logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
plus STATYSTYKI
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Bezrobotnemu mogą być przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości określonej w umowie nie przekraczającej jednak 500% przeciętnego wynagrodzenia.

Bezrobotnemu mogą być refundowane koszty pomocy prawnej konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia działalności gospodarczej do wysokości 80% udokumentowanych kosztów nie wyższej jednak niż przeciętne wynagrodzenie.

 
PROCEDURY
PRZYZNAWANIA BEZROBOTNYM JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 
1. Podstawę prawną ustalenia procedury przyznawania bezrobotnym jednorazowo  
      środków na podjęcie działalności gospodarczej stanowią przepisy:
a)      ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)
b)      rozporządzenia MPiPS z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków
i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczania zwrotu otrzymanych środków. (Dz. U. nr 236, poz. 2002 z póżn. zm.)
c)      ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 z późn. zm.)
d)      ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1807 z późn. zm.)
e)      ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
f)        rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.)
g)      rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państw w zakresie zatrudnienia (Dz.Urz. UE L 337 z 13.12.2002 r.; Dz.Urz. UE L 368 z 23.12.2006 r.)
h)      kodeksu cywilnego
i)        kodeksu pracy
j)        kodeksu karnego
k)      kodeksu karno-skarbowego
 
2. Bezrobotnemu na jego wniosek mogą być udzielone jednorazowo środki finansowe na
    podjęcie działalności gospodarczej w przypadku spełnienia przez niego następujących 
    warunków:
a)      jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna,
b)      w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych;
c)      nie otrzymał w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej;
d)      nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
e)      spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.)
f)        spółdzielnia socjalna, do której ma zamiar przystąpić, nie zalega z opłacaniem
w terminie składek i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych
w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
g)      nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej;
h)      nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
i)        nie toczy się wobec niego postępowanie karno – skarbowe,
j)        wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.
 
3. Środki mogą być przyznane na:
a)      podjęcie nowej działalności gospodarczej w profilu:
-          produkcyjnym,
-          handlowym,
-          usługowym,
b) refundację udokumentowanych kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa
          dotyczącego podejmowanej działalności gospodarczej, nie wyższych jednak niż
           80 % wysokości przeciętnego wynagrodzenia, poniesionych od dnia zawarcia umowy
          do dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 
4. Wyłączeniu z udzielenia pomocy podlega:
a)       handel obwoźny,
b)      działalność rolnicza,
c)      działalność w zakresie transportu krajowego towarów (rzeczy) oraz osobowego
przewozu krajowego osób.
 
5.    Środki mogą być przeznaczone na:
a)      zakup maszyn urządzeń i narzędzi, oraz środków transportu a także 
wyposażenia z grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych,
b)      zakup towarów i surowców do dalszej odsprzedaży i wyposażenia niezbędnego
do prowadzenia działalności w części nie przekraczającej 25% kwoty
przyznanych środków,
c)      kosztów przygotowania obiektu lub miejsca prowadzenia działalności w części nie przekraczającej 30% udzielonego dofinansowania
d)      pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności.
 
6.      Wysokość kwoty środków przyznanych jednorazowo na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie może przekroczyć 500 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy. W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków
nie może przekraczać 300 % przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 200 % przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni po jej założeniu.
 
7.      Bezrobotny ubiegający się o uzyskanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej:
            a) składa w PUP wniosek zawierający:
-          kwotę wnioskowanych środków;
-          rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć;
-          kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, jakie zostaną poniesione do dnia poprzedzającego dzień jej rozpoczęcia, źródła ich finansowania oraz wskazanie działań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności, dotyczących w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbycia szkoleń;
-          szczegółową specyfikację wydatków przeznaczanych w szczególności na zakup środków trwałych, materiałów, towarów, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej oraz harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków;
-          proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków;
-          przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej:
b) umożliwi przeprowadzenie pracownikowi PUP sprawdzenie proponowanego miejsca  
          prowadzenia działalności gospodarczej.
 
