2.       Poręczycielem może być:
1)       osoba fizyczna:
a)       która jest zatrudniona w zakładzie nie będącym w stanie upadłości lub likwidacji;
b)       która jest zatrudniona na czas nieokreślony lub określony obejmujący okres co najmniej 2 lat liczony od dnia otrzymania przez bezrobotnego informacji o przyznaniu środków;
c)       która posiada średnie miesięczne wynagrodzenie brutto z ostatnich 3 miesięcy nie niższe niż 130 % najniższego wynagrodzenia obowiązującego w dniu złożenia wniosku;
d)       jej wynagrodzenie nie jest obciążone sądowymi lub administracyjnymi tytułami egzekucyjnymi;
2)       emeryt:
a)       który posiada średnie miesięczne świadczenie brutto z ostatnich 3 miesięcy nie niższe niż 130 % najniższego wynagrodzenia obowiązującego w dniu złożenia wniosku;
3)       rencista:
a)       który posiada średnie miesięczne świadczenie brutto z ostatnich 3 miesięcy nie niższe niż 130 % najniższego wynagrodzenia obowiązującego w dniu złożenia wniosku; 
b)       który posiada świadczenie na czas nieokreślony lub określony obejmujący okres co najmniej 2 lat liczony od dnia otrzymania przez bezrobotnego informacji o przyznaniu środków;
4)       osoba prowadząca działalność gospodarczą:
a)       u której można ustalić dochód na podstawie oświadczenia oraz rocznego zeznania podatkowego PIT za pełen ostatni rok obrotowy z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku;
b)       która przedłoży do PUP następujące dokumenty: dokument rejestrowy jednostki, REGON, NIP, oświadczenie o nie zaleganiu w podatkach ,oświadczenie o nie zaleganiu płatności składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP.
W sytuacjach szczególnie uzasadnionych dotyczących wysokości wynagrodzenia i okresu zatrudnienia poręczycieli, a także wysokości świadczeń i okresu ich pobierania mających wpływ na rozpatrzenie wniosku ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie.
 
 
§ 12
Przy udzielaniu jednorazowo środków PUP kieruje się następującymi kryteriami:
1.        wysokością posiadanych zasobów Funduszy Pracy, przeznaczonych na ten cel w danym roku;
2.        wielkością angażowanego przez bezrobotnego kapitału własnego niezbędnego do prowadzenia proponowanej przez niego działalności (lokale, maszyny, urządzenia, materiał, surowce, itp.);
3.        zgodnością formalną wniosku z wymogami określonymi w przepisach oraz       
z procedurami, z którymi wnioskodawca został zaznajomiony przy pobieraniu
wniosku;
4.        szansą powodzenia przedsięwzięcia i jego trwałością;
5.        zapotrzebowaniem na proponowany rodzaj działalności;
6.        w przypadku zamiaru prowadzenia działalności wymagającej koncesji udokumentowaniem poczynionych starań o jej wydanie;
7.        stanem przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej (lokal,
posiadane wyposażenie, dokumentacja techniczna, posiadane uprawnienia   itp.).
 
 
§ 13
Rozpatrywanie wniosków odbywa się w trybie Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
O przyznaniu lub odmowie udzielenia środków PUP powiadamia wnioskodawcę 
w formie pisemnej w okresie nie przekraczającym 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.
Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych wzywa się bezrobotnego do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje negatywne rozpatrzenie wniosku.
 
 
§ 14
1. Udzielenie środków na podjęcie działalności gospodarczej następuje w drodze zawarcia umowy cywilno – prawnej, której stronami są wnioskodawca oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, działający na podstawie upoważnienia Starosty Działdowskiego.
2. Poprzez zawarcie umowy Powiatowy Urząd Pracy zobowiązuje się oddać do dyspozycji wnioskodawcy przyznaną kwotę środków pieniężnych. Wypłata środków następuje w dniu podpisania umowy.
 
