logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus KONTROLA ZARZĄDCZA w PUP Działdowie
minus ZIELONA LINIA 19524
minus Projekt: "PRACA zamiast ZASIŁKU"
minus UWAGA - DOTACJE EFS
minus e-urząd Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ogłoszenie o naborze
 FILIA LIDZBARK
minus Pośrednictwo Pracy LIDZBARK
minus Terminy wypłat
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Rejestracja i zaświadczenia
minus Informacje
 OFERTY PRACY PUP DZIAŁDOWO
minus Oferty miejscowe
minus Oferty zamiejscowe
minus Oferty z sieci EURES
minus Informacje o zewnętrznych konkursach na wolne miejsca pracy
minus Informacja dla osób wyjeżdżających do pracy w krajach UE/EOG
minus Narodowe Siły Rezerwowe
plus TARGI PRACY 2013 - "Aktywność w każdym wieku"
 AKTUALNOŚCI
minus Ogłoszenie
minus Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w projekcie "Wspólnie silni"
minus KONTROLA ZARZĄDCZA PUP w Działdowie
minus Aktualne terminy WYPŁAT dla bezrobotnych
minus Terminy stawiennictwa u pośrednika
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
plus HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
minus Ważne adresy stron internetowych
minus Z Unii Europejskiej
plus Sprawozdania Urzędu
plus STATYSTYKI
minus Zespół redakcyjny BIP
plus Europejski Fundusz Społeczny 2006
plus Europejski Fundusz Społeczny 2007
plus Europejski Fundusz Społeczny 2008
minus Europejski Fundusz Społeczny 2009
minus Europejski Fundusz Społeczny od 2010 roku
minus Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Pedagogicznej
 POŚREDNICTWO PRACY
minus Informacje ogólne.
plus Informacje dla pracodawcy
minus EURES
minus Portal ofert pracy.
plus Zatrudnienie cudzoziemców
 AKTYWNE FORMY
minus Informacja
 PRZETARG
 PORADNICTWO ZAWODOWE
minus Informacje dotyczące poradnictwa zawodowego
minus Pakt na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
minus Urzędy Pracy woj. Warmińsko-mazurskiego
A A A


OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI
(stan prawny na dzien 1 czerwca 2004 r.)

I. Zasilki, stypendia, dodatki, swiadczenia. [w zlotych]
1. Zasilki dla bezrobotnych:
- podstawowy(100%) 504,20
- obnizony (80%) 403,40
- podwyzszony (120%) 605,10
2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie:
- odbywania szkolenia lub kontynuowania nauki (40 % zasiłku dla bezrobotnych) 291,70
- odbywania stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy (100 % zasiłku dla bezrobotnych ). 504,20
3. Dodatek szkoleniowydla bezrobotnych
- 20% zasilku podstawowego 100,90
4. Dodatek aktywizacyjny – dla osób, którzy w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
- za skierowaniem urzędu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (do 50 % zasiłku dla bezrobotnych),