 
8.      Do wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:
a)      kopie dokumentów potwierdzający uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, świadectwo ukończenia kursu prowadzenia działalności gospodarczej, świadectwo ukończenia szkoły (studiów), dokument uprawniający do wykonywania danego rodzaju usług, itp.
b)      kopie aktu własności lokalu lub umowy dzierżawy w przypadku działalności produkcyjnej, handlowej, usług stałych.
c)      oświadczenie bezrobotnego zamierzającego podjąć działalność gospodarczą (Załącznik nr. 1 do wniosku)
d)      oświadczenie współmałżonka (Załącznik nr. 2)
e)      zaświadczenia o wynagrodzeniu poręczycieli lub uzyskiwanych przez nich dochodach [1],
f)        kopia zaświadczenie NIP
g)      kopie dowodów tożsamości (dowód osobisty, karta stałego pobytu)
h)      inne załączniki uzgodnione z Powiatowym Urzędem Pracy a niezbędne do zawarcia umowy
 
9.      Kopie składanych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 
10. Ustanowienie zabezpieczenia:
a)   formy zabezpieczenia:                                                                
- weksel z poręczeniem wekslowym,
- poręczenie osób fizycznych,
- gwarancja bankowa,
- zastaw na prawach lub rzeczach,
- blokada rachunku bankowego,
- akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika
b)      w przypadku poręczenia przez min. 2 osoby fizyczne wysokości ich miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia brutto z 3-ech ostatnich miesięcy nie może być
niższa niż 150 % najniższego wynagrodzenia obowiązującego w dniu złożenia wniosku
c)      koszty związane z zabezpieczeniem ponosi wnioskodawca
 
11. Przy udzielaniu jednorazowo środków PUP kieruje się następującymi kryteriami:


[1]Jeżeli poręczycielem będzie osoba fizyczna wnioskodawca powinien złożyć zaświadczenia o wynagrodzeniu poręczycieli zawierające oprócz danych osobowych przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z ostatnich 3-ech miesięcy, okres zatrudnienia, informacja na temat obciążeń, informację na temat czy zakład nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości.
Jeżeli poręczycielem będzie osoba prowadząca działalności gospodarczą wnioskodawca powinien złożyć: dokument rejestrowy jednostki, Regon , Nip, Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, Zaświadczenie o niezaleganiu płatności składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP, PIT 5 za ostatni okres działalności, PIT roczny za pełen ostatni rok obrotowy z roku poprzedzający rok złożenia wniosku.
Jeżeli poręczycielem będzie osoba prowadząca gospodarstwo rolne wnioskodawca powinien złożyć: dokument stwierdzający dochód z gospodarstwa rolnego, inne dokumenty potwierdzające uzyskiwany dochód z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
 
 
a)      zgodnością formalną wniosku z wymogami określonymi w przepisach oraz      
z procedurami, z którymi wnioskodawca został zaznajomiony przy pobieraniu
wniosku,
b)      szansa powodzenia przedsięwzięcia i jego trwałością,
c)      udziałem środków własnych w planowanym przedsięwzięciu,
d)      zapotrzebowaniem na proponowany rodzaj działalności,
e)      w przypadku zamiaru prowadzenia działalności wymagającej koncesji udokumentowanie poczynionych starań o jej wydanie,
f)        stanem przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej (lokal,
posiadane wyposażenie, dokumentacja techniczna, posiadane uprawnienia   itp.)
 
6.      O przyznaniu lub odmowie udzielenia środków PUP powiadamia wnioskodawcę 
w formie pisemnej w okresie nie przekraczającym 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.
 
7.      Zawarcie umowy:
a)      udzielenie środków na podjęcie działalności gospodarczej następuje w drodze zawarcia umowy cywilno – prawnej, której stronami są wnioskodawca oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, działający na podstawie upoważnienia Starosty Działdowskiego
 
b)      żadna ze stron nie może dochodzić zawarcia umowy, zwłaszcza w sytuacji, jeżeli wnioskodawca nie przedstawi wcześniej kompletnego wniosku i innych niezbędnych dokumentów lub sytuacji, gdy wnioskodawca utraci wcześniej status osoby bezrobotnej,
 
c)      poprzez zawarcie umowy Powiatowy Urząd Pracy zobowiązuje się oddać do dyspozycji wnioskodawcy przyznaną kwotę środków pieniężnych. Wypłata środków następuje po uprzedniej rejestracji[1] działalności gospodarczej a ich wydatkowanie w okresie od dnia zawarcia umowy do 30-ego dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej.[2]
 
14. W terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy o przyznanie jednorazowych środków
       wnioskodawca zobowiązany jest do:
a)       podjęcia działalności gospodarczej w terminie 14/30 [3] dni od dnia zawarcia umowy;
b)      przedstawienie w momencie rozliczenia dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków (zgodnie ze szczegółowa specyfikacją i harmonogramem zakupów przedstawionych we wniosku punkt VII podpunkt 2)  od dnia zawarcia umowy do 30-ego dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych przez bezrobotnego;
c)       rozliczenia się z całej sumy środków w terminie do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej;
d)      zgłoszenia faktu rozpoczęcia działalności gospodarczej do Urzędu Skarbowego i Zus-u i dostarczenia kopi dokumentów potwierdzających w/w zgłoszenia.
 
