logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
minus STATYSTYKI
   minus Rok 2002
   plus Rok 2003
   plus Rok 2004
   minus Rok 2005
      plus Sprawozdania półroczne
      plus Sprawozdania kwartalne 2005
      plus Styczeń 2005.
      plus Luty 2005
      plus Marzec 2005
      plus Kwiecień 2005
      plus Maj 2005
      plus Czerwiec 2005
      plus Sierpień 2005
      plus Wrzesień 2005
      minus Październik 2005
         minus Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
      plus Listopad 2005
      plus Grudzień 2005
      plus Wybrane wykresy statystyczne za 2005 rok.
   plus Rok 2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   minus Stopy bezrobocia od 2002 roku z podziałem na powiat, województwo i kraj
   minus Stopa bezrobocia w Polsce od 1990 roku.
   plus Statystyki Graficznie
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


 

 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY,

pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa


 Powiatowy Urząd Pracy

 

 w  Działdowie

 

 Numer identyfikacyjny REGON

 

    5  1  0  9   3  6  3  9  1

 

MGiP – 01

Sprawozdanie o rynku pracy

 

za miesiąc  PAŹDZIERNIK  2005 roku

 

 

 

Przekazać/wysłać do 5 dnia robo-czego każdego miesiąca do wojewódzkiego urzędu pracy

 

 

Dział 1.  STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH

1.1.  Struktura bezrobotnych

Wyszczególnienie

Bezrobotni zarejestrowani

Bezrobotni, którzy podjęli pracę

Bezrobotni zarejestrowani

ogółem

w tym z prawem do zasiłku

w miesiącu sprawozdawczym

w końcu mies. sprawozdawczego

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ogółem (w. 02+04)

01

540

253

434

194

7128

4440

1359

567

z tego osoby

poprzednio pracujące

02

427

195

348

152

5697

3453

1293

564

w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy

03

6

3

16

5

184

115

80

43

dotychczas nie pracujące

04

113

58

86

42

1431

987

66

3

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Zamieszkali na wsi

05

272

127

229

122

4111

2504

709

266

w tym posiadający
gospodarstwo rolne

06

1

1

4

4

17

8

7

3

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

07

47

20

43

18

308

177

9

4

Cudzoziemcy

08

0

0

0

0

4

2

2

0

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Do 25 roku życia

09

189

77

139

60

1649

910

309

80

Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia

10

6

5

7

4

37

27

6

4

Długotrwale bezrobotne

11

311

173

218

115

4965

3452

156

65

Powyżej 50 roku życia

12

42

19

32

8

949

513

160

58

Bez kwalifikacji zawodowych

13

47

25

30

19

1322

987

42

10

Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia 

14

12

10

8

7

175

166

29

24

Niepełnosprawni

15

27

17

18

8

278

164

51

19

 

 

 

1.2.  Bilans bezrobotnych

Wyszczególnienie

Ogółem

Kobiety

Z ogółem zamieszkali na wsi

Z ogółem

z prawem

do zasiłku  

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego
sprawozdanie

16

7373

4540

4277

2588

1420

577

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym

(w. 18+19)

17

540

253

272

127

159

62

z tego

po raz pierwszy

18

87

38

46

18

9

5

po raz kolejny (od 1990 r.)

19

453

215

226

109

150

57

z wiersza 17

po pracach interwencyjnych

20

6

2

2

0

2

1

po robotach publicznych

21

2

2

0

0

1

1

po stażu

22

16

12

10

9

0

0

po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy

23

4

0

0

0

0

0

po szkoleniu

24

174

15

7

6

3

2

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 26+35 do 44)

25

785

353

438

211

119

32

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 27+29)

26

434

194

229

122

109

31

z tego

niesubsydiowanej

27

405

183

218

117

 

w tym pracy sezonowej

28

21

13

12

9

subsydiowanej (w. 30 do 34)

29

29

11

11

5

z tego

prac interwencyjnych

30

9

5

4

3

robót publicznych

31

0

0

0

0

podjęcia działalności gospodarczej

32

14

5

3

1

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

33

6

1

4

1

inne

34

0

0

0

0

rozpoczęcia szkolenia

35

4

0

2

0

rozpoczęcia stażu

36

1

0

0

0

rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy

37

0

0

0

0

niepotwierdzenia  gotowości do pracy

38

274

120

171

74

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

39

7

3

4

1

podjęcia nauki

40

30

22

15

11

ukończenia 60/65 lat

41

0

0

0

0

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

42

6

3

2

0

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

43

0

0

0

0

innych

44

29

11

15

3

Bezrobotni według stanu w końcu mies. sprawozdawczego

(w. 16+17-25)