252,10

- z własnej inicjatywy (do 30 % zasiłku dla bezrobotnych) 151,30
5. Refundacja bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia – kosztów opieki nad dzieckiem - w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego u pracodawcy (50 % zasiłku dla bezrobotnych). 252,10
6. Zasiłek przedemerytalny
- podstawowy – minimalny (120% zasiłku podstawowego) 605,10
- podwyższony – max 160% zasiłku podstawowego – (nie więcej jednak niż 90% przec. wynagr. z ostatnich 12 m-cy zatrudnienia) 806,80
7. Świadczenie przedemerytalne
- od 1.01.2002r. - 80% kwoty emerytury - nie mniej niz 120% i nie wiecej niz 200% zasilku dla bezrobotnych wynikowo
min. 605,10
max. 1.008,40
Zasilki i swiadczenia od 1 marca 2004 r. zostaly zwaloryzowane o wskaznik wzrostu cen towarów i uslug konsumpcyjnych w II pólroczu 2003 r. do I pólrocza 2003 r., który wynosil – 0,2 %.
Od zasilku dla bezrobotnych powiatowe urzedy pracy oplacaja skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w lacznej wysokosci – 32,52 %, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia i stazu (dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe – 0,97 %) tj. w lacznej wysokosci – 33,49 %.
II. Maksymalne kwoty, jakie moga byc refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytulu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:
1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)
- w pełnym wymiarze czasu pracy (504,20 + 90,15 *) 594,35
- w niepełnym wymiarze czasu pracy (412,00 + 73,67 *) 485,67
- w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc (824,00 + 147,33*) 971,33
2. robót publicznych
- refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji -( 1.166,09 + 208,50*), 1.374,59
- refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. Wynagrodzenia + składki tj. 2.332,17 + 416,99*) 2.749,16
3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne
- za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego(do 300 % minimalnego wynagrodzenia) 2.472,00
*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 17,88 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która od 1.01.2003 r. jest zróżnicowana (od 0,97 % do 3,86 % w zależności od grupy działalności - kategorii ryzyka). Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.
III. Pożyczki, środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie miejsca pracy dla bezrobotnego – z Funduszu Pracy
1.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia(do 400 % przeciętnego wynagrodzenia) 9.328,68
2. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
a) działalności samodzielnej (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia) 11.660,85
b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia) 6.996,51
c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 200 % przeciętnego wynagrodzenia) 4.664,34
3. Zrefundowanie do 80 % udokumentowanych kosztów - pomocy prawnej, konsultacji lub doradztwa - osobie podejmującej działalność gospodarczą (do 100 % przeciętnego wynagrodzenia) 2.332,17
4. Zrefundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy dla bezrobotnego (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia) 6.996,51
Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie przogramów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).

IV. Wynagrodzenia, renty, emerytury, zasiłki
1. Najniższe wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2004) (w I roku pracy – 80 % tj. 659,20 zł., a w II roku – 90 % tj. 741,60 zł.) 824,00
2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej w I kw.2004 r. 2.332,17
3. Najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna (obowiązuje od 1.03.2004r) 562,58
4. Najnizsza renta z tytulu czesciowej niezdolnosci do pracy (obowiazuje od 1.03.2004.) 432,74
5. Kwota przychodu stanowiacego podstawe zawieszenia lub zmniejszenia emerytury (kobiety w wieku do 60 lat, mezczyzni do 65) lub renty wynosi (obowiązują od 1.06.2004 r.):
- 70% przecietnego wynagrodzenia 1.632,60
- 130% przecietnego wynagrodzenia 3.031,90
6. Zasilki:
a) pogrzebowy (200% przec.wynagrodzenia), 4.664,34
b) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, 400,00
c) rodzinny:
- na malzonka oraz pierwsze i drugie dziecko, 43,00
- na trzecie dziecko, 53,00
- na czwarte i kolejne dziecko. 66,00
d) pielegnacyjny 144,00
(zasiłek- a) - obowiązuje do 1.06.2004r.; zasiłki -b, c, d, -obowiązują od 1.05.2004 r. do 31.08.2005 r.).
V. Diety i inne
- dieta z tytulu podrózy sluzbowej na terenie kraju (od 1 .03.2004 r ) 21,00
- skladka na Fundusz Pracy – % podstawy wymiaru, 2,45%
- skladka na ubezpieczenie zdrowotne – % podstawy wymiaru. 8,25%


Opracowal: Tadeusz OLEJARZ 01.06.2004 r.

Nazwa dokumentu: Aktualne stawki - (stan prawny na dzień 1 czerwca 2004 r.)
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Włodzimierz Anaczkowski
Osoba, która odpowiada za tre??: Administrator
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-29 10:54:33
Data udost?pnienia informacji: 2003-06-29 10:54:33
Data ostatniej aktualizacji: 2004-06-07 10:35:59

Wersja do wydruku...

corner   corner