8.      Warunki przyjęcia dowodów zakupu do rozliczenia:
a)      dokumentami potwierdzającymi dokonanie zakupów są:
-          faktura zakupu,
-          rachunek,
-          umowa cywilno-prawna potwierdzona w Urzędzie Skarbowym;
b)      w przypadku zakupu używanych środków trwałych lub sprzętu wnioskodawca jest
zobowiązany dołączyć do dowodu zakupu oświadczenia osoby sprzedającej stwierdzającej, że zakupione środki trwałe lub sprzęt nie zostały zakupione w ciągu 7 ostatnich lat
z uzyskanej pomocy krajowej),
c)      transakcje zakupu nie mogą być zawarte pomiędzy członkami rodziny (wstępnymi lub
zstępnymi),
d)      rozliczenie poniesionych i udokumentowanych wydatkowanych przez bezrobotnego otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej są dokonywane w kwocie brutto.
 
9.      Wnioskodawca jest zobowiązany do powiadomienia PUP w Działdowie o wejściu w obrót gospodarczy poprzez złożenie oświadczenia i dostarczenie kopi dokumentu potwierdzającego uzyskanie pierwszego przychodu.
10. Dotacjobiorca jest zobowiązany do:
a)      prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przez minimum 12 miesięcy poczynając od daty wskazanej we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jako dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej
b)      nie podejmowaniu zatrudnienia w rozumieniu przepisów kodeksu pracy w okresie wskazanym w pkt. 16 podpunkt a)
c)      umożliwienia przeprowadzenia kontroli w trakcie trwania umowy.
 
11. Rozpatrywanie wniosków odbywa się w trybie KPA.
 
12. Ostateczne rozliczenie wywiązania się z warunków zawarcia umowy nastąpi po upływie
12 miesięcy od daty podjęcia działalności gospodarczej wskazanej we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej po przedłożeniu przez dotacjobiorcę dokumentu
z właściwego Urzędu Miasta lub Gminy lub KRS – potwierdzającego okres prowadzenia działalności gospodarczej oraz dokumentów potwierdzających okres podlegania obowiązku płatniczemu wobec ZUS i US.
 
13. Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej mogą być zaliczone przerwy w jej
prowadzeniu tylko z powodu choroby lub powołania do odbycia zasadniczej lub
zastępczej służby wojskowej
.
 
14. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane w drodze
porozumienia stron sporządzonego na piśmie w formie aneksu.
 
15. W razie nie dotrzymywania warunków zawartej umowy wnioskodawca będzie zobowiązany w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od daty wypłaty środków.
 
22. Wykorzystanie przez beneficjenta otrzymanej kwoty środków niezgodnie z ich przeznaczeniem może być uznane za ich wyłudzenie i spowodować pociągnięcie wnioskodawcy do odpowiedzialności karnej.
 
23. Otrzymana dotacja w ramach przyznanych jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis. (Rozp. Komisji WE nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE do
pomocy de minimis Dz.U. WE L 379 z 28.12.2006)
 
Niniejszy regulamin obowiązuje od  08.01.2007 r.


[1] rejestracja działalności gospodarczej – dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej we właściwym 
  Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy
[2] podjęcie działalności gospodarczej – data rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazana we wpisie do
    ewidencji działalności gospodarczej
[3] termin podjęcia działalności będzie uzależniony od charakteru i zakresu przygotowań do prowadzenia
    proponowanej działalności gospodarczej.

Nazwa dokumentu: Dofinansowanie dla osób podejmujących działalność gospodarczą
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Justyna Stańczak
Osoba, która odpowiada za tre??: Zofia Zyborowicz
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2004-12-28 11:39:11
Data udost?pnienia informacji: 2004-12-28 11:39:11
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-09 13:47:17

Wersja do wydruku...

corner   corner