 
§ 15
Dotacjobiorca zobowiązany jest do:
1)       podjęcia działalności gospodarczej w zakresie określonym w umowie ;
2)       podjęcia działalności gospodarczej w terminie 14/30[1] dni od dnia zawarcia umowy;
3)    dostarczenia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w terminie 7 dni od podpisania umowy
4) dostarczenia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie działalności w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;
4) wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków w okresie od dnia zawarcia umowy do 30-ego dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej[2].
5)       udokumentowania i rozliczenia wydatków w Urzędzie w terminie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej:
a)       dokumentami potwierdzającymi dokonanie zakupów są:
-           faktura;
-           rachunek;
-           umowa cywilno – prawna (umowa powyżej 1000 zł. wymaga opłaty skarbowej);
b)   w przypadku płatności innej niż gotówka dokumenty potwierdzające zapłatę;
c)       w przypadku zakupu używanych środków trwałych lub sprzętu wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć do dowodu zakupu oświadczenia osoby sprzedającej określające ich pochodzenie oraz potwierdzające, że w ciągu 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie finansowe nie zostały one nabyte z wykorzystaniem pomocy lub środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;
d)       transakcje zakupu nie mogą być zawarte pomiędzy członkami rodziny (wstępnymi lub zstępnymi);
e)       rozliczenie wydatkowanych przez dotacjobiorcę otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dokonywane w kwocie brutto;
f)        kopie w/w dokumentów powinny być potwierdzone poprzez umieszczenie na nich formuły „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i opatrzone czytelnym podpisem;
6)       powiadomienia PUP w Działdowie o wejściu w obrót gospodarczy poprzez złożenie oświadczenia i dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego uzyskanie pierwszego przychodu;
7)       prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przez minimum 12 miesięcy poczynając od daty wskazanej we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jako dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej mogą być zaliczane przerwy w jej prowadzeniu tylko w przypadku choroby lub powołania do obycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej);
8)       nie zbywania oraz nie udostępniania osobom trzecim do użytkowania wyposażenia zakupionego w ramach przyznanych środków bez zgody PUP;
9)       nie podejmowania zatrudnienia w rozumieniu przepisów kodeksu pracy w okresie wskazanym w § 15 pkt. 7;
10)    umożliwienia przeprowadzenia kontroli w trakcie trwania umowy oraz okazania na żądanie Urzędu wybranych przedmiotów zakupionych w ramach udzielonych środków, w miejscu prowadzenia działalności w terminie wskazanym przez Urząd;
11) niezwłocznego zawiadomienia Urzędu o zmianie danych osobowych, miejsca zamieszkania własnego oraz ustanowionych poręczycieli;
12) niezwłocznego zawiadomienia Urzędu o wszelkich zmianach dokonywanych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zmianie siedziby i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;
13) niezwłocznego informowania Urzędu o wszelkich zmianach mających wpływ na treść postanowień umowy, a w szczególności o fakcie podjęcia zatrudnienia, powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej;
 
 
§ 16
1. Starosta dokona wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niedotrzymania przez bezrobotnego warunków umowy, a w szczególności:
1) nie podjęcia działalności gospodarczej w zakresie i terminie określonym w umowie;
2) wykorzystania udzielonych środków niezgodnie z przeznaczeniem;
3) nie wydatkowania udzielonych środków w terminie określonym w umowie;
4) nie udokumentowania i nie rozliczenia wydatków w Urzędzie w terminie określonym w umowie, poprzez przedłożenie oryginalnych faktur, rachunków, dowodów wpłaty, umów: kupna, sprzedaży wraz z dowodem uregulowania podatku od czynności cywilno – prawnych;
5) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem okresu pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej liczonego od daty wskazanej we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jako okresu rozpoczęcia działalności;
6) podjęcia zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej;
7) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia o spełnieniu warunków niezbędnych do otrzymania środków, określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1 niniejszego regulaminu.
2. W razie nie dotrzymywania warunków zawartej umowy i jej wypowiedzenia wnioskodawca będzie zobowiązany w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od daty zawarcia umowy.
 
 
§ 17
 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane w drodze
porozumienia stron sporządzonego na piśmie w formie aneksu.
 
 
§ 18
 
Ostateczne rozliczenie wywiązania się z warunków zawarcia umowy nastąpi po upływie
12 miesięcy od daty podjęcia działalności gospodarczej wskazanej we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej po przedłożeniu przez dotacjobiorcę dokumentu z właściwego Urzędu Miasta lub Gminy lub KRS – potwierdzającego okres prowadzenia działalności gospodarczej oraz dokumentów potwierdzających okres podlegania obowiązku płatniczemu wobec ZUS i US.
 
 
§ 19
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy:
1) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
2) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu     do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006,str. 5);
3)       Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego ( Dz. Urz. UE L 325 z 28.10.2004, str. 4 )  i w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str.6):
4)       Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93);
5) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.);
6) Ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi;
7) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz. U. Nr 236, poz. 2002 z późn. zm.);
8)        Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1807 z późn. zm.);
9)        Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.);
10)     Kodeks pracy;
11)     Kodeks karny;
12)     Kodeks karno – skarbowy.
 
Niniejszy regulamin obowiązuje do 31.12.2008r.


[1] termin podjęcia działalności będzie uzależniony od charakteru i zakresu przygotowań do prowadzenia proponowanej działalności gospodarczej;
[2] podjęcie działalności gospodarczej – data rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Nazwa dokumentu: Dofinansowanie dla osób podejmujących działalność gospodarczą
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Aleksandra Zdunek
Osoba, która odpowiada za tre??: Aleksandra Zdunek
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2004-12-28 11:39:11
Data udost?pnienia informacji: 2004-12-28 11:39:11
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-06 13:26:53

Wersja do wydruku...

corner   corner