logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
plus STATYSTYKI
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


Prace interwencyjne

 Prace interwencyjne – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego (wymienionego w art.49 ustawy) przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą zgodnie z art. 51, art. 56 w okresie nie dłuższym niż 18 miesięcy oraz zgodnie z art. 59, w okresie nie dłuższym niż 4 lata - Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych skierowanych bezrobotnych część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości określonej w art.51, art. 56 i art. 59 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 Zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS w sprawie szczegółowego sposobu
i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek ubezpieczenia społeczne prace interwencyjne nie mogą być organizowane przez pracodawcę, jeżeli znajduje się on w stanie likwidacji lub upadłości.

Prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawców będących:

 1.     partiami lub organizacjami politycznymi

 2.     posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko – senatorskich;

 3.     organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy;

 4.     organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy;

 5.     urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej;

 6.     kościołami lub związkami wyznaniowymi;

 7.     przedstawicielstwami państw obcych.

 Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy przedsiębiorcom jest udzielana, jeżeli utworzone miejsce pracy:

1. stanowi wzrost netto liczby pracowników u danego pracodawcy, w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy;

 2.     będzie utrzymywane przez minimalny okres 3 lat lub 2 lat – w przypadku małych i średnich przedsiębiorców;

 3.     wielkość pomocy nie przekroczy maksymalnych intensywności pomocy.

 Przepisy regulujące zasady organizowania prac interwencyjnych, czas trwania umów oraz wielkość refundacji określa:

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.)

 

 2. Rozporządzenie MP i PS z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie 
organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz 
jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na 
ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2007r. Nr 76, poz. 510).

 Przepisy regulujące zasady udzielania pomocy publicznej:

1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123 poz. 1291 z 2004r. z późn. zm)

 1. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002r. z póź.  zm.)

 

Pracodawca ubiegający się o skierowanie bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych składa do Powiatowego Urzędu Pracy wypełniony wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych wraz załącznikami (załączniki do pobrania poniżej).

Wszystkie dokumenty składane w kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Złożone przez pracodawców wnioski o organizację prac interwencyjnych rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez powołaną w tym celu Komisję.

WNIOSKI NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Pracodawca zostaje poinformowany pisemnie o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

Nazwa dokumentu: Informacje na temat organizacji prac interwencyjnych.
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Ewa Kowalkowska
Osoba, która odpowiada za tre??: Zofia Zyborowicz
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2004-12-28 11:43:15
Data udost?pnienia informacji: 2004-12-28 11:43:15
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-01 10:42:24

Wersja do wydruku...

corner   corner