Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 POWIATOWY URZĄD PRACY
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Zakres Kompetencji
KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
ZIELONA LINIA 19524
Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
UWAGA - DOTACJE EFS
Przetarg
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
 FILIA LIDZBARK
Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
Terminy wypłat
Oferty miejscowe
Oferty zamiejscowe
Rejestracja i zaświadczenia
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
Oferty miejscowe
Oferty zamiejscowe
Oferty z sieci EURES
Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
Narodowe Siły Rezerwowe
TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
Ogłoszenie
Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
Obowiązujące stawki kwoty wskaźniki
KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
Terminy stawiennictwa u pośrednika
Elektroniczny Urząd Podawczy
HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
Ważne adresy stron internetowych
Z Unii Europejskiej
Sprawozdania Urzędu
STATYSTYKI
Zespół redakcyjny BIP
Europejski Fundusz Społeczny 2006
Europejski Fundusz Społeczny 2007
Europejski Fundusz Społeczny 2008
Europejski Fundusz Społeczny 2009
Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
Informacje ogólne.
Informacje dla pracodawcy
EURES
Portal ofert pracy.
Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
Dodatek aktywizacyjny
Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej
Prace interwencyjne
Refundacja kosztów dojazdów i zakwaterowania.
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną.
Refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne
Refundacja wyposażenia stanowiska pracy
Roboty publiczne
Staż
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki
Szkolenia i Przygotowanie zawodowe dorosłych
Prace społecznie użyteczne
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
Rozliczenie wydatków na aktywne formy 2005
Rozliczenie wydatków na aktywne formy 2006
Rozliczenie wydatków na aktywne formy 2007
Rozliczenie wydatków na aktywne formy 2008
Rozliczenie wydatków na aktywne formy 2009
Rozliczenie wydatków na aktywne formy 2010
Rozliczenie wydatków na aktywne formy 2011
Rozliczenie wydatków na aktywne formy 2013
Rozliczenie wydatków na aktywne formy 2012
Dodatkowe instrumenty dla bezrobotnych do 30 roku zycia
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 OFERTY PRACY
Oferty krajowe
NPP
Oferty wojewódzkie
 WNIOSKI I FORMULARZE
Rejestracja
 PRAWO PRACY
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
ROZPORZĄDZENIA
 URZĘDY CENTRALNE
Spis adresów
Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
 INNE
Organizacje Pozarządowe
Jednostki pomocnicze
Obsługa petenta
Instrukcja obsługi biuletynu
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


AKTYWNE FORMY > Staż

UWAGA

WSZYSTKIE AKTUALNE DOKUMENTY ORAZ WNIOSKI ZNAJDUJA SIE NA STRONIE www.pupdzialdowo.pl

R E G U L A M I N

  O R G A N I Z A C J I

S T A Ż Y

 

Podstawa Prawna:

 

 • Ustawa  z  dnia  20  kwietnia  2004r o promocji  zatrudnienia  i instytucjach  rynku  pracy    (t.j. Dz. U. z  2008r  Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych
   (Dz.U. Nr l42 poz.1160).

 

 

 1. Zadania rynku pracy w zakresie organizacji stażu w miejscu pracy są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy we współpracy z pracodawcami i organizatorami, którzy nie są pracodawcą.

Staż - oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do 

wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku

pracy z pracodawcą.

    

 1. Powiatowy Urząd Pracy organizuje i finansuje z Fundusz Pracy staże dla osób bezrobotnych w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższenie kwalifikacji zawodowych lub zwiększenie aktywności zawodowej.

Na staż skierowane mogą być na okres od 3 do 12 miesięcy:

-                     osoba bezrobotna, która nie ukończyła 25 roku życia lub

-                     nie ukończyła 27 roku życia - jeśli w okresie ostatnich 12 miesięcy ukończyła

            szkołę wyższą.

Na staż skierowane mogą być na okres od 3 do 6 miesięcy również:

-                      osoby bezrobotne długotrwale (oznacza to bezrobotnych pozostających w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu)

-                      albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, na który skierowane były przez Powiatowy Urząd Pracy

-                     kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

-                     osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,

-                      osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

-                      osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

-                          osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,

-                     osoby bezrobotne niepełnosprawne.

 

 1. Staż może trać od 3 do 12 miesięcy. Okres odbywania stażu powinien umożliwić zdobycie kwalifikacji lub umiejętności zawodowych założonych w programie stażu Powiatowy Urząd Pracy przed skierowaniem bezrobotnego do odbycia stażu może skierować go na badania lekarskie.

 

 1. Osobie odbywającej staż przysługuje:

§  stypendium w wysokości            - 120% zasiłku dla bezrobotnych od 01.01.2010 r.

     ( za okres, za który przysługuje stypendium nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych)

      – od stypendium odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i

      wypadkowe,

§  dwa dni wolne od pracy za każde 30 dni odbywania stażu;

 Osoby odbywające  staż mogą otrzymać:

-          zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu lub

-          zwrot kosztów zakwaterowania w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości w której osoba odbywa staż, jeżeli czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny.

 

 1. Osoba, która z własnej winy nie ukończyła stażu jest obowiązana do zwrotu kosztów stażu, z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia stażu było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

Koszty stażu stanowią:

-                     koszty badań lekarskich,

-                     koszty przejazdu i zakwaterowania, jeżeli staż się w miejscowości innej niż miejsce stałego zameldowania.