45

7128

4440

4111

2504

w tym zarejestrowani po raz pierwszy

46

1521

1064

976

693

1.3.  Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

Wyszczególnienie

Do 25 roku

życia

Powyżej

50 roku życia

Długotrwale

bezrobotni

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie

47

1739

958

970

512

5105

3490

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w. 49+50)

48

189

77

42

19

311

173

z tego

po raz pierwszy

49

58

21

7

2

0

0

po raz kolejny (od 1990 r.)

50

131

56

35

17

311

173

z wiersza 48

po pracach interwencyjnych

51

1

0

2

0

3

1

po robotach publicznych

52

0

0

0

0

2

2

po stażu

53

16

12

X

X

11

8

po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy

54

3

0

0

0

2

0

po szkoleniu

55

1

0

0

0

13

12

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 57+66 do75)

56

279

125

63

18

451

211

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym

 (w. 58+60)

57

139

60

32

8

218

115

z tego

niesubsydiowanej

58

125

56

28

7

203

108

    w tym pracy sezonowej

59

7

4

1

0

7

4

subsydiowanej (w. 61 do 65)

60

14

4

4

1

15

7

z tego

prac interwencyjnych

61

1

1

3

1

9

5

robót publicznych

62

0

0

0

0

0

0

podjęcia działalności gospodarczej

63

7

2

1

0

3

1

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

64

6

1

0

0

3

1

inne

65

0

0

0

0

0

0

rozpoczęcia szkolenia

66

3

0

0

0

1

0

rozpoczęcia stażu

67

1

0

X

X

0

0

rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy

68

0

0

0

0

0

0

niepotwierdzenia gotowości do pracy

69

94

38

23

7

199

82

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

70

2

1

1

1

5

2

podjęcia nauki

71

30

22

0

0

7

5

ukończenia 60/65 lat

72

X

X

0

0

0

0

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

73

0

0

2

1

2

1

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

74

X

X

0

0

0

0

innych

75

10

4

5

1

19

6

Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy

76

0

0

0

0

0

0

Bezrobotni według stanu w końcu mies. sprawozdawczego

(w. 47+48-56-76)

77

1649

910

949

513

4965

3452

w tym zarejestrowani po raz pierwszy

78

705

444

156

96

930

747

Dział 2. POŚREDNICTWO PRACY

2.1. Oferty pracy

Wyszczególnienie

Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym

W końcu

miesiąca sprawozdawczego

razem

z rubr. 1 dotyczące pracy

razem

w tym nie- wykorzystane dłużej niż 1 miesiąc

subsydiowanej

z sektora

publicznego

sezonowej

0

1

2

3

4

5

6

Ogółem

01

61

8

9

0

0

0

z ogółem

staże

02

1

X

1

X

0

0

miejsca przygotowania zawodowego

03

0

X

0

X

0

0

dla niepełnosprawnych

04

7

1

1

0

0

0

dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

05

1

1

1

0

0

0

 

2.2. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako:

Wyszczególnienie

Razem

Kobiety

0

1

2

Poszukujące pracy

06

178

112

w tym niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu

07

65

22

Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku

08

   0

    0

 

2.3. Osoby, które otrzymały dodatek aktywizacyjny:

Wyszczególnienie

Razem

Kobiety

0

1

2

podjęły zatrudnienie w miesiącu sprawozdawczym w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy

 

09

0

0

podjęły zatrudnienie w miesiącu sprawozdawczym z własnej inicjatywy

10

3

0

Osoby uprawnione w końcu miesiąca sprawozdawczego do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego

11

105

37

 

Dział 3. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY, ZWOLNIENIA MONITOROWANE

Wyszczególnienie

W miesiącu sprawozdawczym

W końcu miesiąca sprawozdawczego

z sektora publicznego

z sektora prywatnego

z sektora publicznego

z sektora prywatnego

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy

01

0

0

0

0

0

0

0

0

Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

02

0

0

0

0

0

0

1

20

Zwolnienia monitorowane

03

0

0

0

0

0

0

1

20

Nazwa dokumentu: Statystyka Październik
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Administrator
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-11-09 09:09:15
Data udost?pnienia informacji: 2005-11-09 09:09:15
Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-09 09:13:24

Wersja do wydruku...

corner   corner