logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   minus Rok 2006
      minus Sprawozdania półroczne
         minus I półrocze 2006
         minus II półrocze 2006
      plus Sprawozdania kwartalne 2006
      plus Styczeń 2006
      plus Luty 2006
      plus Marzec 2006
      plus Kwiecień 2006
      plus Maj 2006
      plus Czerwiec 2006
      plus Lipiec 2006
      plus Sierpień 2006
      plus Wrzesień 2006
      plus Październik 2006
      plus Listopad 2006
      plus Grudzień 2006
      minus Bezrobotni zamieszkali na wsi za 2006
      minus Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2006
      minus Aktywne programy rynku pracy za 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Powiatowy Urząd Pracy
w   Działdowie
 
Numer identyfikacyjny REGON
 5 1 0 9     3    6       3 9 1
Załącznik 2 do sprawozdania MPiPS - 01
 
Bezrobotni według rodzaju działalności
ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy
Stan za II półrocze 2006 roku
 
 
 
Przekazać/wysłać do 10 dnia roboczego po miesiącu kończącym półrocze do wojewódz-kiego urzędu pracy
 
Wyszczególnienie
r – razem
 k – kobiety
Zarejestrowani bezrobotni
Liczba ofert pracy
w okresie sprawozdawczym
w końcu okresu sprawozdawczego
zgłoszo-nych
w okresie sprawoz-dawczym
w końcu okresu sprawoz-dawczego
ogółem
pracujący poprzednio w sektorze publicznym
ze zwolnień dotyczą-cych zakła-du pracy
ogółem
pracujący poprzednio
w sektorze
ze zwolnień dotyczą-cych zakła-du pracy
według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach
publicznym
prywatnym
do 1
1–12
pow. 12
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
01
r
200
6
3
668
15
653
11
21
178
469
8
0
k
83
2
2
496
9
487
9
5
85
406
 
 
Rybactwo
02
r
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
k
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
Górnictwo
03
r
14
10
0
22
20
2
3
2
6
14
0
0
k
5
5
0
17
17
0
3
0
3
14
 
 
Przetwórstwo przemysłowe
04
r
713
7
9
934
28
906
26
102
409
423
160
0
k
280
5
0
601
24
577
17
45
214
342
 
 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę
05
r
7
6
0
16
12
4
0
1
7
8
3
0
k
3
3
0
6
6
0
0
0
3
3
 
 
Budownictwo
06
r
381
4
9
455
4
451
13
70
231
154
50
0
k
20
0
0
77
1
76
0
0
25
52
 
 
Handel hurt. i detal.; naprawa pojazd. samochodowych, moto-cykli oraz artykułów użytku oso-bistego i domowego
07
r
436
8
9
876
27
849
15
42
416
418
79
0
k
312
6
5
684
23
661
10
25
309
350
 
 
Hotele i restauracje
08
r
54
7
7
97
5
92
6
3
43
51
5
0
k
42
5
6
86
4
82
6
1
37
48
 
 
Transport, gospodarka magazy-
nowa i łączność
09
r
62
7
0
121
33
88
8
8
47
66
1
0
k
15
2
0
66
20
46
1
2
20
44
 
 
Pośrednictwo finansowe
10
r
16
0
1
26
3
23
3
1
18
7
10
0
k
11
0
0
21
3
18
2
1
14
6
 
 
 
 
 
Wyszczególnienie
r – razem
 k – kobiety
Zarejestrowani bezrobotni
Liczba ofert pracy
w okresie sprawozdawczym
w końcu okresu sprawozdawczego
zgłoszo-nych w okresie sprawoz-
dawczym
w końcu okresu sprawoz-dawczego
ogółem
pracujący poprzednio w sektorze publicznym
ze zwolnień dotyczą-cych zakładu pracy
ogółem
pracujący poprzednio
w sektorze
ze zwolnień dotyczą-cych zakładu pracy
według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach
publicznym
prywatnym
do 1
1–12
pow. 12
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Obsługa nieruchomości, wynajem   i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
11
r
53
1
4
70
5
65
3
5
37
28
16
0
k
24
1
1
44
4
40
0
2
19
23
 
 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubez- pieczenia społeczne i powszech- ne ubezpieczenie zdrowotne
12
r
156
128
1
278
224
54
0
21
120
137
83
0
k
59
52
0
133
118
15
0
9
48
76
 
 
Edukacja
13
r
51
37
2
71
59
12
3
2
26
43
19
0
k
38
27
2
59
49
10
3
2
17
40
 
 
Ochrona zdrowia i pomoc spo-łeczna
14
r
61
38
1
179
113
66
11
4
52
123
23
0
k
50
36
0
166
108
58
7
4
41
121
 
 
 
Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozo-stała
15
r
68
10
1
100
14
86
6
6
45
49
13
0
k
30
6
0
64
10
54
1
2
23
39
 
 
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
16
r
24
0
0
126
0
126
1
4
20
102
0
0
k
21
0
0
120
0
120
1
3
19
98
 
 
Organizacje i zespoły eksterytorialne
17
r
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
k
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
Działalność niezidentyfikowana
18
r
232
X
0
367
X
X
3
19
195
153
 
 
k
92
X
0
215
X
X
3
8
99
108
 
 
Razem (w. od 01 do 18)
19
r
2528
269
47
4406
562
3477
112
311
1850
2245
472
0
k
1085
150
16
2855
396
2244
63
109
976
1770
 
 
Dotychczas niepracujący
20
r
761
X
X
1030
X
X
X
47
465
518
 
 
k
431
X
X
764
X
X
X
23
299
442
 
 
Ogółem (w. 19+20)
21
r
3289
269
47
5436
562
3477
112
358
2315
2763
472
0
k
1516
150
16
3619
396
2244
63
132
1275
2212
 
 

Nazwa dokumentu: II półrocze 2006
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-02-15 15:14:37
Data udost?pnienia informacji: 2007-02-15 15:14:37
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-15 15:17:37

Wersja do wydruku...

corner   corner