 1. Uprawniony podmiot, zwany dalej "organizatorem", zamierzający zorganizować staż dla bezrobotnych, składa do starosty wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, zawierający:

 1)   dane organizatora: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę i miejsce prowadzenia

       działalności oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

       organizatora;

  2)   liczbę pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;

  3)   liczbę przewidywanych miejsc pracy, na których bezrobotni będą odbywać staż;

  4)   imię i nazwisko oraz stanowisko opiekuna bezrobotnego odbywającego staż;

  5)   proponowany okres odbywania stażu, nie krótszy niż 3 miesiące;

  6)   opis zadań, jakie będą wykonywane podczas stażu przez bezrobotnego, w tym nazwę

        zawodu lub specjalności, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb

        rynku pracy, nazwę komórki organizacyjnej i stanowiska pracy oraz zakres zadań

        zawodowych;

 7)   wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych, poziomu

       wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu przez

       bezrobotnego na danym stanowisku pracy.

 1. Organizator może we wniosku, wskazać także imię i nazwisko bezrobotnego, którego przyjmuje na staż.
 2. Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż.

U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

 Złożony wniosek analizowany jest pod względem formalnym i merytorycznym.

Pracownicy Urzędu Pracy opiniują wniosek pod kątem współpracy z urzędem pracy w ostatnich 2 latach oraz o możliwości skierowania osób zarejestrowanych na zgłoszone miejsce odbywania stażu.

Zaopiniowany wniosek przedstawiany jest do oceny Komisji.

W terminie 30 dni od dnia złożenia przez pracodawcę wniosku Powiatowy Urząd Pracy powiadamia wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku.

 1. Powiatowy Urząd Pracy zawiera z organizatorem umowę, zwaną dalej "umową", określającą w szczególności:

  1)   firmę lub imię i nazwisko organizatora;

  2)   imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania organizatora;

  3)   siedzibę organizatora;

  4)   miejsce odbywania stażu;

  5)   dane bezrobotnego odbywającego staż: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres;

  6)   imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko opiekuna bezrobotnego odbywającego staż;

  7)   datę rozpoczęcia i zakończenia stażu;

  8)   program stażu;

  9)   zobowiązanie organizatora do zapewnienia należytej realizacji stażu zgodnie z ustalonym programem.

 Przepisu tego nie stosuje się w przypadku organizowania stażu w powiatowych urzędach pracy i starostwach powiatowych, z tym że powiatowy urząd pracy lub starostwo powiatowe sporządza program stażu i realizuje staż zgodnie z przyjętym programem.

 

 1. Organizator stażu:

  1)   zapoznaje bezrobotnego z programem stażu;

  2)   zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;

  3)   zapewnia bezrobotnemu bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu na

        zasadach przewidzianych dla pracowników;

  4)   zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla

        pracowników;

  5)   szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie

         bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z

        obowiązującym regulaminem pracy;

  6)   przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i

       obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;

  7)   zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne

        posiłki i napoje profilaktyczne;

  8)   niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, informuje starostę o

       przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej

       nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;

  9)   niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, po zakończeniu realizacji

        programu stażu wydaje bezrobotnemu opinię,

  10)  dostarcza staroście w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu listę

        obecności podpisywaną przez bezrobotnego.

 

 1. Bezrobotny skierowany do odbycia stażu:

1)   przestrzega ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy;

2)   sumiennie i starannie wykonuje zadania objęte programem stażu oraz stosuje się do poleceń organizatora i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem;

3)   przestrzega przepisów i zasad obowiązujących u organizatora, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

4)   sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.

5)  bezrobotny w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii, przedkłada Powiatowemu Urzędowi Pracy tę opinię wraz ze sprawozdaniem.

 

 1. Starosta po zapoznaniu się z treścią sprawozdania i wydaniu zaświadczenia o odbyciu stażu, zwraca bezrobotnemu opinię oraz sprawozdanie wraz z kopią programu stażu.

 

 1. Opiekun bezrobotnego odbywającego staż udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu.

Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż.

 

 1. Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

 Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych.

 Powiatowy Urząd Pracy może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.

Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników.

Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do równego traktowania na zasadach przewidzianych w przepisach rozdziału IIa w dziale pierwszym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)).

 

 1. Powiatowy Urząd Pracy na wniosek bezrobotnego odbywającego staż może rozwiązać  z  pracodawcą  umowę  o  odbywanie  stażu  w przypadku nie realizowania przez pracodawcę warunków odbywania stażu po wysłuchaniu pracodawcy.

 

16.  Powiatowy Urząd Pracy  na  wniosek  pracodawcy lub z  urzędu, po zasięgnięciu opinii pracodawcy, może pozbawić  bezrobotnego    możliwości    kontynuowania     stażu     w przypadku:

1) nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy;

2) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.

3)   usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

 

 

 

Zatwierdzono:2011

Załączniki do pobrania: 2009-10-12 15:17:31 - Lista obecności (39.00 kB)
2009-10-12 15:18:42 - Wniosek o dni wolne (25.00 kB)
2014-01-13 10:26:06 - Program stażu na 2014 rok (33.50 kB)
2014-01-13 10:26:32 - Wniosek o organizację stażu na 2014 rok. (67.50 kB)

Ilość odwiedzin: 43998
Nazwa dokumentu: Staż
Osoba, która wytworzyła informację: Zofia Zyborowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Zofia Zyborowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rostkowski
Data wytworzenia informacji: 2004-12-28 12:52:31
Data udostępnienia informacji: 2004-12-28 12:52:31
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-05 11:49:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...